Agenda 21: complottheorie over of complot van de VN?

Kees Middelbeek • 97 - 2021 • Uitgave: 1
In een vorige Tijdspiegel noemde ik dat de meeste kranten, tijdschriften en televisiezenders in Nederland in handen zijn van vier grote mediabedrijven. Berichten die strijdig zijn met hun wereldbeeld, worden als fake news of als complottheorie afgedaan. Eén van de onderwerpen die tot voor kort als complottheorie werd geduid, betreft het streven naar één wereldregering.

Agenda 21 zou bij de vorming van deze wereldregering een belangrijke rol kunnen gaan spelen. In dit document beschrijft de Verenigde Naties (VN) haar doelen voor de 21e eeuw.

Wat is Agenda 21
De VN is vooral bekend om haar Veiligheidsraad die is opgericht om de vrede te bewaren. Heel veel invloed heeft ze hierbij overigens niet gehad. Na de Koude Oorlog ging ze zich bezighouden met het duurzaam maken van de wereld. Dit leidde tot Agenda 21. Daniel Sitarz schrijft hierover in zijn boek Agenda 21: “De uitgebreide benadering van Agenda 21 biedt in een blauwdruk voor alle aspecten van de menselijke activiteiten. Vrijwel elk aspect van de menselijke beschaving komt in één van de punten van Agenda 21 aan de orde.”

Sitarz is erg enthousiast over Agenda 21 en wat hem betreft mag deze zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Niet iedereen deelt zijn enthousiasme. Er zijn er steeds meer die zich verzetten tegen het idee dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatveranderingen. Velen zien het ook niet zo zitten om duizenden miljarden te besteden om Nederland te veranderen in een energiepark vol windturbines en zonnepanelen. Er is ook een groeiend aantal mensen die zich zorgen maakt over de onbeperkte migrantenstroom. Toch hoor je hen zelden protesteren tegen Agenda 21 die ten grondslag ligt aan deze zaken. Dit komt omdat maar weinigen zelfs maar weten dat deze agenda bestaat.

De herkomst
De eerste initiatieven die zouden leiden tot Agenda 21 kwamen van de Club van Rome. Deze groep ontstond in april 1968 toen dertig wetenschappers, economen, industriëlen, nationale en internationale ambtenaren zich onder leiding van Dr. Aurelio Peccei, in de Accademia dei Lincei te Rome verzamelden om na te denken over de toekomst van de aarde. Zij gaven in 1971 het rapport ‘Limits to Growth’ (grenzen aan de groei) uit. Hierin stelden zij dat als het de mensheid niet zou lukken om de groei van de wereldbevolking tegen te gaan, de grenzen van wat de aarde aankan, zullen worden overschreden. Dit zou dan leiden tot de ondergang van de aarde. ii

Leden van de Club van Rome speelden een belangrijke rol in de United Nations Habitat Conferentie welke plaats vond tussen 31 mei en 11 juni 1976. Het was op deze conferentie die plaatsvond in Vancouver iii waar Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, U. Thant zei: “Ik wil niet over dramatisch lijken, maar ik kan alleen maar concluderen uit de informatie die mij beschikbaar is als Secretaris-Generaal, dat de leden van de Verenigde Naties misschien nog tien jaar hebben om hun oude verschillen op te lossen en een wereldwijd partnerschap te starten om de wapenwedloop te stoppen, de menselijke leefomgeving te verbeteren en de bevolkingsexplosie te stoppen. Als zo'n wereldwijd partnerschap er niet in het volgende decennium komt ben ik bang dat de problemen die ik heb vermeld, zulke verbluffende proporties zullen krijgen dat wij ze niet meer kunnen beheersen. iv

Wereldwijd forum
Een jaar na de val van het communisme organiseerde de Verenigde Naties haar eerste Earth Summit. Deze conferentie had mede als doel om internationale samenwerking op het gebied van ontwikkelingskwesties te stimuleren. Het was op deze conferentie waarin Agenda 21, het Verdrag inzake biologische diversiteit en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaat¬ver¬andering (UNFCCC), werd ontwikkeld.

In Rio de Janeiro namen 172 regeringen deel aan de top. Van de landen die daar vertegenwoordigd waren, stuurden 106 zelfs hun staatshoofd of regeringsleider. Verder waren er 2.400 vertegenwoordigers van vele ngo’s(niet-gouvernementele organisaties). Naast de top was er ook een wereldwijd forum als adviesorgaan waaraan nog eens 17.000 mensen deelnamen. Op deze conferentie werden onderwerpen besproken zoals: wat de gevolgen zijn van het gebruik van tetra-ethyllood in benzine, wat te doen met radioactief- en chemisch afval, hoe openbaar vervoer kon worden gepromoot om luchtvervuiling tegen te gaan en hoe omgegaan zou moeten worden met de toenemende schaarste van drinkwater.

De reden waarom ons land nu vele miljarden in openbaar vervoer steekt, steeds voller komt te staan met windmolens en zonnepanelen, is besloten op die VN-top. Daar werd besloten dat fossiele brandstof de oorzaak was van klimaatverandering, dat het leven op aarde ernstig zou ontwrichten. Op die conferentie werd ook het Biodiversiteitsverdrag ondertekend, dat regeringen verplichtte om de biodiversiteit te beschermen. Dit laatste verdrag is er de oorzaak van dat veel boeren uit Nederland moeten verdwijnen, omdat de stikstof die zij uitstoten een bedreiging voor de biodiversiteit zou zijn. Verder is op die conferentie bedacht dat kernenergie vanwege het afval, geen alternatief is voor fossiele brandstof. Omdat zon- en windenergie niet kunnen voldoen aan de energiebehoefte, fossiele brandstof zoals kolen niet meer mogen en nucleaire energie taboe is, blijft er niet veel over. Om toch voldoende stroom op te wekken, wordt er nu zwaar ingezet op biomassacentrales waar hele bossen in worden opgestookt.

De doelen van Agenda 2030
Nu is de 21e eeuw een nogal onoverzichtelijke en lange periode. Als tussenstap heeft de VN het jaar 2030 voor ogen, wat ze Agenda 2030 heeft genoemd. De VN wil voor 2030 bereiken dat: de armoede is uitgebannen; er kwaliteitsonderwijs zal zijn voor iedereen; er gendergelijkheid komt; mensen wonen in duurzame steden en gemeenschappen; en er een verantwoordelijke consumptie en productie is gerealiseerd. Daarnaast moet het klimaat ook worden gered en er moet een einde komen aan oorlogen. Dit alles moet worden bereikt door de inzet van sterke instituten.

Op papier zien de doelen van Agenda 2030 er prachtig uit. Maar papier is de werkelijkheid niet. Ook de doelen van het communisme zagen er prachtig uit. Daar komt bij dat de wereldwijde bevolkingsgroei niet iets is van de twintigste eeuw. Vanaf 2000 voor Christus tot zo’n 1400 jaar erna, groeide de wereldbevolking gestaag tot zo’n 400 miljoen mensen. Zelfs de pestepidemieën van de middeleeuwen hebben maar weinig invloed op de groeicurve gehad. Vanaf het einde van de middeleeuwen groeit de bevolking explosief; er zijn nu zo’n 8 miljard mensen.
NB. deze groei is niet alleen negatief geweest. Er was in de negentiende eeuw, door die bevolkingsgroei, zoveel vraag naar kleding dat de textielindustrie moest innoveren wat leidde tot industriële revolutie.

Onderwerpen aan gezag
De doelen van de VN kunnen alleen maar lukken als ieder land zich onderwerpt aan haar gezag. Zover is het nog niet. Toch gaat het werk aan de nieuwe wereld ongemerkt door. Dit gaat middels verdragen, zoals het Klimaat- en Parijsakkoord of het Marrakesh pact, waar geen burger over mag stemmen en waarvan vrijwel niemand weet wat erin staat en wat de gevolgen ervan zijn. Deze afspraken worden uitgevoerd door instituten, organisaties en ngo’s die werken met subsidies van de overheden.

Op zichzelf is niets geheimzinnigs aan Agenda 21 of Agenda 30: er zijn boeken over het onderwerp en op de website van de VN is er alles over te vinden. Het vraagt wel energie om uit de veelheid van organisaties, belangengroepen, trainingsinstituten, lobbyisten en politieke afspraken duidelijk te krijgen wat er speelt.

Door het bestaan van deze Agenda’s weten we dat achter vrijwel alle uitspraken van de VN en overheden die zich hieraan hebben gecommitteerd een min of meer verborgen agenda zit. Alles wat de VN zegt over het milieu, vluchtelingen, sociale kwesties, gezondheid, overbevolking, de economie, vrede en ga zo maar door, moet passen in haar agenda. En dat niet alleen, de milieulobby’s van de, aan de VN verbonden ngo’s, hebben ook altijd haast en zijn dwingend. Als er niet snel een wereldwijd partnerschap komt, als we niet direct iets doen om de leefomgeving, het klimaat en de biodiversiteit te redden, als we niet binnen tien jaar de ‘bevolkingsexplosie’ indammen enzovoort, dan zijn we te laat. We hebben altijd minder dan tien jaar of een generatie, om de aarde te redden. De woordvoerders van de VN (waaronder de vele ngo’s) hebben geen tijd voor dialoog en ‘alle’ wetenschappers zijn het altijd met hen eens.

Geplande stroomversnelling?
De doelen van de VN zijn grotesk: ze moet de aarde, de delfstoffen, het klimaat redden. Ze moet dit doen door de overbevolking op te lossen, waarvoor er miljarden mensen op één of andere manier moeten verdwijnen(!). Het is niet moeilijk om te bedenken tot wat voor humanitaire ramp het zal leiden als een instituut waar God geen rol in mag spelen de aarde op die manier vanuit één regering gaat besturen.

Agenda 21 is met de coronacrisis in een al dan niet geplande stroomversnelling gekomen. In januari 2021 zal de agenda van het invloedrijke Wereld Economisch Forum in Davos, in het teken staan van de grote wereldwijde reset. Er moet dan een blauwdruk worden uitgerold voor de nieuwe, duurzame, rechtvaardige wereld.

De VN en haar agenda’s zouden, met al hun goede bedoelingen, makkelijk kunnen uitgroeien tot de nieuwe wereldorde en haar leider waarover we lezen in Openbaring 13.

Kees Middelbeek