Bereidt de weg van de Here

Jan van Barneveld • 84 - 2008 • Uitgave: 23
Als een hagelbui striemen de laatste maanden profetische signalen over de wereld. Die signalen zijn van diverse aard:
•• Rampen en andere tekenen van de tijd.
•• Ernstige waarschuwingen van de Allerhoogste.
•• Onrust in de financiële wereld, de politiek, de natuur en de samenleving.
•• Vooral de nood en tegelijk het verrassend voortgaande herstel van Israël.
Intussen staat de antichrist voor de deur van de wereldsamenleving en wacht grijnzend zijn kans af. Want door de financiële crisis is de staatsmacht, ook over ons bezit, toegenomen. Een stapje in de richting van absolute staatsmacht! De weg wordt bereid voor de antichrist. Voordat we een paar van deze belangrijke profetische signalen vanuit Gods Woord toelichten eerst een aanmoediging van de Here. Ook een bemoediging in deze onrustige bijna-eindtijd.
‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt’ (Luc. 21:28).
‘Bereidt de weg van de Heer, maakt recht zijn paden… en alle vlees zal het heil van God zien.’ ‘De heerlijkheid van de HERE zal zich openbaren’ (Luc. 3:4,6; Jes. 40:5).
We zien al die signalen. We gaan niet moedeloos en uitzichtloos bij de pakken neer zitten. Want onze Here en Verlosser komt. We richten ons op en gaan moedig verder met het werk van de Here. In Zijn eindtijdrede zegt de Here: ‘Zalig de slaaf die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden’ (Matt. 24:46). Bezig met de verkondiging van het Evangelie. Bezig met onze arbeid in de voorbede. En met steun aan Israël. Dat hoort allemaal bij het ‘bereiden van de weg van de Heer’.

Financiële crisis
President Bush, met in zijn gevolg bijna heel de wereld, willen voordat 2009 begint een Palestijnse staat in Judea en Samaria zien. Trouwens al de vier (vice)presidentskandidaten in de VS zijn voor een ‘Tweestatenoplossing’. Het is dus gewoon ‘lood om oud ijzer’ wie president van de VS wordt. Al meer dan 60 jaar probeert de wereld in Gods land een vijandig staatje voor moslimterroristen te stichten. Telkens als de VS Israël onder druk zet, komt er een waarschuwing van de God van Israël. Een duidelijke waarschuwing was de orkaan Katrina, die New Orleans verwoestte toen augustus 2005 Gaza onder druk van de VS ontruimd werd. Nu pakt God de engelvorst van het Westen en de rijken aan: de Mammon. De afgod van geld en macht. Een ernstige, waarschijnlijk de laatste, waarschuwing voordat alles in één dag, zelfs in één uur in elkaar stort (zie Op. 18:8 en 19). Laten we bidden dat de Here de wereld nog een kans geeft het Evangelie te horen en te aanvaarden. Dit gebed is hard nodig om in de wildernis van ‘Christelijk Nederland’ de weg naar opwekking te banen.

Israël
Het is heel benauwend in en rond Israël. Syrische troepen betrekken stellingen dichtbij de grenzen van Libanon en Israël. Raketten met chemische wapens (lees: gifgassen) staan klaar. Rusland levert Iran en Syrië geavanceerde wapens en raketafweersystemen. Hamas staat op het punt Judea en Samaria van de Palestijnse Autoriteit over te nemen. Alleen de aanwezigheid van het Israëlische leger houdt Mahmoud Abbas in het zadel. Maar in januari 2009 moet hij weg. Dan neemt Hamas de Westbank over en wordt Tel Aviv een tweede Sdrot. De situatie is buitengewoon explosief.
Russische deskundigen zeggen dat Iran na 3-6 maanden niet meer te stoppen is. De Hoop Scheffer heeft duidelijk gemaakt dat de NAVO niet kan of durft ingrijpen. Ook president Bush laat Israël het atoomgevaar alleen het hoofd bieden. Vreemde situatie: De hele (Westerse) wereld is antizionistisch, maar hoopt stilletjes op Israël om het atoomgevaar van Iran af te wenden.
Intussen gaat de God van Israël door met Zijn herstelplan voor Zijn volk. Grote delen van de Negev worden vruchtbaar gemaakt voor zeer veel Israëlieten die God roept van de ‘uithoeken van de aarde’ (Jes. 41:8,9). Hij is een machtig werk voor en in Zijn volk begonnen en zal dat ook afmaken. Uw gebeden en steun zijn wegbereiders voor de komst van de Verlosser, want Paulus zegt: ‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Rom.11:26). Geestelijke machten die over de politieke wereldmachten gaan, hebben dat beter door dan menig christen. Vandaar de haat van islamitische landen tegenover Israël. En de openlijke vijandschap van de Verenigde Naties. En het antizionisme van de EU en de zogenaamde niet-gebonden landen. In wezen allemaal opstand tegen de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde.

Jerusalem Post
Michael Freund werkte onder de oud-premier Netanjahu in de Israëlische regering. Nu schrijft hij regelmatig in de Jerusalem Post. Hem is de oprechte, liefdevolle zorg van veel christenzionisten in de VS opgevallen. Hij adviseert Israël daar meer aandacht aan te geven. Een opmerkelijk advies van Freund is dat Israël kerken zou moeten aanmoedigen ‘gebedsbataljons’ op te richten. Die zouden in bijzondere gevallen Israël kunnen ondersteunen door hun voorbede. We hoeven echt niet te wachten op zo’n ‘bijzonder geval’. Dat is er al 60 jaar en nu is de nood heel groot. Bidden voor Israël brengt Gods machtige Hand in beweging. De voortgang van Gods herstelplan voor Zijn volk wordt versneld. Struikelblokken worden opgeruimd. Zegen komt over Israël en dus ook over de volken. Zo wordt de weg van de Here gebaand in de wildernis van deze wereld!

Rampen
Waarschuwende oordelen van de Here blijven komen. De belangrijke boodschap aan de VS en de volken is: “Blijf af van Mijn volk en van Mijn land!”
Frappant is in dit verband het volgende bericht. Seismologen verwachten binnenkort een aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter ergens in de buurt van Jeruzalem. Voortekens van die aardbeving zijn hele series kleine aardschokken die vanaf het begin van dit jaar in Israël voorkomen.
Hongersnoden blijven de wereld schokken, ondanks het feit dat honger uitbannen een van de millenniumdoeleinden is. De oproepen van onze hulporganisaties om te geven, moeten we gul en van harte honoreren. Ook dit is een mogelijkheid de weg van de Here te bereiden. Immers, aan het einde van Openbaring staat: ‘Wie rechtvaardig is, bewijze nog meer rechtvaardigheid’ (22:11). Met andere woorden: Wie geeft, geve nog meer! Aan hulp aan onze broeders, aan zending en evangelisatie en aan Israël. Dan zult u zien hoe waar het is wat de Here Jezus Zelf zegt: ‘Geef en u zal gegeven worden’ (Luc. 6:38). Aan het ontvangen gaat geven vooraf. Juist in deze bijna-eindtijd, waarin voor ons geven geloof nodig is. Ook hierin kunnen we wegbereiders zijn.

Johannes en wij
Johannes de Doper was de wegbereider voor de komende Messias. Hij waarschuwde voor een oordeel dat op het punt stond over Israël te komen. Hij had een krachtige boodschap en veel mensen bekeerden zich en lieten zich dopen. Er kwam een opwekking die uitliep op de eerste gemeente in Jeruzalem. Het door Johannes aangekondigde oordeel werd bijna 40 jaar uitgesteld. Ook nu leven we in de tijd van de komende Messias. Ook nu zien we al veel waarschuwende oordelen over de wereld gaan. Weer klinkt de oproep: Bereidt de weg van de Here! In uw persoonlijke leven. In de gemeente. Voor Israël. Wellicht geeft de Here nog uitstel en een opwekking zodat nog velen gered worden voordat de ‘nacht komt waarin niemand werken kan’.

Jan van Barneveld