Onze God is een verterend vuur

Henk Schouten • 86 - 2010 • Uitgave: 5
We hebben al enkele zogenaamde metaforen gezien en besproken. De Here God wordt in de Bijbel vergeleken met allerlei zaken, dingen en dieren. Prachtig is te zien hoe bepaalde kenmerken van onze God gelezen kunnen worden in allerlei aspecten van Zijn schepping. In Hebreeën 12:29 lezen we het vergelijk tussen de Here God en een verterend vuur. In deze metafoor proeven we iets van de heiligheid en de gestrengheid van onze God.

Verwoestend vuur
Drie elementen zijn voor vuur van belang: brandbaar materiaal, zuurstof en een ontstekingstemperatuur. Haalt men één van deze drie elementen weg, dan houdt het vuur op te branden. Voor brandweerlieden is het zaak te kijken hoe men een vuur kan doven door één van deze drie elementen te verwijderen. Soms lukt dat niet en laat men een brand gecontroleerd uitwoeden.
Vuur kan ondergronds lang smeulen voordat het plotseling uitbreekt. Soms, lang nadat mensen een gebouw hebben verlaten, laait ineens een vuur op en kan deze binnen korte tijd enorm verwoestend zijn. Een achteloos weggegooide sigarettenpeuk kan een enorme bosbrand veroorzaken, aangejaagd door de wind zien we de verschrikking daarvan. Soms zien we beelden van bosbranden in het zuiden van Europa en ook in andere landen, vluchtende mensen, rook, hitte, razernij. Het vuur kan niet bedwongen worden en moet uitrazen. Wanneer je die beelden in gedachten neemt, schrik je nog wat meer wanneer je leest dat de Here God een verterend vuur is.

Zoals geschreven, vuur moet een brandstof hebben, brandbaar materiaal. Zijn het in relatie tot de Here God niet onze zonden en onze ongerechtigheden die het brandbaar materiaal voor het vuur van Gods toorn doen oplaaien? Lange tijd kunnen zonden zich opstapelen zonder dat er wat gebeurt, maar dan geheel onverwacht is de temperatuur van Gods toorn zo hoog gestegen dat het vuur ontbrandt.

Oordelend vuur
Oordelen van de Here God kwamen niet zelden volstrekt onverwacht. De situatie rond Sodom en Gomorra is daar een voorbeeld van. De bewoners van de steden hadden er geen idee van wat er boven hun hoofd hing. Hun zondige levensstijl was tot cultuur verheven, een cultuur die ze ook aan anderen wilden opdringen, zelfs aan de gasten van Lot (engelen van God). Om God, Zijn heiligheid en reinheid, Zijn woord en bevel lachten ze. Nu liggen deze steden op de bodem van de Dode Zee, de vernietiging met vuur en zwavel kwam onverwachts en was definitief.
Wanneer je deze dingen beseft, huiver je ook voor onze wereld met haar cultuur. Onze wereld is in veel opzichten aan de wereld van Sodom en Gomorra gelijk geworden. De perverse seksuele wellust is tergend, opdringend en dodelijk. Zelfs politieke partijen schuwen niet in tv-spots reclame te maken voor ongeheiligde, tegennatuurlijke relatievormen en stellen huwelijken tussen gelijke seksen als teken van hoge ontwikkeling en beschaving voor. We voelen ons niet zelden als een roepende in de woestijn. Zelfs in kerken komen we steeds meer predikanten tegen die praktiserend homoseksueel zijn, soms zelfs na jaren getrouwd te zijn geweest.
De Sodomscultuur is allerwegen, opdringend, vervuilend en verslavend. Het moment komt dat dit brandbaar oordeelsmateriaal zo hoog ligt opgestapeld dat het verterend vuur van God komt. Dit vuur zal verbranding en daarmee vernietigen brengen. Ik vrees dat de ontstekingstemperatuur hoog gestegen is en de ontvlamming spoedig komt. Paulus schrijft het zo: 'Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen' (1 Tessalonicenzen 5:3). Dat is een aspect van vuur en verbranding, de brand laait onverwacht en vreselijk op.

Louterend vuur
Ook dit is een aspect van vuur. We kennen vanuit de Schrift de geschiedenis van de brandende braambos. Mozes was verbaasd en wilde het wonder van dichtbij bekijken. Het werd het moment van zijn loutering en roeping. Maar we zien in die braambos ook een beeld van Israël. Israël ligt onder vuur. Niet alleen door de vijanden die wereldwijd steeds hun pijlen richten op het kleine en jonge staatje aan de Middellandse zee. Israël ligt ook steeds onder het louterend vuur van de Here God. Israël is geroepen om tot heil en zegen te zijn van de volken wereldwijd, maar haar ongehoorzaamheid staat haar in de weg dit heil te brengen. Maar Gods vuur zal loutering brengen.
We moeten hierbij denken aan de tijd van de Richteren. Tijdens de lange periodes dat Gods volk ongehoorzaam was, bracht de Here God hen onder overheersing van meestal Filistijnse machten. Dat louterde het volk, waardoor zij tot God begonnen te roepen en tot Zijn liefde terugkeerden. Helaas bleken volgende generaties weer terug te vallen, waarop opnieuw Gods oordelend vuur louterend over hen werd uitgestort. We weten dat voor Israël nog een moeilijke tijd wacht. De volkeren zullen opnieuw tegen Israël optrekken. Het volk zal roepen tot haar God en onze Here Jezus zal op die roep als de grote richter naar Zijn volk, land en stad neerdalen. Het Messiaanse vrederijk, waarvan prachtig geprofeteerd is, zal duizend jaar lang de aanblik van de wereld zijn.

Hij verschijnt met vuur
Wanneer we schrijven over de louterende werking van het vuur en dat God ons vanuit de Bijbel als een verterend vuur tegemoet treedt, moeten ook nieuwtestamentische gelovigen zich de ernst daarvan realiseren. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 3:13 dat 'Hij met vuur verschijnt'. Ook dat is louterend, want hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Heeft ons geloofswerk de kwaliteit van goud, zilver of kostbaar gesteente, dan zal die persoon anders uit het vuur komen, dan iemand van wie het geloofswerk de kwaliteit heeft van hout, hooi of stoppelen (1 Korintiërs 3:12).
Is dit beangstigend? Nee, dit is louterend, dus heilzaam. God als verterend vuur doet verbranden wat onheilig, onrein en vuil is. Wat overblijft is heilig en rein. Ja, ook wanneer we schrijven over God als een verterend vuur, dan is dat hoopvol. We zullen gelouterd leven in een gelouterde omgeving, alles wat niet past bij Gods heiligheid zal dan verbrand zijn. Ik zie uit naar de komst van onze Here Jezus. Hij zal spoedig komen.
Maranatha.

Ds. Henk Schouten