Verantwoording

Onder Stichting Het Zoeklicht vallen vele activiteiten, zoals het uitgeven van tijdschrift Het Zoeklicht, het houden van seminars en samenkomsten in het land, studiedagen, regiodagen, Israëlreizen, het uitgeven van boeken en de verkoop van boeken via de winkel en website en het beheer en exploiteren van Christelijk Conferentiecentrum Het Brandpunt. 
Deels worden deze activiteiten bekostigd uit de opbrengsten van abonnementen, verkoop en logiesgelden, deels komen de inkomsten uit giften. Met de publicatie van de jaarcijfers willen we de besteding van deze giften en andere inkomsten verantwoorden. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Frits Boekhoff (directeur) f.boekhoff@zoeklicht.nl.  

Publicatieplicht ANBI 2021
Activiteitenverslag 2021

Download jaarcijfers 2020
Activiteitenverslag 2020
Publicatieplicht ANBI 2020

Download jaarcijfers 2019
Download jaarcijfers 2018

Giften en legaten

Zoals gezegd zijn wij deels afhankelijk van giften en legaten. Stichting Het Zoeklicht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel we hebben de ANBI-status. Voor u houdt dit in dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Ons RSIN/fiscaalnummer is 26.89.893.

U kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL19 INGB 0000 283888 t.n.v. Stichting Het Zoeklicht te Doorn.

Wanneer u een specifieke activiteit wilt ondersteunen (bijv. blad, seminars, Kapel), dan kunt u dit bij de Opmerkingen/Mededeling aangeven. Vermeld u ook graag uw relatienummer of naam + woonplaats, zodat wij deze gift in de administratie bij uw gegevens kunnen verwerken. Deze gegevens worden namelijk niet door de bank aangeleverd op de afschriften. 

Maar denkt u ook eens aan de mogelijkheid om Het Zoeklicht op te nemen in uw testament. Hierin kunt u bij de notaris het volgende vast laten leggen: Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan Stichting Het Zoeklicht een bedrag van € ... 

Beloningsbeleid

  • Het bestuur van Stichting Het Zoeklicht ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. 
  • Vrijwilligers krijgen een maximale vergoeding van € 4,50 per uur, met een maximum per maand van € 150,- en maximaal € 1500,- per jaar. 
  • Sprekers en schrijvers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reiskosten. Deze bedragen worden jaarlijks middels een IB47-formulier opgegeven aan de Belastingdienst.

Onze missie

Uw bijdrage wordt ingezet om de missie van Het Zoeklicht uit te voeren. De stichting stelt zich ten doel: 
1. Het prediken van het Evangelie van de Heere Jezus Christus in de ruimste zin van het woord in het algemeen;
2. Het brengen van de Maranathaboodschap in het bijzonder;
3. Het bevorderen van eenheid onder Gods kinderen;
4. Het opwekken tot een wakend en dienend verwachten van de komst van de Heere.