Waar wij voor staan

De Stichting Het Zoeklicht wil zich inzetten voor het heil van mensen. Dat betekent dat we het heil van het Evangelie van de Heere Jezus aan mensen willen doorgeven. 'Niemand komt tot de Vader dan door Mijn' (Johannes 14:6). Dit is het hart van de verkondiging.
Hieronder staat kort en bondig beschreven wat de standpunten van Het Zoeklicht zijn met betrekking op de eindtijd.

Vaderhuis
Het komen tot de Vader is een voorrecht van de Gemeente. We weten van een heerlijke toekomst voor de Gemeente. De Heere Jezus bereidt ons een plaats in het huis van de Vader en belooft: 'wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben' (Johannes 14:3).

Opname van de Gemeente
Dit binnengaan in het huis van de Vader noemen we dikwijls de 'opname van de Gemeente'. De Bijbel geeft een aantal heldere beschrijvingen van die opname. Bekend is het al genoemde gedeelte uit het evangelie van Johannes. Andere teksten zijn: 1 Korintiërs 15:51-53 en 1 Tessalonicenzen 4:13-17. Deze teksten laten zien dat de gelovigen in een ondeelbaar ogenblik, samen met de reeds in Christus gestorvenen, veranderd zullen worden om voor altijd bij de Here Jezus te zijn. Hier is geen sprake van het komen de Here Jezus op aarde, maar een gaan tot de Heiland in het huis van de Vader.

Herstel van het koningschap voor Israël
Heel anders is de toekomst voor het volk van God, voor Israël. Veel profetieën spreken van een heilstijd die komen gaat. We horen van een (duizendjarig) vrederijk, we horen beloften van zwaarden die tot ploegen omgesmeed worden, van leeuw en lam die samen grazen en kinderen die spelen bij het hol van een adder. Dan zal de vervallen hut van David hersteld worden (Handelingen 15:15-18). Talloze beloften die spreken over het nationaal en tenslotte ook over het geestelijk herstel van alle 12 stammen van Israël. Vandaag zien we hoe velen uit dit volk terugkeren naar het beloofde land. Het is niet moeilijk daarin de vervulling van talloze profetieën te zien. Toch is dit nog niet het eigenlijke en definitieve herstel.

De grote verdrukking
De Here Jezus zelf spreekt van een grote verdrukking die er voor Zijn volk, voor Israël dus, komen zal en ook alle volken zal treffen: 'want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal' (Matteüs 24:21). Wie deze en andere teksten goed leest, ziet het vreselijke en unieke karakter van die periode. Deze grote verdrukking sluit aan op de opname van de gemeente. Wanneer de gemeente (dit is de weerhouder, 2 Tessalonicenzen 2:8) weggenomen is en het huis van de Vader is binnengegaan, zal op aarde de weg vrij zijn voor een dictatuur van ongekende omvang. In 2 Tessalonicenzen 2:1-17 lezen we iets van het vreselijke karakter van die tijd. Dan kan de 'mens der wetteloosheid' zijn goddeloosheid de vrije loop laten. De boosheid zal zich niet alleen richten op Gods volk, maar ook op allen die deze antichrist niet volgen. Deze periode vinden we beschreven in Matteüs 24, terwijl het boek Openbaring in de hoofdstukken 6-19 deze dingen uitvoering beschrijft. Het is een conflict vooral tussen de boze, de oude slang, satan enerzijds en de Here God en Zijn gezalfde anderzijds.

De terugkomst van Jezus Christus
Op het dieptepunt van de geschiedenis van de mensheid, wanneer de mens in absolute rebellie zich tegen de Here God heeft gekeerd, keert de Here Jezus vanuit de hemel naar de aarde terug. De Here Jezus is dan niet alleen. Uit de hemel volgt Hem een schare van gelovigen (Openbaring 19:7,8 - 13,14 - 20:4), de gemeente, die al eerder tot Hem opgenomen was. Dit is het moment dat de Here terugkomt. Israël zal zich vanuit de nood tot Hem keren. De volken der aarde zullen door Hem geoordeeld worden, uitgangspunt daarbij is de houding die zij hadden ten aanzien van Zijn volk Israël (Matteüs 25:31-46 en Openbaring 20:4-6). De antichristelijke macht wordt dan gebroken en satan wordt voor 1000 jaar gebonden.

Duizendjarig vrederijk
Na de herovering van de planeet aarde door de Here en de rechtspraak die voltrokken zal worden, begint het zogenaamde Messiaanse of duizendjarig vrederijk. De Christus-heerschappij met een geweldige impact op de mondiale samenleving. De invloed van satan is weg, hij is gebonden. Vele profetieën beschrijven die situatie, een heilstijd zal het zijn. Op het einde daarvan wordt satan nog een korte tijd losgelaten (Openbaring 20:7-10). Het is alsof de Here het hart van de mens opnieuw wil toetsen . In de Hof van Eden koos de mens verkeerd. Nu de mens de Christus-heerschappij als zegen duizend jaar heeft mogen ervaren, mag verwachtingsvol naar deze nieuwe uitdaging gekeken worden. Hoe zal de mens nu reageren?
De gevolgen zijn rampzalig. De mens blijkt niets geleerd te hebben. Velen staan weer open voor de duivelse verleiding en volgen satan opnieuw in zijn opstand tegen de Here God. Zo we begrijpen zal de opstand nu van korte duur zijn en gevolgd worden door de finale en het beslissende oordeel van de Here (Openbaring 20:11-15). Zij die deel hadden aan de eerste opstanding (Openbaring 20:6) zullen samen met hen die als overwinnaars uit de grote verdrukking kwamen niet opnieuw gevonnist worden. Voor hen immers werd de Here Jezus als Lam Gods op Golgotha gekruisigd. Hier op het einde van het duizendjarig rijk, worden al die mensen geoordeeld 'naar hun werken' (Openbaring 20:12), dus niet op grond van het door Christus volbrachte werk!!!

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Het laatste waar Gods woord aandacht aan geeft is een rijke belofte, namelijk die van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Openbaring 21 vinden we die heel compact, maar toch ook weer met schitterende woorden hoopvol beschreven. We moeten deze belofte van de nieuwe hemel beslist onderscheiden van de periode van duizend jaar waar we boven over schreven. De woorden en beelden die gebruikt worden zijn indrukwekkend. En dan is het goed te weten: "Deze woorden zijn getrouw en waarachtig" (Openbaring 22:6).