Ahava - Gods liefde… is liefde in actie

Gieneke van Veen-Vrolijk • 84 - 2008 • Uitgave: 25/26
Gods liefde… is liefde in actie

In de Hebreeuwse taal komt het werkwoord ‘ahabh’ (uitspraak: ahav) voor, dat kan worden vertaald met liefhebben, beminnen, houden van, maar daarbij ook de betekenis omvat van: verlangen naar, verbonden zijn aan/met, hangen aan, blijven bij. Dat geeft aan dat dit begrip ‘ahabh’/liefhebben ook verlangen en verbondenheid inhoudt. Daarom heeft het van het werkwoord ‘ahabh’/liefhebben afgeleide woord ‘ahabha’ (uitspraak: ahavá) de betekenis van: liefde, genegenheid, toewijding, verbondenheid.
Deze meerdere betekenissen blijken uit de manier waarop ‘ahabh’/liefhebben en ‘ahava’/liefde in de Hebreeuwse Bijbel gebruikt worden. Daarin ontdekken we dat ‘ahava’/liefde niet zo maar een gevoel is dat je beleeft, of een emotie die je kunt uiten, maar dat ‘ahabh’/liefhebben juist in beweging zet. ‘Ahava’/liefde drijft vol verlangen naar de beminde toe en motiveert om trouw vast te houden aan en volhardend te blijven bij wie men liefheeft. Dat betekent dat ‘ahabh’/liefhebben niet passief is, maar zich op een actieve manier manifesteert. Dat is ‘ahava’/liefde, zoals God bedoelt en zoals Hijzelf als Bron van alle liefde geeft.

Gods ‘ahava’/liefde voor de Zijnen
Gods liefde is nooit passief. Wij zien dat in Zijn handelen met Israël. Uit liefde verloste Hij hen uit de ellende van de slavernij in Egypte (Deut. 4:37). Hij maakte hen tot Zijn verbondsvolk omdat “…de HERE u ‘ahabh/’liefhad…” (Deut. 7:8). We horen dit ook bij de profeten: “Ik heb u lief met eeuwige ‘ahava’/liefde…” (Jer. 31:3; Hos. 11:1,4; 14:5). In ‘ahava’/liefde en genade zal God Israël verlossen en dragen… (Jes. 63:9). Zo zal Hij dat met al de Zijnen doen.

Wat Gods liefde vraagt
Gods liefde verlangt actieve beantwoording en daarom vraagt Hij volkomen liefde met een onverdeeld hart: “U zult de HERE uw God ‘ahabh’/liefhebben met heel uw hart…” (Deut. 6:5). Zo klinkt in Deuteronomium Gods liefdestem aan de vooravond van de intocht in het beloofde land. Na 40 jaar woestijnverblijf laat de Here God Mozes en het volk Israël terugblikken in dat verleden, om nogmaals te wijzen op wat Hij in al die jaren voor hen deed. Hierbij wordt hen tevens voorgehouden wat Hij van hen vraagt. “ …wat vraagt de HERE uw God van u dan de HERE… te vrezen, in al Zijn wegen te gaan en Hem lief te hebben/‘ahabh’ en… te dienen met heel uw hart…” (Deut. 10:12).
Gods liefde actief beantwoorden, houdt trouw vasthouden aan Zijn Woord en geboden in en Hem dienen: “U zult de HERE uw God ‘ahabh’/liefhebben… en Zijn geboden bewaren…”, “…uw God liefhebben en Hem dienen…” (Deut. 11:1,13,22). Deze actieve beantwoording van Zijn liefde biedt veel vreugde en zegen, maar kan ook een offer betekenen. Maar ‘ahava’/liefde is immers ook toewijding en volhardend vasthouden! De psalmist kende dit: “Hoe lief heb ik Uw Tora, heel de dag…” (Ps. 119:97,113,119,127).

Gods gevende ‘ahava’/liefde
De Bijbel leert ons dat God uit liefde voor de mens Zijn Zoon gaf om in de plaats van de verloren zondaar te sterven: “Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gaf…” (Joh. 3:16). Kerstfeest vieren is dit heilsfeit gedenken met een hart dat Zijn gevende liefde beantwoordt. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1Joh. 4:19).

Zwijgende ‘ahava’/liefde
De profeet Sefanja, die zó nadrukkelijk de komende ‘dag van de HERE’ aankondigde met de indringende oproep tot bekering tot Hem, eindigt zijn boekje met deze profetie: “De HERE uw God is in uw midden een Held, Hij zal verlossen… Hij zal zwijgen in Zijn ‘ahava’/liefde, Hij zal over u verheugd zijn…” (Sef. 3:17). Dat is Goddelijke liefde in actie: hij roept op tot inkeer en bekering en nodigt de mens tot Hem, de Verlosser te komen. Wie tot Hem vlucht met alle zondelasten, vindt door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus het eeuwige heil.
God ontvangt wie Hem aanroept in geloof met Goddelijke ‘ahava’/liefde die zwijgt… waarover? Over de zonden, die Hij als Verlosser met Zijn verzoeningsbloed heeft bedekt uit liefde. Hij deed dat uit eeuwige liefde. “Ziet, hoe grote liefde …” (Joh. 3:1). Die liefde mogen we dankbaar beantwoorden:

“Ik heb lief, want de HERE hoort mijn stem…” (Ps. 116:1).

Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk