Zoeken in Het Zoeklicht

Het doel van je leven

Ongetwijfeld zijn de grootste filosofische vragen: ‘Wat is het doel van het leven?’, ‘Wat is de zin van ons bestaan?’ en ‘Waarom zijn we hier?’. Iedereen stelt zich wel eens zulke vragen. Maar wie beantwoordt ze? De wetenschap slaagt er tot vandaag niet in hierop een duidelijk geformuleerd antwoord te geven, de bekendste filosofen geven uiteenlopende antwoorden en veel godsdiensten volgen hen in die diversiteit. Maar wat zei Jezus hierover? Wat spraken Zijn volgelingen Hem na? En wat schreven zij erover in de Bijbel?

Een droom
Een droom wordt gecreëerd door een verlangen om iets te bereiken of iets waar te maken. Het is het startschot van een doel. Wie zo’n doel heeft, moet er hard aan werken om dat doel te bereiken. Het vraagt tijd, toewijding en opofferingen. Niets wordt ons zomaar gegeven. Meestal toch niet. Hoe meer je droomt van je doel, hoe groter je toewijding is en hoe meer tijd je erin wilt investeren. Maar wanneer heb je nu je levensdoel bereikt? Gebeurt dat op het ogenblik dat je sterft of vindt het plaats voor je dood?
Als kind droomden we ervan dat we een dappere held of mooie prinses waren, een moedige soldaat of een dappere agent. We droomden dat we brandweerman of piloot zouden zijn als we eenmaal volwassen werden. Elk van ons had zo als kind zijn eigen droom. Maar als we ouder worden en meer besef ervan krijgen hoe de wereld in elkaar zit, beginnen onze dromen meer op elkaar te lijken: rijkdom, succes, roem, macht, de top.
Het zijn allemaal dromen die we kunnen waarmaken zolang we er de wilskracht voor vinden om door te gaan op de moeilijke weg en hard werken. Dat kan een lange weg zijn met veel teleurstellingen. Toch laten we de moed niet zakken: Kijk naar de voorbeelden van de groten op aarde! Het is haalbaar! Alle sporthelden, zangers, acteurs, auteurs of andere beroemdheden stonden ooit op de plaats waar jij nu staat. Ze hadden een droom en grepen die droom.

Een nieuwe droom
Is het eigenlijk verkeerd om te dromen van succes of faam? Een Amerikaanse voorganger zei kortgeleden in een preek: “Wat is je droom? Is het een wereldse droom? Dan kan je dat met je eigen kracht verwezenlijken. Maar wat jij kan doen door God, stijgt ver boven je wereldse droom uit!” Deze uitspraak slaat de spijker op de kop. Alle helden op deze wereld bereikten de ‘top’ op eigen kracht. Wie zich echter afhankelijk opstelt tegenover God en zich laat leiden door Hem, zal dingen doen die daar ver bovenuit gaan. Juist de christen beseft dat hij of zij een nieuw leven ontvangt in Christus. Dat leven kiest niet meer, zoals het oude leven, voor de zelfverwezenlijking; het kiest voor de Christusverwezenlijking. Het is een leven dat niet meer door de eigen wil wordt geleid, maar door Gods wil. Niet meer je eigen droom, maar Gods droom telt nu voor jou. Enkel op die wijze bereik je in je leven het hoogste doel als mens: eeuwig leven met de Here.

Grijp het leven!
Paulus wist heel goed wat dat doel was. Hij hield zijn oog constant gericht op dat doel: ‘Strijd de goede strijd van het geloof; grijp het eeuwige leven, waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen’, schrijft hij aan Timoteüs en met hem aan de christenen in Efeze (1 Timoteüs 6:12). De apostel herinnert de gelovigen er opnieuw aan wat hun doel is. Als hij dat doel in dit schrijven verduidelijkt, dan doet hij dat niet omdat zij nog niet wisten wat hun doel als christen was. Ze waren er niet onwetend over. Wel wilde de apostel het hen herinneren.
In de tijd dat Paulus zijn eerste brief aan Timoteüs schreef, was het niet gemakkelijk om in een stad als Efeze Christus te volgen. Wie in Efeze verbleef, moest dagelijks afrekenen met de wereldse dromen en doelen. Evenals vandaag waren er rondom hen zoveel verleidingen, dat ze sterk in hun geloofsschoenen moesten staan om niet eraan toe te geven. De drang naar rijkdom was ook in Efeze groot. In de eerste eeuwen na Christus was het een van de grootste handelssteden wereldwijd. Het was een economische grootmacht! Het is om die reden dat Paulus de gemeente te Efeze duidelijk waarschuwt voor de focus op rijkdom: ‘Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in een verderf en ondergang. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord’ (1 Timoteüs 6:8-10).
Zelf was Paulus er al voldoende getuige van geweest hoe ook christenen weer konden afdwalen van het doel dat God met hen had. In zijn tweede brief aan Timoteüs spreekt hij op die wijze over Demas die het zendingsteam verliet, omdat hij de tegenwoordige wereld lief kreeg.

Een smalle weg
Wie voor Jezus kiest, bewandelt geen gemakkelijke weg. Hij kiest ervoor om de dromen van de wereld aan de kant te zetten en de droom Gods na te jagen. ‘Ontvlucht de dingen van de wereld’, roept Paulus Timoteüs toe, ‘en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid’ (1 Timoteüs 6:11). Wie daarvoor kiest, blijft op de weg waarop Christus ons voorgaat. Alle christenen worden met die woorden opgeroepen om voor de goede strijd van het geloof te kiezen en zo te strijden dat ze hun doel mogen grijpen. Als geroepene tot het eeuwig leven en door de waterdoop verbonden legionair van Christus, kiezen ze ervoor om gedisciplineerd de Messias te volgen. Samen bidden ze ervoor dat Gods koninkrijk op aarde een realiteit mag worden. En dankzij het werk van Jezus van Nazareth, beseffen ze dat Hij de enige Weg, de enige Waarheid en het enige levenswaardige Leven is dat leidt tot de definitieve realisatie van dat koninkrijk. Tegen alle wereldse dromen in, roepen we het dan ook met Paulus elkaar toe: Grijp het eeuwige leven!

Dennis Delbaere
Dennis Delbaere (1992) is actief in het jeugdwerk en het geven van onderwijs door prediking, studies en artikelen in de regio West-Vlaanderen, België.