Zoeken in Het Zoeklicht

De zaligsprekingen in Openbaring (1)

'Zalig hij, die voorleest, en zij. die horen de woorden der profetie' (Openb.l:3a). Deze zaligspreking in Openbaring 1 is van grote betekenis. Het gaat hier in de eerste plaats om het belang van het lezen en beluisteren van de profetieën van Gods Woord, maar in principe geldt het ook voor de héle Bijbel. In Zijn Woord spreekt God Zelf tot ons. Hij richt Zich tot iedereen die maar wil luisteren naar Zijn stem. Verlangt u naar waarachtig geluk, naar. echte blijdschap? De sleutel daartoe is simpel- niet luisteren naar allerlei menselijke meningen, maar naar God Zelf. Hij wil rechtstreeks tot u spreken door middel van Zijn Woord. Wanneer u dat leest, of hoort voorlezen, en het ook bewaart in uw hart, dan bent u 'zalig' (vgl. het 'zalig' in de zaligsprekingen van de Bergrede. en het 'welzalig' in de Psalmen).

Het woord 'zalig' betekent heel eenvoudig: 'gelukkig'. Dit houdt veel meer in dan alleen een 'zalig gevoel' of iets dergelijks. Wanneer God Zelf u gelukkig prijst, is dat natuurlijk ook zo. Het gaat om waarachtig en blijvend geluk, geen schijngeluk. geen goedkope blijdschap. Het luisteren naar Zijn stem, zoals wij die via Zijn apostelen en profeten mogen vernemen, is de weg tot eeuwige zegen. De vraag is dus of wij oren hebben om te horen naar Zijn Woord. Er zijn ook nog ándere manieren waarop God tot de mensen spreekt. Wij kunnen daarover o.a. lezen in Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen. Maar de taal van de schepping dringt vaak niet door tot zondige mensen, die de waarheid van God in ongerechtigheid ten onder houden (Romeinen 1:18vv). Verder is er ook nog het getuigenis van het geweten, dat de zondaar beschuldigt en aanklaagt (Romeinen 2.12-16).

Dat God tot ons spreekt door middel van Zijn Woord, is echter toch uniek. Het is de machtigste stem van God. Dat Woord bezit namelijk levenwekkende kracht: het verandert dode zondaars in nieuwe mensen. Er is hier een duidelijke parallel te trekken met het vleesgeworden Woord, di. Christus Zelf. Het luisteren naar Zijn stem heeft een geweldige' transformerende uitwerking: 'Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. de ure komt en is nu, dat de doden 'naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven' (Johannes 5:25).

Het luisteren naar Gods Woord is dus zeker niet vrijblijvend. Het heeft een duidelijke invloed, het verandert ons hart en ons leven. Laten wij dankbaar zijn dat wij het complete Woord van God, de Bijbel, in handen mogen hebben en dagelijks daaruit kunnen lezen. Ons onderwerp is het láátste Bijbelboek. meestal aangeduid als de Openbaring van Johannes. Maar Johannes was slechts de dienstknecht aan wie deze visioenen en openbaringen over de laatste dingen werden toevertrouwd.

Het is in feite de Openbaring van Jezus Christus. Wat betekent dit? Twee dingen: (1) Dit laatste Bijbelboek is, zoals de hele Heilige Schrift, van Goddelijke oorsprong. Het is van Christus Zelf afkomstig. (2) Maar tevens is Hij de hoofdpersoon ervan. Het draait om Hem en Hij is uiteindelijk Degene die. na de vreselijke oordelen van de eindtijd, hier op aarde geopenbaard zal worden in macht en majesteit. Bovendien lezen wij hier dat de tijd nabij is (l:3b). Christus komt terug. Elk oog zal Hem zien (1:7). Dat is een extra reden om deze dingen serieus te nemen. Bent u gereed om Hem te ontmoeten? Is Hij uw Redder, uw Verlosser? Dan bent u gelukkig te prijzen.

Zoekt u naar waar geluk,
stralend geluk.
laat Jezus dan toe in uw hart


Hugo Bouter