Nieuws

Iedereen een merkteken: gelovig en ongelovig

24 juni 2020

Iedereen een merkteken: gelovig en ongelovig
In deze laatste dagen wordt het tijd dat christenen zich realiseren wie zij dienen en met wie zij willen, of beter gezegd, mogen samenwerken. Alle gebeurtenissen die we nu in de wereld zien gebeuren hebben ten diepste te maken met de geestelijke strijd die zich aan het verhevigen is.

Alleen al het feit dat de kerken wereldwijd drie maanden gesloten zijn, is van een enorme geestelijke betekenis. Het betekent dat er een geweldige geestelijke strijd aan de gang is. Veel aandacht gaat uit naar het komende merkteken van de antichrist. Terecht! Zit dit merkteken stiekem verborgen in een vaccin? Waarschijnlijk niet. Het merkteken in Openbaring 13 wordt namelijk op de rechterhand of het voorhoofd aangebracht. Een vaccin daarentegen verspreidt zich door het hele lichaam.

Zeer spoedig?
Maar linksom of rechtsom, dat merkteken komt er. De Bijbel heeft het immers voorzegt. Wereldwijd zullen mensen in alle landen zonder dat merkteken, wellicht zeer spoedig, niet meer kunnen kopen en verkopen. ‘En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam’ (Openbaring 13:16-17).

‘En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden’ (Openbaring 19:20).

Het gaat om een merkteken wat nodig is om te kunnen kopen en verkopen. Maar dit laatste vers drukt toch ook een bepaalde vrijwilligheid uit.

Eigendomsakte
We zien in de Bijbel dat God Zijn kinderen ook van een merkteken op het voorhoofd voorziet. ‘Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben’ (Openbaring 7:3). ‘En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven’ (Openbaring 14:1).
God voorziet zijn kinderen als eerste van een merkteken op het voorhoofd. Door iedereen van een merkteken te voorzien, wordt zichtbaar wie hij of zij volgt. Kortom de hele mensheid zal straks bestaan uit mensen die het merkteken van God dragen óf het merkteken van het beest. In beide gevallen is het een soort eigendomsakte. Je geeft daarbij aan wie je toebehoort, wie je dient. De Heere God of de antichrist. Er zijn geen mensen die geen merkteken dragen!

Het merkteken drukt de loyaliteit uit van de betreffende persoon ten opzichte van het beest. Het beest overigens ziet er uit als een Lam. Vredelievend, onschuldig en kwetsbaar. Niet een vreselijk monster, maar eerder een rustig, bedachtzaam en vriendelijk ogende leider. Achter deze ‘vredelievende’ leider schuilt echter wel de draak, satan zelf.

Herkenningsteken
Ook in het Oude Testament komen merktekenen voor. ‘En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden’ (Ezechiël 9:4).

De Heere geeft de opdracht door Jeruzalem te trekken en allen die zich ernstig storen aan de gruwelen, dat wil zeggen, aan de afgoderij, een merkteken te geven. Zo wordt het mogelijk direct onderscheid te maken tussen goddelozen en rechtvaardigen en kan voorkomen worden dat de rechtvaardigen in het oordeel van de goddelozen delen.

We kunnen ook aan herkenningstekens denken als het bloed aan de deurposten (Exodus 12:23) en het koord uit het huis van Rachab (Jozua 2:18-21; 6:22-25). God ziet de hele Bijbel door twee groepen mensen: Godvrezenden en afgodendienaren.

Wie wil je dienen?
Ook vandaag bestaat de wereldbevolking uit twee groepen: zij die de Heere God dienen dankzij het bloed van het Lam en zij die dat niet doen en daarmee de satan dienen. Meer smaken zijn er niet. Er is geen niemandsland. Het is een radicaliteit die niet meer in deze wereld past, maar zo radicaal is het Woord van God wel. God wil ons verlossen uit de macht van de duisternis en overbrengen in het Koninkrijk van Zijn Zoon. Hoe kunnen zij die verzegeld zijn met het merkteken van de Heere God samenwerken met hen die het merkteken van het beest dragen? De Opname van de gemeente komt eraan. Maranatha Jezus komt! Ja Hij komt spoedig!

Frits Boekhoff
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu