Zoeken in Het Zoeklicht

Bid voor uw voorganger

Jaargang: 89 - 2013, Nummer: 19
Soms schrik ik ervan hoe negatief en kritisch mensen spreken over hun predikant en over de kerkenraad. Daar kan de zegen van de Here niet op rusten. Stop daarmee en ga krachtig voor hen bidden, bestorm de hemel met uw ootmoedige, vurige en onophoudelijke gebeden. Dan zult u eens zien wat er gaat gebeuren.

Het is opmerkelijk dat Paulus de gelovigen in de verschillende gemeenten verscheidene keren op hartstochtelijke wijze smeekt om voor zijn bediening te bidden. Als Paulus het gebed al zo nodig had, dan geldt dat ook voor alle voorgangers en predikanten nu.

‘Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Here zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u’ (2 Tessalonicenzen 3:1, HSV).
‘Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken’ (Kolossenzen 4:3-4, HSV).
‘Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken’ (Efeziërs 6:19-20, HSV).

Krachtig gebed
Ziet u hoe belangrijk het is om te bidden voor hen die het Woord van Here mogen doorgeven. Als Paulus zo aandringt op het gebed van de gelovigen, dan hebben onze voorgangers dat zeker ook nodig. Soms wordt wel eens te gemakkelijk gezegd: ‘De Here heeft ons gebed niet nodig.’ O ja? Lees dan maar eens wat Jakobus schrijft over het gebed: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand’ (Jakobus 5:16).
Ik pleit ervoor dat er ook tijdens onze samenkomsten gebeden wordt door bidders. Ik ken een paar gemeenten waar dat gedaan werd en waar dat nog gebeurt. De Here geeft daar Zijn zegen over. Praktisch is dat ook heel goed uitvoerbaar, door tijdens de dienst enkele mensen in een aparte ruimte te laten bidden.

Bidden voor de samenkomst
Ons geestelijk leven is vaak zo arm, omdat we zo weinig of helemaal niet bidden. Mag ik u eens vragen: Als u naar de samenkomst van uw gemeente gaat, hoe gaat u dan? Hebt u dan gebeden om een ontmoeting met de Here Jezus? Hebt u gebeden voor de voorganger, dat de Here hem zal vullen met Zijn Heilige Geest, zijn lippen zal zalven en door hem heen zal spreken, woorden van eeuwig leven? Dat is belangrijk hoor, om vol verwachting naar de samenkomst te gaan. Het kan net dat éne woord zijn dat de Here gebruikt om u in uw hart aan te spreken.
En voor degenen die geen gemeente hebben – dat kan, ook in Nederland, dat je in een gebied woont, waar geen gemeente is waar het Woord van God in alle getrouwheid wordt gebracht – geldt evenzeer het belang van het gebed. Misschien heb je dan nog wel meer gebed nodig om staande te kunnen blijven en geestelijk te kunnen groeien.

Belemmeringen
Er kunnen ook verhinderingen zijn om te bidden. Onderzoek dat eens in uw eigen leven. Een verhindering kan zijn dat er (verborgen) zonden in ons leven zijn. Breek daarmee en belijd ze aan de Here. Dan mag u Zijn vergeving ontvangen.
Ook als u conflicten met anderen hebt, is dat een verhindering voor het gebed. O, wat komt dit vaak voor, in kerken en gemeenten, maar ook tussen gelovigen onderling, in families en gezinnen.
Het kan ook zijn dat we wel bidden, maar dat het ten diepste om onszelf gaat, om onze eigen eer. Dat kan heel subtiel zijn. Dit gevaar ligt zeker ook bij voorgangers op de loer. Laten we de Here de eer geven en niet zelf de gevierde prediker worden.

Wat een grote genade is het voor een gemeente wanneer ze een biddende voorganger heeft. Denk eens aan de Here Jezus, Die regelmatig de nacht doorbracht in gebed. Hoeveel te meer hebben wij het dan nodig.
Bidders winnen mensen voor Christus en bidders doen kerken ontwaken, omdat er ruimte komt voor het werk van de Here, door Zijn Woord en door de Heilige Geest.

Dirk van Genderen