Bijbelse situaties

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 19
We leven in bijbelse tijden. Profetieën worden vervuld. Bijbelse patronen worden duidelijk en situaties die eeuwen geleden voorzien zijn worden nu zichtbaar. De Eeuwige, de God van Abraham, Izak en Jakob denkt aan zijn verbonden met Israël. Tekenen van de eindtijd, het onrustbarend snel toenemende antisemitisme, tekenen in de natuur, de snelle voortgang van het Evangelie, onrust op bijna alle terreinen van het leven, de één-wereld beweging, de groeiende hang naar het occulte en vooral de strijd om Israël jagen de wereld naar de eindtijd. We vinden het allemaal terug in Gods Woord. Gods machtige hand wordt zichtbaar in gebeurtenissen en ontwikkelingen om ons heen. In de tijd van de uittocht van Israël uit Egypte, ongeveer 3.500 jaar geleden, waren de machtige daden van de HERE zo duidelijk dat veertig jaar later de mensen in verre landen er nog over spraken. In de tijd van de uittocht van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap was de ‘goede hand van God’ op Nehemia en de zijnen en Hij deed het hen lukken. Het lijkt wel of die geschiedenissen zich op een of andere manier nu herhalen. We noemen een paar recente voorbeelden in en rond Israël.

Machtige moordenaars
Tijdens de uittocht uit Egypte was het Farao die Israël wilde uitroeien. Hij verdronk de Joodse jongetjes in de Nijl en verdronk zelf in de Schelfzee. Tijdens de terugkeer uit de Babylonische ballingschap was het Haman die in heel het Perzische wereldrijk de Joden wilde ombrengen. Hij wilde zijn Joodse tegenstander Mordechai op een paal spietsen. Hij kwam zelf op die paal om. In onze tijd was Hitler uit op het uitmoorden van de Joden. Hij kwam zelf om in brandend Berlijn. Zo vergaat het de vijanden van Israël. Eenzelfde situatie betreft de volken. Egyptenaren, Amalekieten, Amorieten, Moabieten, Kanaänieten waren volken die Israël aanvielen en te gronde gingen. In de eeuwen na de Babylonische ballingschap was het de aanhang van Haman, Syriërs, Grieken en Romeinen die uit waren op de vernietiging van het Joodse volk. Nu staat bijna de hele wereld tegenover Israël! Net als eeuwen geleden zal ook nu de God van Israël, tot zijn doel komen met zijn volk.

Een kwalijk spel
In Brussel worden allerlei plannen gesmeed die zeer gevaarlijk zijn voor Israël. De NATO (Noord Atlantische Verdragsorganisatie) treft voorbereidingen om een vredesmacht voor het Midden- Oosten samen te stellen. Een internationale strijdmacht om de Israëli’s en de Palestijnen van elkaar te scheiden. Men denkt erover om de NATO uit te breiden met Egypte, Irak (nadat dit land ‘gedemocratiseerd’ is) en in een later stadium Israël. De ‘vredesmacht’ zal dan voornamelijk uit soldaten uit Egypte en Irak bestaan, omdat de 55.000 getrainde troepen uit Europa en Canada al in andere vredesmissies zijn ingezet. Ook de VN probeert een vredesmacht te vormen. Het leger van ‘alle volken’ dat tegen ‘Juda en Jeruzalem’ oorlog voert (Zach. 12:3), komt dichtbij. Op het politieke front spreekt men in Brussel nu nog zachtjes, over het delegitimiseren, het buiten de wet plaatsen, van de Israëlische democratische staat. De media zijn hier al meer dan tien jaar mee bezig. Met succes, want 59% van de Europeanen (74% van de Nederlanders!) vindt dat Israël het grootste gevaar voor de wereldvrede is. Sommige diplomaten zijn van mening dat resolutie 181 van de V.N, waarin de onafhankelijke staat Israël werd erkend, een vergissing was. De vijf miljoen Joden zouden moeten verdwijnen uit het Midden-Oosten. Dat zou, volgens Europese diplomaten, heel wat problemen in het Midden-Oosten oplossen. We herkennen de stem van de Joodse hogepriester Kajafas, die in verband met Jezus zei: ‘Het is in uw belang dat één man sterft en niet het hele volk verloren gaat’. Nu klinkt een modern refrein: ‘Het is in het belang van de wereld dat een volk verdwijnt en niet de hele wereld verloren gaat’. Het Islamitisch-Arabische terrorisme lijkt beloond te worden. Rondom Israël wordt een kwalijk en gevaarlijk spel gespeeld. De strijd om het ‘land van God’ en om het ‘volk van God’.neemt mondiale vormen aan. Er zullen binnenkort opzienbarende meer waarschuwende oordelen van de God van Israël komen. Wat er gebeuren gaat weten we niet. De vernietiging van Damascus (Jes.17:1 en Jer.49:23-27)? De val van de VS? Begin van de herbouw van de Tempel? Een oorlog om Jeruzalem? Let op het profetische Woord en bid, niet alleen voor Israël maar voor ook voor de verblinde wereld.

De tong van Sharon
Premier Sharon is onlangs ongewoon fel uitgevallen tegen een delegatie van het Europese Parlement die Israël verweet Arafat te willen executeren en klaagde over de muur die Israël tegen de terroristen bouwt. Hij snauwde: ‘Als er geen Palestijnse terreur was, zou er ook geen muur zijn’. Over Arafat zei hij: ‘Maak u over hem geen zorgen. Hij is niet alleen gezond, maar druk bezig moord op vrouwen en kinderen te organiseren’. Verder: ‘Jullie bellen mij al als de batterijen van de mobiele telefoon van Arafat zwak worden, maar nooit als Israëlische gezinnen uit elkaar gescheurd worden door Palestijnse zelfmoordenaars’. Jesaja zei: ‘Elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen’ (54:17).

President Bush
De houding van de Perzische vorsten Kores (Cyrus, 559-529) en Darius tegenover het Joodse volk was positief. Koning Arthahsasta (Artaxerxes, 464-424) was tweeslachtig. Hij stopte de herbouw van Jeruzalem (Ezra 4) maar later kreeg Nehemia toestemming de muur te herstellen (Nehemia 2). Nu spelen Amerikaanse presidenten die rol. Het vasthouden aan een Palestijnse staat in Judea en Samaria in 2005 zal president Bush helaas zijn politieke nek kosten. Er wordt gevreesd dat hij binnenkort, onder druk van Frankrijk, de EU en de Arabieren, Israël zal laten vallen. Als dat gebeurt wordt er een grote stap naar de vreselijke eindtijd gezet. Want de blinde haat van de meeste Arabieren en van de Islam tegen Israël is dermate groot dat ze in hun verblindheid dwaze stappen tegen Israël gaan ondernemen, waardoor Israël zich waarschijnlijk met atoomwapens zal moeten verdedigen. Bovengenoemde profetie over de val van Damascus zou wel eens sneller in vervulling kunnen gaan dan we vermoeden. Wat gaat er dan met de VS gebeuren? Hoever zijn de EU en de NATO samen nu van het Babylon van de eindtijd?

Verraad??
Er is nog een opvallende situatie die zich in de loop van de geschiedenis herhaalt. In de tijd van Mozes waren er opstanden en verraad. In de tijd van Nehemia waren er politieke leiders die achter de rug van Nehemia om contacten hadden met de vijanden van het Joodse volk. Ook nu vindt iets dergelijks plaats. De voormalige linkse Israëlische minister Jossi Beilin heeft met anderen uit de Arbeiderspartij achter de rug van premier Sharon een akkoord gesloten met een Palestijnse delegatie. Dat Genève-akkoord is nog slechter dan de Osloakkoorden van 1993. Zelfs Jeruzalem wordt verkwanseld aan de terroristen. Deze Beilin wordt gefinancierd door de EU en het overleg in Geneve is betaald door Zwitserland, Frankrijk en België. De laatste twee landen droegen $ 7 miljoen bij. Een kwalijk bijverschijnsel van zo’n actie is dat vijanden van Israël hier gretig gebruik van maken. Zij promoten dit gevaarlijke plan en schuilen dan achter het argument dat Israëli’s er zelf mee zijn gekomen. Zo vindt elke vijand van Israël wel een Jood waar hij zijn visie of plannen achter kan verschuilen.

Antisemitisme en oproep
Het antisemitisme was een van de oorzaken en de drijvende kracht achter de Tweede Wereldoorlog. Verzet tegen Gods plannen met Israël werd de ondergang van het Egyptische wereldrijk. De Assyrische en Babylonische wereldrijken gingen ten onder om wat zij Israël aangedaan hadden. Nu waait er over de hele wereld een anti-Israël wind. In Frankrijk alleen waren er in 2003 al meer dan 80 antisemitische incidenten. Dat is het grootste gevaar voor de wereld, want hierover komt de Toorn van de Here God. Waarom al die dreigende ontwikkelingen zo uitgebreid behandeld en naast de Bijbel gelegd? Opdat we de machtige hand van de Here God zullen zien. Opdat we wakker zullen zijn en onze gebeden voor Israël, maar ook voor ons eigen volk niet zullen verslappen. Het is nog genadetijd. Maar de tijd is kort!

drs. Jan van Barneveld