Daniël 11 (d) - De Wederkomst van Jezus Christus

Gert van de Weerd • 84 - 2008 • Uitgave: 21
Schatgraven in de Bijbel
De Profeet Daniël 11 (d)

De Wederkomst van Jezus Christus


Met Daniël 11:44 waren we aangekomen in het laatste deel van de Eindtijd. Dat zijn ook de laatste maanden van De Grote Verdrukking, kort voor de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg. Ook nu geven we een directe vertaling uit de grondtekst, omdat anders belangrijke details ontbreken.

44 Maar berichten uit het oosten en uit het noorden zullen hem opschrikken. Dan zal hij, vervuld van een alles verterende woede, uittrekken, om velen uit te roeien.
De omschrijving om velen uit te roeien doet vermoeden dat er een grote slachting zal plaatsvinden. Zowel Openbaring als Ezechiël 38 en 39 spreken over deze slag. Openbaring 16:13 (NBG) licht ons in over de oorsprong van de legers die daarbij betrokken zullen zijn: ‘Ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.’ En Ezechiël 38:16 (grondtekst) zegt ons wat hun doel is: ‘U zult optrekken tegen mijn volk Israël zoals een stormwolk het land bedekt. Aan het Eind der Dagen zal dat geschieden. Dan zal Ik u tegen mijn land doen uittrekken, aldus opdat de volken Mij zullen kennen, wanneer Ik Mijzelf door u heilig betoon voor hun ogen -, o Gog.’ Maar dan is het moment aangebroken dat de Almachtige God zelf gaat ingrijpen; Ezechiël 38:22 (Grondtekst): ‘Dan zal Ik over hem richten, met pest en met bloedvergieten en stortvloeden van regen. Ook zal Ik hagelstenen, vuur en zwavel op hem en zijn troepen doen neerstorten, maar ook op de vele volken die met hem zijn.’
De Bijbel spreekt over Gog, een persoon die zomaar verschijnt. Wie is dat? Wel, we kunnen daar breed over speculeren en dat gebeurt ook. Het is echter beter om het simpel te houden en ons te bepalen tot wat zeker is. Dan komen we tot de volgende uitspraak: De naam Gog benoemt een machtig leider die in de Eindtijd een serieuze bedreiging vormt voor het volk Israël. In de periode, die we de Grote Verdrukking noemen, staat Israël aan de vooravond van de komst van de Messias en de stichting van het Messiaanse Rijk. Satan zal alles doen om dit te voorkomen en alle machten der hel oproepen. Gog vertegenwoordigt, naast de antichrist, één van die satanische machten. In die context vinden we de oorsprong van Gog in de diepten van Sheol, het dodenrijk. De naam Gog, die waarschijnlijk duisternis betekent, is dan veelzeggend. In die context staat er in Ezechiël 38:2 niet Gog, van het land van Magog, maar: De duistere uit het land van de duistere (Magog betekent namelijk land van Gog).
De grootste veldslag van de Eindtijd zal niet beslist worden door de antichrist, noch door de vijandige volkeren. Want, zo spreekt Matteüs 24:30a (NBG): ‘Dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.’ Zo zal de beloofde Messias nederdalen op de aarde en op de Olijfberg verschijnen, samen met een hemelse legermacht (Zach. 14:4). Daar spreekt ook Paulus over, in 2 Tessalonicenzen 1:7b en 8 (NBG): ‘Bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij de straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.’ En 2 Tessalonicenzen 1:10 ‘Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.’

Allen, die tot geloof gekomen zijn: In de Heilige Schrift worden ons vele verborgen zaken geopenbaard. Want hier staat niet dat Jezus Christus bij Zijn verschijning verheerlijkt zal worden door de gelovigen, maar door hen die tot geloof gekomen zijn. Dat duidt op een bekering die kort daarvoor heeft plaatsgevonden. Dat klopt precies, want na de opname van de Gemeente zal er geen ware christen op aarde meer over zijn. Toch zullen, tijdens de Grote Verdrukking, nog miljoenen tot geloof komen, hoewel velen daarvan gedood zullen worden. Over de vermoordde christenen uit de Grote Verdrukking spreekt Openbaring 7:14 (NBG): ‘Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.’
Als dan de Messias gekomen is, zal de Almachtige God zelf zich aan de zijde van Zijn volk Israël scharen; Joël 3:1 (NBG): ‘Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat.’ God zal voor hen strijden, Joël 3:16 ‘En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven.’
Het resultaat is voorspelbaar. De enorme legermachten worden weggevaagd en volkomen vernietigd. De ongehoorde schaalgrootte van deze slag kunnen we aflezen uit een profetie die details geeft over de enorme hoeveelheid oorlogstuig dat na de slag achterblijft. Die vinden we in Ezechiël 39:9 (Grondtekst): ‘Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en vuren ontsteken en het wapentuig verbranden; te weten: kleine en grote schilden, pijl en boog, handknots en speer. Zeven jaren zullen zij daarvan vuren stoken.’

45a En hij zal zijn koninklijke tenten uitspreiden tussen de zeeën, op de schone berg der heiligheid.
De zeeën, dat zijn de Middellandse Zee en de Dode Zee. De schone berg der heiligheid is de berg Moria, waar de tempel op heeft gestaan, of de Olijfberg.
Het lijkt logisch dat de antichrist zijn hoofdkwartier dicht bij het beeld van het beest zal opslaan. Want dat vertegenwoordigt zijn macht. Het afgodsbeeld zal in de (herbouwde) tempel worden opgericht, ook dat is duidelijk. De Olijfberg is dan (omdat het heden de enige, min of meer open plaats is), de aangewezen plek voor een hoofdkwartier.

Vers 45b Doch daar zal hij aan z’n einde komen en niemand zal hem helpen.
De dood van de antichrist (hij) vinden we beschreven in 2 Tessalonicenzen 2:8 ‘Dan zal de wetteloze zich openbaren, dien de Here zal doden door de adem zijns monds en machteloos zal maken door zijn verschijning, als Hij komt.’ Maar ook in Jesaja 11:4 ‘maar Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.’
De Here is Jezus Christus, de Messias, die op de Olijfberg zal wederkeren (Zach. 14:4). De antichrist zal dus op de aangewezen plaats zijn om zijn laatste confrontatie aan te gaan.

Gert A. van de Weerd

Bron: Van de Weerd, Bijbelverklaring,
De Profeet Daniël, deel 1 en 2. Heeft u vragen, dan kunt u de antwoorden daar vinden. Het is in begrijpelijk Nederlands geschreven en een rijke bron aan informatie. De boeken zijn te bestellen bij Het Zoeklicht.