Achtergrond

Onder de vlag van Stichting Het Zoeklicht worden verschillende activiteiten georganiseerd. Meest bekend is het tijdschrift, dat in 1919 door Johannes de Heer werd opgericht. Hiervanuit worden verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er ook het conferentiecentrum Het Brandpunt in Doorn. Op het landgoed van dit prachtige gebouw staat ook het kantoor van de organisatie, met daarin een evangelische boekwinkel.

Al honderd jaar zet Het Zoeklicht om christenen op te roepen om te 'leven uit verwachting'. Het leert ons waakzaam te zijn en te letten op wat er gaande is in de wereld. Aan de tekenen van de tijd zien we dat Christus' komst niet ver weg is. Met het oog op de wederkomst worden we verder als christenen opgeroepen om het Evangelie te verkondigen en een heilig en Geestvervuld leven te leiden.  

Via de verschillende activiteiten verspreiden we van de boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting. Hieronder lichten we deze begrippen toe.

Verzoening

Verzoening van een zondig mens met de heilige God, op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Die Bijbelse boodschap van bekering en wedergeboorte is fundamenteel voor heel het christelijke leven. Alleen door de genade van de Heere Jezus Christus kan een mens behouden worden voor tijd en eeuwigheid. Die behoudenis betekent vergeving van zonden, een nieuwe levenswandel en na dit leven het eeuwige leven in hemelse heerlijkheid.

Vervulling

Vervulling van een vernieuwd mens met de inwoning en de kracht van de Heilige Geest. De Heere Jezus beloofde Zijn discipelen: 'U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal' (Handelingen 1:8). Die belofte werd werkelijkheid op de Pinksterdag. De Heilige Geest werkt die wondere kracht nog steeds uit in het leven van iedere gelovige, die wil leven in de gehoorzaamheid aan Gods Woord.

Verwachting

Verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. De kerk van alle eeuwen belijdt die verwachting van Christus' wederkomst met eenvoudige woorden en voegt daar direct aan toe: '...om te oordelen de levenden en de doden.' 
Toch houdt die wederkomst veel meer in dan oordelen en gerichten. De Bijbel spreekt ook van de voltooiing van de Gemeente van Christus en haar hemelse toekomst; over de terugkeer van de Joden naar hun eigen land na lange tijd van verstrooiing onder de volkeren en van het herstel van het koninkrijk van Israël wanneer Christus terugkomt om koning te worden.
De redevoeringen van de Heere Jezus over de laatste dingen spreken van wereldwijde tekenen. Hij roept op om wakker en waakzaam te zijn en te letten op wat er gebeurt in de wereld. Uit al deze tekenen mogen we leren dat de voltooiing van Gods plan zeer nabij is.