Image

Boekbespreking - 'Pal voor Gods heilige schepping'

...

Het boek 'Pal voor Gods heilige schepping' van Yochanan Lev maakt wat los bij mensen. We postten al eerder een review van prof. dr. Mart-Jan Paul. Nu is er de bespreking van Hans Reinders.

Yochanan Lev geeft aan dat het zijn "diepe wens is dat dit boek mag bijdragen tot een helder inzicht dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen." Lev geeft aan dat hij geen bioloog, geoloog of astronoom is. Lev wil de lezer duidelijk maken dat wie eerlijk omgaat met de Schrift niet uitkomt bij evolutie. Ook het theïstische evolutiemodel is een heilloze weg. 

Het boek is als hardcover uitgegeven door uitgeverij Het Zoeklicht en bestaat uit vijf delen:
1. Verleiding
2. Schepping volgens de Bijbel
3. Zondeval en zondvloed
4. OT en NT overschepping en zondvloed
5. Slotbeschouwingen

Je visie op hoe de aarde en hemel gemaakt zijn, bepaalt ook  hoe  je de rest van de Bijbel zal gaan lezen volgens Lev. Wie dwaalt in de leer van de schepping gaat ook dwalen in de rest van de Schrift. Wie de schepping in zes dagen ter discussie stelt, zal vroeg of laat ook de sprekende ezelin uit de geschiedenis van Bileam de mond snoeren

Zijn benadering 
Yochanan Lev - hoogst vermoedelijk een pseudoniem - gaat vooral in tegen het Theïstisch Evolutionisme. Dit noemt hij TE. Helaas zijn er christenen die evolutie en schepping combineren. Yochanan is hier fel op tegen en stelt dat deze manier van omgaan met evolutie een verleiding is van satan. Door TE te omhelzen, kunnen christenen van twee wallen (w)eten; die van de Bijbel en wetenschap (evolutie). Op deze manier kun je makkelijk meelopen in de huidige wetenschap die doordrenkt is van de evolutieleer maar het gaat wel ten koste van Gods onfeilbare Woord. In dit boek laat Yochanan zien wat er op het spel staat: het gezag van Gods Woord en daarmee je eigen zaligheid.

Helaas zijn het theologen van professie die TE accepteren zoals dr. Gijsbert van den Brink in diens boek 'En de aarde bracht voort'. Maar er valt ook te denken aan dr. Theo Plezier, dr. Dolf te Velde en dr. Arnold Huijgen. Zij relativeren de discussie schepping-of-evolutie en bieden TE naast het creationisme een podium. In 'Gewone Catechismus', dat van hun hand afkomstig is, schrijven zij: "Ik geloof dat alles alles wat bestaat, is voortgekomen uit een IDEE van God, dat alle variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is BEDACHT. Of het nu KORT OF LANG  heeft geduurd, of alle soorten APART zijn gemaakt OF dat ze UIT ELKAAR zijn voortgekomen, dat DOET NIETS AF van de liefdevolle bedoeling waarmee God deze wereld, maar ook mij, tot Zijn eer gemaakt heeft". Het credo eindigt met het adagium van Calvijn: Gods eer. De vraag is wel of deze 'Gewone' catechismus op deze manier leidt tot het behoud van zondaren... Yochanan meent mijns inziens terecht van niet. 

Kort de inhoud
Yochanan Lev gaat, zoals reeds gezegd is, in tegen TE. Yochanan merkt op: "Het sluwe plan van satan inzake de schepping is, om de mens zijn positie in de schepping en de eer van God inzake de schepping te ontnemen. Op een aantal punten heeft de satan de aanval op de schepping ingezet: 1 God heeft de wereld geschapen vol wreedheid en noemde dat goed. 2 Er is geen scheiding tussen mens en dier. 3 De mens is niet naar Gods beeld geschapen ... De wereldwijde zondvloed heeft niet plaatsgevonden" (8).

In dit boek verdedigt Yochanan de schepping van God in zes dagen en de wereldwijde zondvloed. Beide gebeurtenissen worden ontkend door de moderne wetenschap en sommige christenen aanvaarden dit zoals Gijsbert van de Brink wiens boek 'En de aarde bracht voort' bij de geraadpleegde literatuur vermeld wordt. Gijsbert van de Brink is  destijds op wetenschappelijke wijze bestreden door Mart-Jan Paul in zijn boek 'Oorspronkelijk' en door Willem Ouweneel in zijn boek 'Adam waar ben je?'.

Dit boek is een vereenvoudigde versie van het boek van Mart-Jan Paul en van Willem Ouweneel 'Adam waar ben je?'.  Deze beide boeken komen op de lijst met geraadpleegde literatuur voor.  Maar Yochanan doet meer dan deze beide boeken. Yochanan laat vooral vanuit de Bijbel de geestelijke strijd zien die er plaatsvindt in deze discussie. Deel 1 heeft daarom als titel: De verleiding. In dit deel bespreekt hij de denkrichting van het Theïstisch Evolutionisme en concludeert hij dat TE de grote verleiding is van satan. Deel 2 heet: Schepping volgens de Bijbel. Deel 3: Zondeval en zondvloed. Deel 4: OT en NT over schepping en evolutie. Deel 5: Slotbeschouwingen.  Ook in deel 5 wijst Yochanan op de geestelijke strijd die satan voert door middel van TE.

Yochanan merkt op in dit vijfde deel 'Slotbeschouwingen': "Vooral in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, zien we een stille revolutie plaatsvinden. Een klein aantal predikanten spreekt zich openlijk uit voor TE. Een groeiend aantal predikanten is het echter eens met TE, maar houdt zich stil om binnen de gemeente de rust te bewaren. De opleiding van predikanten, de Theologische Universiteit, staat voor zover ik kan inschatten, welwillend tegenover TE. Als we breder kijken, zien we deze ontwikkeling ook terug bij de PKN, en bij een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk."

​Een beoordeling 
Het boek van Yochanan Lev gaat vooral in tegen christenen die het Bijbelse geloof weten te combineren met de stand van zaken in de moderne wetenschap en dat worden er helaas steeds meer... Volgens Lev tasten zij daarmee het gezag van de Schrift aan en laten zij zich verleiden door satan die zich liefjes voordoet als een engel van het licht maar ondertussen het ware Woord verduistert. Dit is de kracht van dit boek. Echter aan het ontmaskeren van evolutietheorie zelf en de wetenschappelijke vragen die bij deze theorie te stellen zijn, waagt Yochanan zich niet. Dat is op zich geen probleem, want op dat punt zijn er diverse studies beschikbaar. Overigens hoeft in één boek niet alles behandeld te worden. De kracht ligt soms in de beperking en dat gaat mijns inziens op voor dit boek: Pal voor Gods heilige schepping. 

Het boek leest bovendien ondanks de omvang (329 bladzijden) makkelijk weg en is zeer toegankelijk. Ook voor hen die geen theologie hebben gestudeerd. Gemeenteleden worden door dit boek op scherp gezet. Het debat schepping-evolutie gaat ook hun deur niet voorbij. Er vindt een stille revolutie plaats. Dit boek biedt hen een goede Bijbelse bagage aan en een helder weerwoord om deze stille revolutie tegen te gaan.

Neem en lees!  

Het boek 'Pal voor Gods heilige schepping' is te bestellen in onze webshop.