Verzoening, Vervulling, Verwachting

Verzoening

Verzoening van een zondig mens met de heilige God, op grond van het volbrachte werk van de Here Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Die Bijbelse boodschap van bekering en wedergeboorte is fundamenteel voor heel het christelijke leven. Alleen door de genade van de Here Jezus Christus kan een mens behouden worden voor tijd en eeuwigheid. Die behoudenis betekent vergeving van zonden, een nieuwe levenswandel en na dit leven het eeuweige leven in hemelse heerlijkheid.

Vervulling

Vervulling van een vernieuwd mens met de inwoning en de kracht van de Heilige Geest. De Here Jezus beloofde Zijn discipelen: "Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt" (Handelingen 1:8). Die belofte werd werkelijkheid op de Pinksterdag. De Heilige Geest werkt die wondere kracht nog steeds uit in het leven van iedere gelovige, die wil leven in de gehoorzaamheid aan Gods Woord.

Verwachting

Verwachting van de wederkomst van de Here Jezus Christus. De Kerk der eeuwen belijdt die verwachting van Christus' wederkomst met eenvoudige woorden en voegt daar direct aan toe: "...om te oordelen de levenden en de doden."
Toch houdt die wederkomst veel meer in dan oordelen en gerichten. De Bijbel spreekt ook van de voltooiing van de Gemeente van Christus en haar hemelse toekomst; over de terugkeer de Joden naar hun eigen land na lange tijd van verstrooiing onder de volkeren en van het herstel van het koninkrijk Israël wanneer Christus terugkomt om koning te worden.
De redevoeringen van de Here Jezus over de laatste dingen spreken van wereldwijde tekenen. Hij roept op om wakker en waakzaam te zijn en te letten op wat er gebeurt in de wereld. Uit al deze tekenen mogen we leren dat de voltooiing van Gods plan zeer nabij is.