De wapenrusting van God (3)

Jeep van der Schoot • 97 - 2021 • Uitgave: 1
Deel 3: staan in de overwinning

Paulus vergelijkt de gelovigen met soldaten, die tegen de legermachten van de duisternis in oorlog zijn. Zij moeten, goed voorbereid op de strijd, klaar staan, om weerstand te kunnen bieden. Je ogen hiervoor sluiten, of ervoor weglopen is geen optie en kan gevaarlijk zijn. Want een vluchtende soldaat is kwetsbaar van achteren. Wie in Gods kracht klaar staat voor de strijd, heeft zich toegerust met Gods wapens en is in Hem onoverwinnelijk!

De duivel is de god van deze eeuw (Johannes 12:31). Hij is het hoofd van alle boze machten. Vanuit de hemelse gewesten beheersen zij de wereld, zoals wereldleiders, politici en allen die God ongehoorzaam zijn. In 1 Johannes 5 lezen we: ‘Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt’ (vers 19; vgl. Mattheüs 4:8-9). Christenen hebben in Christus een andere positie gekregen. Paulus zegt hierover in Kolossenzen 1: ‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde’ (vers 13, NBG).

Op God vertrouwen
De wereld is in de greep van de boze en gelovigen strijden hier tegen. Wie zijn vertrouwen stelt op menselijke hulpmiddelen, in plaats van op Gods geestelijke hulpmiddelen, zal vroeg of laat schade lijden. De listige aanvallen van de boze moeten herkend worden. Er mogen geen compromissen met het rijk der duisternis gesloten worden. Het postmoderne denken in het christendom is een voorbeeld van groot gevaar. Daarin sluit men Gods Woord als ‘absolute' waarheid uit. Het aandoen van de wapenrusting Gods is nodig om de boze te herkennen en ons er sterk tegen te kunnen verweren (Efeze 5:6-14). Hierbij moeten wij ons vertrouwen stellen op de Heere, onze God. Ook als het kwaad ogenschijnlijk de overhand lijkt te hebben (1 Petrus 2:19-21).

In het vorige Zoeklicht hebben we de eerste twee onderdelen behandeld. We gaan nu verder met de volgende drie.

De schoenen van vrede

‘en de voeten geschoeid met bereidvaardigheid van het Evangelie van de vrede’ (Efeze 6:15).
Gelovigen hebben een belangrijke opdracht meegekregen om de boodschap van vrede (het Evangelie) aan iedereen bekend te maken. In Jesaja 52 staat: ‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen’ (vers 7). De vrede tussen God en mensen is door Christus hersteld, door Zijn vergoten bloed op Golgotha ’s kruis (Kolossenzen 1:20). Het kruis heeft ook een einde gemaakt aan de vijandschap tussen Jood en niet-Jood (Efeze 2:15-16). In het lichaam van Christus is geen onderscheid (1 Korinthe 12:13). Verder behoren de gelovigen onderling de vrede te bewaren, door elkaar lief te hebben en in nederigheid te aanvaarden (Romeinen 12:18). Je inzetten om tot verzoening te komen met je vijanden is ook een eigenschap die bij christenen herkenbaar hoort te zijn (Mattheüs 5:9). Onze God en Vader wordt immers ‘de God van vrede’ genoemd (1 Thessalonicenzen 5:23).

Het schild van geloof

‘Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen’ (vers 16)

Een Romeinse soldaat had een groot schild waar hij zich geheel achter kon verschuilen. In het Romeinse Rijk vuurde men brandende pijlen op de vijand af. Om de brandende pijlen te kunnen doven werd het leer op het schild natgemaakt.
Het schild van geloof is voor de gelovigen misschien wel het belangrijkste wapen. In 1 Johannes 5 staat: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof’ (vers 4). Zijn trouw is als een schild en een pantser dat beschermt (Psalm 91:4). Bij God schuilen; er is geen toevlucht die veiliger is (Psalm 119:114). Gelovigen staan sterk als zij hun positie in Christus weten en daarin staan. Paulus zegt in Kolossenzen 3: ‘…uw leven is met Christus verborgen in God’ (vers 3). Hij is een goed werk in ons begonnen en zal dit ten einde toe voortzetten, tot de dag van Christus Jezus (Filippenzen 1:6).
De brandende pijlen zijn vergelijkbaar met de listige aanvallen van de boze. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om dwaalleraren en valse profeten, die tegen de Schrift in leren. Die moeten herkend worden. We kunnen hierbij denken aan de ‘Koninkrijk Nu-leer’ (Kingdom Now). Een populaire stroming in sommige evangelische en charismatische kerken. Het belijden van de gezonde leer is nodig om (samen) sterk te staan in de strijd (2 Thessalonicenzen 2:15). Om zo verwarring en verdeeldheid te voorkomen.
Er valt veel te zeggen over de listige aanvallen van de boze. Tal van tactieken past hij toe. Belangrijk is dat wij in alle omstandigheden onze blik op de Heere Jezus gericht houden, want Hij is onze Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 12:2).

De helm van redding

‘En neem de helm van de zaligheid’ (vers 17a)
De behoudenis is in Jezus alleen (Handelingen 4:12). Deze zekerheid is voor een ieder die in Hem is. Paulus zegt in Efeze 1: ‘In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte’ (vers 13). De zekerheid van gered te zijn hangt niet van onze eigen inspanning en werken af. Door geloof in Christus hebben wij vrede ontvangen met God (Romeinen 5:1).
Bij de helm van redding gaat het ook om de hoop en zekerheid van onze toekomstige redding. Als Hij komt om Zijn Gemeente te verlossen van de komende toorn: de opname
(1 Thessalonicenzen 1:10 en 5:8-9).
Wij moeten ons als hemelburgers gedragen, want wij zijn reeds met Hem bekleed en met Hem gezet in de hemelen. Dit begint met het zoeken en bedenken van de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1-2). Door Gods Woord te overdenken komt een vernieuwing van denken. Dan leer je Zijn wil kennen, om er vervolgens naar te gaan leven (Romeinen 12:2).
De helm van zaligheid helpt je denken te beschermen tegen negatieve gedachten en om bijvoorbeeld leugen en waarheid te onderscheiden. De helm is ook een troostvolle zekerheid bij zware verdrukking, om te allen tijde in de overwinning te blijven staan (vgl. Openbaring 12:11).

Gespreksvragen:
• De boze beheerst de wereld (vgl. 2 Korinthe 4:4). Noem een aantal voorbeelden waaruit dit blijkt. Hoe ga je als christen hiermee om?
• Wat bedoelt Paulus met het bedenken van de dingen die boven zijn en die op aarde zijn? (Zie als voorbeeld: Mattheüs 6:25-34)
• Staan in de overwinning. Wat betekent dit voor jou? En hoe doe je dit bij tegenslagen en moeite?

Gebedspunten:
• Dank de Heere God voor Zijn Woord, de Bijbel. En vraag Hem om wijsheid en onderscheidingsvermogen om dwaalleringen te herkennen.
• Vraag Hem dat Hij je moedig en dapper doet zijn in je geloofswandel als christen.

Jeep van der Schoot