Leven uit verwachting

De Stichting 'Het Zoeklicht' wil zich inzetten voor de redding van mensen. Dat betekent dat we het heil van het Evangelie van de Heere Jezus aan mensen willen doorgeven. 'Niemand komt tot de Vader dan door Mij' (Johannes 14:6). Dit is het hart van de verkondiging.

Onze missie is:

  • het prediken van het Evangelie van de Heere Jezus Christus in de ruimste zin van het woord in het algemeen;

  • het brengen van de Maranathaboodschap in het bijzonder;

  • het bevorderen van eenheid onder Gods kinderen;

  • het opwekken tot een wakend en dienend verwachten van de komst van de Heere Jezus.

Leven uit verwachting

Onze missie vatten we samen in drie kernwoorden: verzoening, vervulling en verwachting.

Verzoening
Het woord verzoening wijst op het verzoenen van een zondig mens met de heilige God, op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Die Bijbelse boodschap van bekering en wedergeboorte is fundamenteel voor heel het christelijke leven. Alleen door de genade van de Heere Jezus Christus kan een mens behouden worden voor tijd en eeuwigheid. Die behoudenis betekent vergeving van zonden, een nieuwe levenswandel en na dit leven het eeuwige leven in hemelse heerlijkheid.

Vervulling
Vervulling is het gevolg van de inwoning en de kracht van de Heilige Geest in de nieuwe mens. De Heere Jezus beloofde Zijn discipelen: ‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal' (Handelingen 1:8). Die belofte werd werkelijkheid op de Pinksterdag. De Heilige Geest werkt die wondere kracht nog steeds uit in het leven van iedere gelovige, die wil leven in de gehoorzaamheid aan Gods Woord. Maar vervulling heeft ook te maken met God die zijn profetische woord vervult. Dat zien we meer en meer dagelijks om ons heen.

Verwachting
De kerk van alle eeuwen belijdt de verwachting van Christus' wederkomst met eenvoudige woorden en voegt daar direct aan toe: '...om te oordelen de levenden en de doden.' 
Toch houdt die wederkomst veel meer in dan oordelen en gerichten. De Bijbel spreekt ook van de voltooiing van de Gemeente van Christus en haar hemelse toekomst, over de terugkeer van de Joden naar hun eigen land na lange tijd van verstrooiing onder de volkeren en van het herstel van het koninkrijk van Israël wanneer Christus terugkomt om koning te worden. Uiteindelijk zal dit alles leiden tot het komen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop geen pijn, kwaad, ziekte, lijden of rouw meer zal zijn.
De redevoeringen van de Heere Jezus over de laatste dingen spreken van wereldwijde tekenen. Hij roept op om wakker en waakzaam te zijn en te letten op wat er gebeurt in de wereld. Uit al deze tekenen mogen we leren dat de voltooiing van Gods plan zeer nabij is.