Stichting Het Zoeklicht

Stichting Het Zoeklicht
KvK-nummer: 30018392
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Het Zoeklicht
Statutaire zetel: Doorn

Datum van akte van oprichting: 1 augustus 1922
Datum van laatste statutenwijziging: 1 januari 2005

Bezoekadres: Postweg 18, 3941 KA  Doorn
Telefoonnummer: 0343-413300
Internetadres: www.zoeklicht.nl
E-mailadres: info@zoeklicht.nl

Naam, zetel en duur
1. De Stichting draagt de naam: Stichting 'Het Zoeklicht'.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doorn
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 

Uitgangspunt
De stichting erkent de goddelijke ingeving, autoriteit en genoegzaamheid van de Bijbel, onderschrijft de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en verwacht bovendien een spoedige wederkomst van de Here, ter vervulling van de nog onvervulde beloften voor Zijn gemeente en het volk Israël.

Doel
De stichting heeft ten doel: het prediken van het Evangelie van de Here Jezus Christus in de ruimste zin des woord in het algemeen en het brengen van de Maranathaboodschap in het bijzonder, het bevorderen der eenheid onder Gods kinderen en het opwekken tot wakend en dienend verwachten van de komst des Heren.

Middelen
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het houden van conferenties, samenkomsten, lezingen en voordrachten;
- het uitgeven en verhandelen van periodeke bladen, vlugschriften en geschriften, boeken, geluids- en beelddragers;
- het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke aan bereiking van haar doel bevorderlijk zijn.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

Henk Morren
In functie sinds 24 oktober 1994
Functie: voorzitter
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd
Adres: Postweg 18, 3941 KA  Doorn

Arnold Lam
In functie sinds 11 oktober 2013
Functie: secretaris/penningmeester
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd 

Peter van der Weerd
In functie sinds zomer 2015
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd

Directie:
De heer Frits Boekhoff 
In functie sinds 1 juni 2013
Titel: directeur
Bevoegdheid: -
Adres: Postweg 18, 3941 KA  Doorn

Informatie over de activiteiten

A) Het blad 'Het Zoeklicht'

De redactie bestaat uit Th. Niemeijer, ds. M. Penning, F. Boekhoff (a.i. hoofdredacteur), R. Kloet en J. Oosterhagen (eindredacteur). De redactie komt maandelijks bijeen en houdt een keer per jaar een schrijversdag. 

Het Zoeklicht verschijnt iedere maand. Met Pasen, Pinksteren en Kerst verschijnen er themanummers. Het Kerstnummer kent een verhoogde oplage van ong. 25.000 exemplaren. Hiervan gaan er 8.000 in de reguliere verzending naar de abonnees, de overige exemplaren worden als evangelisatiemateriaal verspreid.

B) Seminars en bijeenkomsten

Afgelopen jaar was een jaar waarin we weer regelmatig met seminars en bijeenkomsten in het land zijn geweest. Er blijkt een groeiende behoefte aan de vorm van Bijbelstudie, meestal in een serie van 2-4 avonden, waarmee we het profetisch Woord uitdragen en uitleggen.

C) Kapelwerk

De kapel heeft haar zondagse diensten waarbij ongeveer 250 gelovigen uit de buurt en regio aanwezig zijn. Er is ook de mogelijk de kinderen naar de kinderdienst te brengen.
Er worden ook aparte bijbelstudieavonden georganiseerd.

D) Uitgeverij en boekhandel

Afgelopen jaren zijn veel titels uitgebracht en daarnaast waren er herdrukken. Buitengewoon goed werden de nieuwe romans ontvangen. Ook de Bijbelse (kinder-)puzzels zijn goede ontvangen en werden goed verkocht.