Zoeken in Het Zoeklicht

Vrede met God

Jaargang: 89 - 2013, Nummer: 26
Tijdens de Kerstdagen wordt er veel over vrede gezongen en gesproken. Het verlangen naar vrede wordt op allerlei manieren kenbaar gemaakt. Maar wat wordt nu eigenlijk met vrede bedoeld? Waar hebben we het eigenlijk over? Goed om daar de Bijbel eens over te raadplegen!

Vrede is meer dan het einde van oorlog
Velen denken dat het pas echt vrede is, wanneer er tussen de verschillende landen en groeperingen niet meer gevochten wordt. Zolang echter de mens op aarde leeft, worden er oorlogen uitgevochten en vredesverdragen gesloten en ondertekend. Het lijkt niet anders te kunnen. Waarom wordt er dan tijdens de Kerst zoveel over vrede gezongen en gesproken? Wat heeft de boodschap van Kerst met vrede te maken? Heeft vrede iets met Christus te maken, want het woord ‘Kerst’ is toch afgeleid van Christus?

De betekenis van Shalom
Het Hebreeuwse woord voor vrede is ‘Shalom’. In Israël begroeten de Joden elkaar met dit Shalom, waarmee ze elkaar de ‘heilwens’, het allerbeste wensen. Shalom heeft vele betekenissen zoals: gaafheid, gezondheid, heelheid, voorspoed, tevredenheid, rust, vriendschap en welzijn. In een gebroken wereld wordt zo elkaar de heelheid toegewenst.

Hoe kwam het tot een gebroken wereld?
In de Bijbel lezen hoe God de mens gemaakt had en dat Hij er enthousiast over was. God zag alles wat Hij gemaakt had en kwam tot de conclusie dat het zeer goed was (Genesis 1:31)! Er mankeerde niets aan. Mens en dier leefden in volkomen harmonie met elkaar en zo was de totale schepping één harmonie. Er was volkomen vrede op aarde.
Deze volkomen harmonie en vrede werden verstoord door de intrede van de zonde. Adam en Eva, de eerste mensen die God gemaakt had, zondigden tegen de Here God door van de vrucht te eten waarvan de Here hen verboden had daarvan te eten. De kern van de zonde lag daarbij in het ongehoorzaam zijn aan Gods geboden. Direct na deze daad van ongehoorzaamheid zien we de eerste huwelijkscrisis ontstaan (Adam gaf Eva de schuld: ‘De vrouw die U mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven’), het eerste gezin uit elkaar vallen (Kaïn die zijn broer Abel doodslaat) en ten slotte de zondvloed waarmee de Here God een einde aan de verdorven wereld maakte! Dit gebeurt allemaal in de eerste tien hoofdstukken van de Bijbel!
Toen de Here God na Noach verder ging met zijn drie zonen, bleek al gauw dat de mens ook na de zondvloed niet veranderd was en dat het niet meer zo was zoals bij het begin in de hof van Eden.

Vrede van God
De Here God had natuurlijk afstand kunnen doen van deze gebroken, kapotgemaakte wereld. Wij weten maar al te goed wat we met onze kapotte en afgedankte spullen moeten doen. Daar hebben we onze afvaldepots voor, waar we ons afval in kunnen leveren.
Kerstfeest laat ons echter zien dat de Here God ervoor gekozen heeft om de gebroken schepping niet te vernietigen, maar te helen. Hij begint hierbij met de mens, die uiteindelijk de oorzaak van alle gebrokenheid is.
De engelen brachten bij de geboorte van Christus aan de herders in het veld de boodschap: ‘U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here’ (Lucas 2:11). De uitdrukking ‘Heiland’, heelmeester heeft alles te maken met shalom, vrede. Deze Heiland is voor ons allemaal geboren, we lezen namelijk: U is heden de Heiland geboren. Hij is dus ook voor u, voor jou als Heiland, Heelmaker, gekomen om uw, jouw leven te helen. Hij is de Enige die ons leven nieuw kan maken.

Een nieuw leven?
We kunnen alleen deel krijgen aan dit nieuwe leven wanneer we bereid zijn afstand te doen van ons oude leven. Het is niet Zijn bedoeling om ons oude leven op te lappen of te repareren. Als Heiland stierf Hij voor én met al onze zonden. Geloven in de Here Jezus betekent met Hem de dood in gaan om zo het oude leven af te leggen. Geloven in de Here Jezus betekent echter ook met Hem uit de dood op te staan en in Zijn opstandingskracht het nieuwe leven te leven. Om onze Heiland te worden was Zijn geboorte in Bethlehem niet voldoende. Ook zijn onderwijs, wonderen en tekenen gedurende de drie jaren dat Hij hier op aarde gewerkt heeft, waren niet voldoende. Zelfs Zijn voorbeeld van leven dat Hij ons nagelaten heeft, kan ons niet verlossen van onze zonden. Hij werd onze Heiland door Zijn sterven aan het kruis en de opstanding die daarop volgde.
De Heiland die in Bethlehem geboren werd en aan het kruis de straf voor onze zonden gedragen heeft, zal ook als Heiland wederkomen om Zijn heelmakend werk te voltooien. Dan zullen we ook van ons gebroken aardse lichaam verlost worden en een nieuw, verheerlijkt lichaam bezitten, dat aan Hem gelijk zal zijn. Dan zal ook de totale schepping van de gebrokenheid verlost en vernieuwd worden. Dan zal het werkelijke vrede zijn, zowel in ons hart, ons lichaam, maar ook in de hele wereld en de gehele schepping.

Vrede met God
De Here Jezus nam afscheid van Zijn apostelen met de woorden: ‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geeft Ik hem u’ (Johannes 14:27). Toen de Here Jezus weer terugging naar Zijn Vader in de hemel, heeft Hij ons ‘vrede (na)gelaten’. Op aarde heeft Hij ons met God de Vader verzoend. Door het geloof in Zijn plaatsvervangend sterven voor ons aan het kruis op Golgotha wordt de zondaar met een heilig en rechtvaardig God verzoend. Paulus schrijft het zo in Romeinen 5:1 ‘Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.’ Deze vrede heeft Christus na Zijn hemelvaart voor ons op aarde achter gelaten.
Hij gaat echter verder met de woorden: ‘Mijn vrede geef Ik u.’ Deze vrede is er elke dag voor ons. In welke situatie we ons ook bevinden. Hij wil ons elke dag Zijn vrede geven, net zoals Hij steeds weer de apostelen na Zijn opstanding begroette met de woorden ‘Vrede zij U’. Deze vrede komt niet tot stand door inspanning van onszelf, maar door onze overgave aan Hem. Het is niet een vrucht die wij voort zouden kunnen brengen, maar een vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22). Het gaat hier om een vrede, die de wereld ons niet kan geven.
Laten we het nog even koppelen aan het woord Shalom: deze heelheid, dit welzijn, deze rust, geborgenheid, tevredenheid, en voorspoed kan niemand ons zo bieden als de Here Jezus! Alleen Hij is onze Heiland, alleen Hij is onze vrede (Efeziërs 2:14).

Ds. Theo Niemeijer