ANBI-verantwoording

Onder Stichting Het Zoeklicht vallen vele activiteiten, zoals het uitgeven van tijdschrift Het Zoeklicht, het houden van seminars en samenkomsten in het land, studiedagen, regiodagen, Israëlreizen, het uitgeven van boeken en de verkoop van boeken via de winkel en website en het beheer en exploiteren van Christelijk Conferentiecentrum Het Brandpunt. 

Deels worden deze activiteiten bekostigd uit de opbrengsten van abonnementen, verkoop en logiesgelden, deels komen de inkomsten uit giften. Met de publicatie van de jaarcijfers willen we de besteding van deze giften en andere inkomsten verantwoorden.


Stichting Het Zoeklicht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel we hebben de ANBI-status. Dat houdt in dan giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Algemene gegevens

Stichting Het Zoeklicht
KvK-nummer: 30018392
RSIN/fiscaalnummer:26.89.893.
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Het Zoeklicht
Statutaire zetel: Doorn

Datum van akte van oprichting: 1 augustus 1922
Datum van laatste statutenwijziging: 1 januari 2005

Bezoekadres: Postweg 18, 3941 KA  Doorn
Telefoonnummer: 0343-413300
Internetadres: www.zoeklicht.nl
E-mailadres: info@zoeklicht.nl

Naam, zetel en duur
1. De Stichting draagt de naam: Stichting 'Het Zoeklicht'.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doorn
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 

Uitgangspunt
De stichting erkent de goddelijke ingeving, autoriteit en genoegzaamheid van de Bijbel, onderschrijft de twaalf artikelen van het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof en verwacht bovendien een spoedige wederkomst van de Here, ter vervulling van de nog onvervulde beloften voor Zijn gemeente en het volk Israël.

Doel en missie
De stichting heeft deze missie: het prediken van het Evangelie van de Heere Jezus Christus in de ruimste zin des woord in het algemeen en het brengen van de maranatha-boodschap in het bijzonder, het bevorderen der eenheid onder Gods kinderen en het opwekken tot wakend en dienend verwachten van de komst des Heren.

Middelen
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het houden van conferenties, samenkomsten, lezingen en voordrachten;
- het uitgeven en verhandelen van periodieke bladen, vlugschriften en geschriften, boeken, geluids- en beelddragers;
- het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke aan bereiking van haar doel bevorderlijk zijn.

Beloningsbeleid

  • Het bestuur van Stichting Het Zoeklicht ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. 

  • Vrijwilligers krijgen een maximale vergoeding van € 5,00 per uur, met een maximum per maand van € 180,- en maximaal € 1800,- per jaar. 

  • Sprekers en schrijvers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reiskosten. Deze bedragen worden jaarlijks middels een IB47-formulier opgegeven aan de Belastingdienst.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

Frits Boekhoff
Functie: algemeen bestuurslid
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd

Arnold Lam
Functie: secretaris/penningmeester
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd 

Peter van der Weerd
Functie: voorzitter
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd

Directie:
De heer Roelof Ham
Titel: directeur
Bevoegdheid: zie KvK register
Adres: Postweg 18, 3941 KA  Doorn