Bijbelquiz

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 14/15
25 vragen voor u

Dit is alweer de zesde zomerbijbelquiz die wij u als een stuk geestelijke ontspanning en tegelijk als een uitdaging voorleggen. Totaal de elfde quiz! We hopen dat u (weer) meedoet. U kunt deze quiz alleen doen, of samen met anderen. Met de Bijbelkring, met uw gezin of de groep van de bidstond. U moet dan eerst deze pagina’s met vragen kopiëren, zodat elke deelnemer zijn eigen vragenblad heeft. Kopieer ook een paar vragenbladen als reserve. Als u de quiz samen doet, is het handig een bepaalde tijd af te spreken. Bijvoorbeeld drie kwartier of een uur om de eerste kolom, dus zonder de Bijbel erbij te gebruiken, in te vullen. Dan is er tijd voor koffie, thee of een frisdrank. Daarna kunt u of apart of samen de tweede kolom invullen. Hierbij mag u de Bijbel gebruiken, dus de antwoorden ‘even’ opzoeken. Dat kan heel wat goede, interessante gesprekken opleveren. Dan komt het spannende moment dat u naar bladzijde 20 van ons blad gaat, waar de antwoorden staan. We hebben voor deze quiz nog steeds de NBG 1951-vertaling gebruikt.
Weer benadrukken we dat wij er niet aan denken om u een soort examen af te nemen. Het is ons verlangen dat ook door deze quiz uw kennis van Gods Woord vergroot en verdiept wordt. Vandaar ons verzoek om ook de tweede kolom van de quiz, waarbij de vragen met behulp van de Bijbel beantwoord worden, samen als groep of ieder apart door te nemen. We zijn benieuwd naar uw reacties en ook een beetje naar uw score!

1. Wie is de oudste mens van wie de leeftijd in de Bijbel wordt genoemd?
a) Adam
b) Methusalem (Metusalach)
c) Noach
d) Abraham

2. Wie wordt in de Bijbel ‘een vader van alle gelovigen’ genoemd?
a) Noach
b) Abraham
c) Mozes
d) De HERE God

3. Wie van de volgende grote profeten deed volgens veel mensen in Israël geen enkel teken of wonder?
a) Elia
b) Elisa
c) Mozes
d) Johannes de Doper

4. Van wie van de volgende profeten zei de Here Jezus dat hij ‘meer dan een profeet’ was?
a) Mozes
b) Elia
c) Zacharia
d) Johannes de Doper

5. U kent de geschiedenis van Lazarus, Maria en Martha. Wie was het eigenlijk die de Here Jezus in hun huis ontving?
a) Martha
b) Lazarus
c) Maria
d) De evangeliën vermelden niet wie het was

6. U kent de geschiedenis van Maria, Martha en Lazarus. Tegen wie van hen zei de Here Jezus de belangrijke Bijbelse kernwaarheid: “IK ben de opstanding en het leven”?
a) Lazarus
b) Martha
c) Maria
d) Deze uitspraak van Jezus staat niet in de geschiedenis van Maria, Martha en Lazarus

7. In welk van de vier evangeliën staat het kortste vers uit het Nieuwe Testament? Dat vers luidt: “Jezus weende.”
a) Matteüs
b) Marcus
c) Lucas
d) Johannes

8. Wat zei de Here Jezus tegen de vrouw uit Naïn die haar enige, pas overleden zoon naar het graf bracht?
a) Heb geloof in God
b) Ween niet
c) Niets
d) Vrouw, zie uw zoon

9. Hoeveel manschappen had Gideon over om de Midianieten, Amalekieten en andere vijandige stammen te verslaan?
a) 10.000
b) 1.000
c) 300
d) Een niet nader genoemd klein aantal

10. Van welke koning van het Tienstammenrijk wordt meer dan twintig keer gezegd dat ‘hij Israël zondigen deed’?
a) Jerobeam, de zoon van Nebat
b) Achab, de zoon van Omri
c) Joram, de zoon van Achab
d) Jehu, die het geslacht van Achab uitroeide

11. Welke koning uit het Tweestammenrijk stierf afgezonderd als melaatse terwijl er toch van hem staat dat hij (in het begin) “recht deed in de ogen van de HERE”?
a) Abia (of Abiam)
b) Josafat
c) Uzzia (of Azarja)
d) Josia

12. Wie maakte een koperen slang?
a) Mozes (in opdracht van de HERE)
b) Gideon (in plaats van het altaar van Baäl op het erf van zijn vader)
c) De goddeloze koning Manasse, de zoon van Hizkia
d) De goddeloze koningin Atalja (Athaliah)

13. Wie vernielde de koperen slang die in vraag 12 wordt genoemd?
a) Koning Hizkia in zijn ijver voor de HERE
b) Koning Joas in zijn ijver voor de Tempel van de HERE
c) Nebukadnezar, toen hij in 586 v.Chr. de Tempel verwoestte
d) Ezra, samen met Nehemia, in hun ijveren voor de wetten van God

14. Wie gebruikte de geschiedenis van de koperen slang als een belangrijk geestelijk voorbeeld?
a) Johannes de Doper
b) De Here Jezus
c) Paulus
d) De schrijver van de brief aan de Hebreeën

15. De Here Jezus genas iemand die van zijn geboorte af blind was. Wat was het laatste wat de Bijbelse geschiedenis van deze man vermeldt?
a) De Farizeeën scholden hem uit voor discipel van de Here Jezus
b) De genezen man werd uit de synagoge gegooid
c) Hij beleed tegenover Jezus eerbiedig zijn geloof in ‘de Zoon des mensen’
d) Jezus trof hem aan in de tempel en zei: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden”

16. Welke geestelijke leider in het NT noemde de geldzucht als ‘de wortel van alle kwaad’?
a) Paulus
b) Jacobus
c) Petrus
d) De Here Jezus

17. Wie riep de rijken toe: “Uw rijkdom is verrot”?
a) De Here Jezus in de Bergrede
b) Paulus waar hij de ‘rijken in de tegenwoordige wereld’ ernstig waarschuwt
c) Jakobus in zijn brief aan “de twaalf stammen in de verstrooiing”
d) De Here Jezus in zijn felle verwijten tegen de Fazizeeën

18. Welke profeet spreekt over de Messias als de Vredevorst?
a) Jesaja
b) Ezechiël
c) Daniël
d) Johannes de Doper

19. Welke profeet ziet de Messias als ‘een Mensenzoon’?
a) Jesaja
b) Jeremia
c) Ezechiël
d) Daniël

20. Welke profeet voorzegde dat de Messias afgesneden (uitgeroeid; gedood) zou worden zonder dat er iets tegen hem was?
a) Jesaja
b) Ezechiël
c) Daniël
d) Zacharia

21. Welke profeet sprak over de Messias als ‘Hij die zijn dorsvloer helemaal zal zuiveren’?
a) Johannes de Doper
b) Jesaja
c) Jeremia
d) Zacharia

22. Welke profeet spreekt over de Messias als Hij die ‘doopt met de Heilige Geest?’
a) Joël
b) Jesaja
c) Daniël
d) Johannes de Doper

23. Welke profeet voorzegde dat de ‘bergen van Israël hun vruchten zullen dragen voor mijn (Gods) volk Israël omdat zijn komst nabij is.’ (De ‘bergen van Israël’ is de streek waar momenteel de hele wereld een Palestijnse staat wil zien).
a) Jesaja
b) Jeremia
c) Ezechiël
d) Zacharia

24. De Schriftgeleerden en Farizeeën brachten een vrouw die op overspel was betrapt bij Jezus. Wat was hun bedoeling?
a) Ze wilden onderwijs over de wet (Torah) van Jezus
b) Ze wilden Jezus testen op zijn kennis van de Torah
c) Ze hadden medelijden met die vrouw omdat ze haar wilden redden van het stenigen
d) Ze zochten een aanleiding om Jezus aan te klagen

25. Wat zei de Here Jezus tegen de overspelige vrouw uit vraag 24 toen de Schriftgeleerden en Farizeeën afgedropen waren?
a) Ook Ik veroordeel u niet; maar bekeer u van uw zondige wandel
b) Ook Ik veroordeel u niet; ga heen, uw zonde wordt u vergeven
c) Ook Ik veroordeel u niet; ga heen, zondig van nu af niet meer
d) Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en breng een zondoffer naar de priester

Zo, geachte lezers en Bijbelkenners, de eerste ronde zit er weer op. Hartelijk dank voor het meedoen. Er waren pittige vragen en ook een paar eenvoudige vragen. Na een pauze met koffie, thee, wat fris en natuurlijk iets lekkers, de tweede ronde. We vragen u echt om ook die tweede kolom in te vullen. Dus de antwoorden waar u niet zeker van was even te checken met de Bijbel erbij. Of er samen over van gedachten te wisselen. Want het gaat erom dat de Bijbel opengaat. Daarna gaat u naar pagina 20 en kunt u de antwoorden controleren en eventueel mij verbeteren. Want hoe voorzichtig je ook te werk gaat, foutjes sluipen er zo in. Gelukkig zijn er veel goede kenners van Gods Woord onder onze lezers en op hun extra aandacht en, zo nodig, correctie reken ik.ANTWOORDEN BIJBELQUIZ
En een suggestie voor een beoordeling.

Vraag Antwoord Bijbelgedeelte

1 b Genesis 5:27 (969 jaar)
2 b Zie Romeinen 4:11,12
3 d Johannes 10:40-42
4 d Matteüs 11:9-11; Lucas 7:28
5 a Lucas 10:38
6 b Johannes 11:21-27
7 d Johannes 11:35
8 b Lucas 7:13
9 c Richteren 7:2-8
10 a Lees na in 1 en 2 Koningen
11 c 2 Kronieken 26:4, 19-22
12 a Numeri 21:8,9
13 a 2 Koningen 18:3,4
14 b Johannes 3:14,15
15 c Johannes 9:35-39
16 a 1 Timoteüs 6:10
17 c Jakobus 5:1-3
18 a Jesaja 9:6
19 d Daniël 7:13
20 c Daniël 9:26
21 a Matteüs 34:12
22 d Matteüs 4:11 en Lucas 3:16
23 c Ezechiël 36:8
24 d Johannes 8:6
25 c Johannes 8:11

Dank u dat u tijd hebt genomen om deze quiz te maken. Als het goed was, gefeliciteerd. Als het wat minder was, moet u zich realiseren dat velen de meeste teksten wel kennen, maar niet precies weten waar ze staan. Het invullen van de tweede kolom, dus de vragen beantwoorden met behulp van de Bijbel, moet iedereen toch wel 22 – 25 punten opleveren. Een scoretabel voor de eerste kolom maken is niet makkelijk. Een 6- voor de een kan ‘hoger’ voor bepaalde mensen hoger zijn dan een 9 voor een ander. Van een voorganger of Bijbelleraar wordt verwacht dat hij/zij minstens 20 punten scoort. De 9 of 10 punten van iemand die pas begonnen is met het lezen van de Bijbel, is het een prima score. Er waren voor mijn gevoel 7 makkelijke vragen, 8 ‘normale’ vragen en 10 vrij pittige vragen. Nu een suggestie voor de scoretabel:
21 – 25 punten: Zeer goed; onze complimenten
15 – 20 punten: Een goede score
12 – 14 punten: Voldoende
7 - 11 punten: Voor ‘beginners’ voldoende. Voor anderen een dunne 6-


Ten slotte wensen wij, van de redactie, u en de uwen een fijne, ontspannen vakantie toe.

Jan van Barneveld