Zoeken in Het Zoeklicht

De Tempel en de Apocalyps

Jaargang: 92 - 2016, Nummer: 24
Veel ontwikkelingen en gebeurtenissen hebben een duidelijke profetische betekenis. Ook binnen het Joodse volk zijn er ontwikkelingen te signaleren. In dit artikel zal Jan van Barneveld ons daar drie van noemen; een Sanhedrin in wording, het aanstellen van een hogepriester en het benoemen van een koning in de geslachtslijn van David. Alles zal zich daarbij gaan concentreren rondom de Tempelberg in Jeruzalem.

Begin juni 1967, de Zesdaagse Oorlog was bijna afgelopen, stond opperrabbijn Shlomo Goren bij de pas op Jordanië veroverde Klaagmuur en blies op de sjofar. Hij riep enthousiast: “We hebben de stad van God ingenomen. Het Messiaanse tijdperk voor het Joodse volk is aangebroken.” Hij wilde meteen een paar bommen gooien op de al-Aksa moskee en de Rotskoepel en beginnen met de bouw van de derde Tempel. Generaal Moshe Dayan was tegen en de Israëlische regering besloot een vriendelijke geste te doen naar de islam. Het gezag over het Tempelplein werd overgedragen aan de Waqf, een islamitische beheersraad.
Sinds die tijd, we zijn bijna 50 jaar verder, is de herbouw van de Tempel niet echt opgeschoten. Wel zijn veel Joodse organisaties ermee bezig. Het Tempelinstituut, de Getrouwen van de Tempelberg en niet te vergeten de ‘Vrouwen van de Tempelberg’ laten af en toe hun ijver voor de derde Tempel zien. Het maken van de heilige voorwerpen voor de tempeldienst, zoals het reukofferaltaar, het brandofferaltaar, de tafel voor de toonbroden, de gouden Menorah en het heilige vaatwerk voor de diensten in de tempel zijn en worden gemaakt. Priesters en levieten worden opgeleid voor de tempeldiensten. Voor de herbouw schijnt maar een paar maanden nodig te zijn. Maar dat kan alleen, zeggen rabbijnen beleefd “als de politieke omstandigheden veranderen.”

Sanhedrin en de hogepriester
Het Sanhedrin-in-wording is al actief. Zoals in de tijd van de Here Jezus zal het Sanhedrin een belangrijke plaats in de Tempel innemen. De voornaamste taak van het Sanhedrin is het verwelkomen van de Messias als Hij komt. Immers, in Psalm 118:26 staat: ‘Gezegend Hij die komt in de Naam van de HERE. Wij zegenen U uit het Huis van de HERE.’ Als de Messias komt in heerlijkheid, moeten er dus een ‘Huis van de HERE’ en een Sanhedrin zijn.
Vanuit de Tempel zullen geestelijke leiders Hem eerbiedig welkom heten. Dat is niet gebeurd toen de Here Jezus op een ezel de Tempel binnenging. Op dat welkom wachtte Hij blijkbaar toen Hij stopte om ‘alles rondom te overzien’ (Marcus 11:11). Daarom zei Jezus tegen de schriftgeleerden en Farizeeën: ‘Gij zult Mij niet meer zien totdat gij zegt: Gezegend Hij die komt in de Naam van de Here’ (Matteüs 23:39). Bij Zijn komst in heerlijkheid brengt Hij ‘de heerlijkheid van de God van Israël’ weer in de Tempel. ‘Door de poort die naar het oosten is gericht’ (Ezechiël 43:2-4). Bij orthodoxe Joden en ook onder veel Bijbelgetrouwe christenen leeft een sterke Messiasverwachting. Voor hen is de benoeming van een hogepriester een belangrijk teken.
Rabbi Hillel Weiss is de woordvoerder van het Sanhedrin-in-wording. Hij legde uit: “De enige hindernis die de Tempeldienst in de weg staat is de politieke situatie. Als die plotseling zou veranderen kunnen de tempeldiensten snel beginnen. Daarom moeten we een priester hebben die als Hogepriester kan optreden.” Het Sanhedrin-in-wording heeft rabbi Baruch Kahane aanbevolen als Cohen Gadol (Hogepriester). Maar rabbi Kahane was niet bereid deze benoeming nu te aanvaarden. Het Sanhedrin-in-wording heeft hem benoemd als Rosh Kohanim, Hoofd van de priesters. Voorlopig! Hij houdt toezicht op de diensten op het Tempelplein en op de opleidingen van priesters. “Als het moment aangebroken is, moeten we er klaar voor zijn,” merkte rabbi Weiss op. Over de politieke situatie, waar de rabbijnen Weiss en Kahane over spraken, straks meer. Eerst iets over het ‘huis van David’.

David Melech Israël
Melech betekent koning. U zult verbaasd zijn te lezen dat er momenteel honderden afstammelingen van koning David tot koning David rondlopen. Zij hebben betrouwbare, gecontroleerde stambomen die 90 generaties, tot koning David, teruggaan. Israël zou binnenkort best weer een telg van koning David op de troon kunnen kiezen. Al sinds 2000 is er een stichting onder de naam ‘De Davidische Dynastie’.
Een van die afstammelingen is rabbi Yosef Dayan. Hij is door het Sanhedrin-in-wording erkend als directe afstammeling in de lijn van David. Een kandidaat die voor de wederkomst van de Heer de troon van David inneemt? Niet onmogelijk! In de eindtijd, tijdens de oorlogen om Jeruzalem, zal het ‘huis van David’ een belangrijke rol spelen (Zacharia 12:2-8; 13:1).
Momenteel doen ze al mee in de strijd om de Tempelberg. In juni 2016 heeft de UNESCO een resolutie aangenomen waarin geëist wordt om in alle officiële documenten de Tempelberg voortaan Al-Aksa (de moskee met de zilveren koepel) te noemen. Op 12 augustus heeft het Sanhedrin een brief naar de directeur van de UNESCO gestuurd met historische, archeologische en andere bewijzen van de Joodse geschiedenis van de Tempelberg. Half oktober hebben 58 bestuursleden van de UNESCO besloten dat de Tempelberg en Oud-Jeruzalem erfgoed van de Palestijnen zijn. Gelukkig was Nederland een van de acht landen die tegen deze dwaze resolutie stemden. Toen de directeur van UNESCO haar twijfels over de resolutie uitsprak, kreeg zij doodsbedreigingen. De VN wil moslims soevereiniteit geven over de Tempelberg. Het ‘huis van David’ claimt dat zij recht hebben op de Tempelberg, want zij kunnen bewijzen dat hun voorvader David die plek van Arauna voor ‘vijftig sikkels zilver’ heeft gekocht (2 Samuel 24:18-25).

Apocalyps
Zoals in de tijd van Ezra en Nehemia komt er ook nu veel strijd om de bouw van de Tempel. Israël kent de politieke situatie. Heel de islam komt in opstand als Israël de Tempel gaat bouwen. De VN, EU, VS en veel andere organisaties zullen de islam steunen. Dan is het echt ‘allen tegen een’. Maar bij God is alles mogelijk. Ik suggereer enkele scenario’s.
1. Een aardbeving vernielt beide islamitische heiligdommen.
2. Tijdens een grote oorlog. Iran kan Saoedi-Arabië aanvallen en velen meeslepen. Of de EU en NAVO raken in oorlog met Rusland. Poetin heeft hier herhaaldelijk voor gewaarschuwd. In die apocalyptische chaos kan Israël de tempel gaan herbouwen.
3. Vervolgens het scenario van de valse vrede. Het Sanhedrin komt tot overeenstemming met islamitische topleiders en met de Paus. Onder het motto: De Tempel moet een ‘bedehuis voor alle volken’ worden. Openbaring 11:1,2 zou hierop kunnen duiden. Johannes moet ‘de Tempel van God en het altaar meten’, uitgezonderd de voorhof, ‘want hij is aan de heidenen gegeven’. Dit laatste zou kunnen spelen in de periode van de ‘valse vrede’ die voorzegd is.
Maar bij dit alles verheugen wij ons, want JEZUS komt.

Jan van Barneveld