Christenen en Geert Wilders

ds. Oscar Lohuis • 86 - 2010 • Uitgave: 11
In de uitzending van het actualiteitenprogramma Zembla van 25 april jl , verzorgd door de VARA, ging het over Geert Wilders en zijn uitspraken over de islam in Europa. Daarin werden de zorgen van Wilders over het snelgroeiende aantal moslims in Europa geheel ongegrond geacht. Er werd een vergelijking gemaakt die mij woedend maakte. Het getuigt van grote onkunde als je radicale of fanatieke moslims op één lijn zet met (zogenaamde) radicale christenen en radicale Joden. Er werd gezegd dat de islam extremisten kent die een gevaar vormen, net als dat het christendom extremisten kent die een gevaar vormen en het Jodendom extremisten kent die een gevaar vormen. Wie dat zegt, laat zichzelf wel erg duidelijk kennen als iemand met grote oogkleppen op, die alleen maar vanuit zijn filosofische of religieuze vooronderstellingen redeneert en niet de moeite heeft genomen om de feiten onder ogen te zien.
Als er vanuit het christendom een keer een idioot zou opstaan, die er voor zou pleiten om op grond van de Bijbel geweld te gebruiken, dan zou onmiddellijk de hele christelijke wereld dit scherp veroordelen en afkeuren. Iemand die zover zou komen om dit te doen, zou in een vrije, op de Joods-christelijke cultuur gebaseerde samenleving, worden berecht en gestraft door een onafhankelijke rechter. In Israël en binnen het Jodendom geldt hetzelfde. Er zijn inderdaad radicale Joden die bereid zijn om op persoonlijke titel de wapens ter hand te nemen. Maar binnen Israël worden deze fanatiekelingen in de media, door de bevolking en door de overheid streng aangepakt en terechtgesteld. Er zijn geen Joodse of christelijke zelfmoordterroristen, omdat de Bijbel geweld op persoonlijke titel in alle toonaarden veroordeelt.
De Joodse bevolking in Israël moet zich massaal beveiligen en beschermen tegen moslimterrorisme. De Joodse dorpen in Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever) moeten zichzelf 24 uur per dag bewaken, zijn omheind met prikkeldraad en wachttorens om zich te beschermen tegen gevaar van buitenaf. De Arabische dorpen in datzelfde gebied hoeven dat helemaal niet te doen. De inwoners van die dorpen kunnen gewoon vrij en zonder angst daar leven, omdat zij niet bang hoeven te zijn voor Joodse zelfmoordterroristen, omdat die er niet zijn. Dit eenvoudige feit alleen al spreekt toch boekdelen? Christelijk of Joods terrorisme bestaat niet of nauwelijks, terwijl de grootste ellende in allerlei landen over hele wereld wordt veroorzaakt wordt door extremistische moslims. Wie daarom de extremistische islam op één lijn stelt met het (veronderstelde?) extremistische christendom of Jodendom doet een zeer domme uitspraak. Je hoeft geen expert te zijn om dat te kunnen begrijpen, je hoeft daarvoor alleen maar een tijdje het nieuws op televisie en in de kranten te volgen. Hoe vaak gaat het niet over het ‘dood en verderf’ dat fanatieke moslims overal ter wereld zaaien?
Binnen de islamitische wereld wordt de radicale, gewelddadige islam door de grote gematigde massa niet scherp veroordeeld. Er worden soms wel uitspraken gedaan door geestelijken of politieke leiders die lijken op veroordelingen, maar die uitspraken blijven vaak vaag en voor verschillende uitleg vatbaar. Bovendien wordt er in de islam vaak naar de buitenwereld toe een ander gezicht opgezet dan naar de eigen achterban. Dit komt omdat de hele islamitische wereld gedomineerd wordt door angst. De fanatieke moslims zijn immers ook bereid om 'afvalligen' (gematigden) binnen de eigen gelederen een kopje kleiner te maken, als dat de zaak van de islam bevorderd. Wie zich een beetje verdiept in de opkomst van de islam in de zesde en de zevende eeuw, zal zien dat deze godsdienst er van het begin af aan één is geweest van militaire veroveringen en geweld. Die ontstaansgeschiedenis is op geen enkele wijze te vergelijken met de ontstaansgeschiedenis van Jodendom en christendom. Het doel van de islam is de verovering van de hele wereld, om alle mensen aan de islam onderdanig te maken. Dat doel heiligt de middelen, ook de middelen van geweld. Er zijn heel wat verzen in de Koran die oproepen tot het strijden tegen en doden van ongelovigen.
Geert Wilders maakt zich terecht zorgen over de groei van het aantal moslims in Europa. Ik deel zijn mening dat de islam meer is dan een godsdienst, dat het een politieke ideologie is die op den duur een bedreiging kan gaan vormen voor ons land en werelddeel. Waar de islam het voor het zeggen heeft gekregen, is het gedaan met de vrijheid en de democratie. Als moslims in Europa eenmaal een meerderheid zijn gaan vormen (en als het zo door gaat zal dat op de lange termijn gebeuren), zullen zij het voor het zeggen krijgen. Dat is inherent aan democratie.
Toch raad ik niet aan om op de PVV te gaan stemmen. Wilders heeft mijns inziens een punt, maar de manier waarop hij het probleem wil aanpakken is niet christelijk. Hijzelf wordt ook bijna militant in zijn optreden tegen de islam en tegen moslims. Zijn voorstel voor een 'kopvoddentaks' (alleen dat woord al) is beledigend en discriminerend. Door dat soort uitspraken maakt hij zichzelf ook ongeloofwaardig. Als christenen moeten wij onze naaste liefhebben, ook onze islamitische naaste. Wij moeten ons niet tegen hen afkeren, maar ons voor hen inzetten. Wij moeten hen Christus brengen en voor hen bidden dat zij uit de greep van de islam zullen worden bevrijd. Tegelijkertijd moeten politieke partijen en de media zich wel samen met Wilders zorgen maken om de islamisering van Europa én Israël steunen in het voorhoedegevecht dat zij strijden tegen de verdere verspreiding van de islam in Europa.

ds. Oscar Lohuis