De actualiteit van de profeet Zacharia (2)

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 10
De actualiteit van de profeet Zacharia (2)

Oordelen over de volken

Er zit een enorme vaart in de profetieën en visioenen van Zacharia. Zijn eerste visioen schetst een aarde ‘in volkomen rust’ (1:7-11). Maar dan breekt Gods grote ijver voor Jeruzalem en voor Sion los (1:14 en 8:3). Er komen herstel van Israël, herbouw van de tempel, opstanden en oorlogen van de volken tegen Jeruzalem en Israël, oordelen over die volken en ten slotte de komst van de Messias en Zijn rijk: ‘En de HERE zal koning worden over de hele aarde’(14:9). De profetieën van Zacharia hebben een grote betekenis en vervulling in onze tijd. We zitten middenin de periode van ‘het herstel van Israël’. Oorlogen en oordelen maken deel uit van deze periode.

Oordelen

We lezen bijvoorbeeld: ‘Hij, de HERE is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aarde’ (Psalm 105:7). Deze oordelen komen in de tijd dat God denkt aan Zijn verbond betreffende het Beloofde Land. Verder lezen we: ‘…Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen’ (Jer.30:11). Het herstel van Israël gaat gelijk op met waarschuwende oordelen over de volken. Een enkel voorbeeld: Het eerste is uit een nieuwsbrief van Franklin Graham, de zoon en opvolger van de bekende evangelist Billy Graham: ‘Het uitbreken van tornado’s in de eerste twee weken van mei hoorde tot de ergste gebeurtenissen in de geschiedenis van de V.S. Meer dan 400 stormen veroorzaakten de dood van 45 mensen en beschadigden duizenden huizen in 19 staten’.
Juist in die weken dwong president Bush Israël de gevaarlijke en onbijbelse ‘routekaart naar de vrede’ te accepteren. Dit is al de 24e of 25e keer dat een ramp de V.S. treft precies op een moment dat Israël onder druk wordt gezet om toe te geven aan het terrorisme van de Palestijnen. Ook over ons land gaan Gods waarschuwende oordelen, hoewel niemand erover praat. Denk aan de varkenspest, aardappelziekte, BSE, MKZ en vogelpest. De laatste maanden de exploderende werkeloosheid als gevolg van de economische recessie. De HERE, de God van Israël waarschuwt de volken. Oordelen zijn in eerste instantie waarschuwingen van de HERE! Helaas lijkt het alsof onze oren gesloten zijn voor deze waarschuwingen. Kerken zijn ‘samen op weg’ naar nergens of naar een laatste grote scheuring. Velen in evangelische groepen weten het zelf zo goed of roepen zoals Jeruzalem tegen Jeremia: ‘Wij zijn geborgen’(7:10). Intussen blijven verootmoediging en opwekking uit en komen oordelen dichterbij. Moge Gods Geest zelf bekering brengen onder ons.

Zacharia en de oordelen
De ‘gloeiende ijver’ van de God van Israël voor Sion en Jeruzalem loopt parallel met de waarschuwende oordelen over de volken. Enkele actuele voorbeelden uit Zacharia.
• ‘Ik ben voor Sion en Jeruzalem in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’ (1:14). De toorn van de Almachtige over alle antisemitisme en antizionisme; hoe de haat tegen Gods volk ook genoemd wordt. De HERE vergeet niets! We zien nu reeds een begin van die toorn, door Gods waarschuwende oordelen.
• Zacharia krijgt een visioen (1:18-21). Vier smeden slaan de horens van de volken die zich aan Juda hebben vergrepen. Sommige uitleggers zien hierin de vier rijken die in het beeld van Nebukadnezar (Daniël 2) worden afgebeeld: Babel, Perzië, Griekenland en Rome. Anderen laten Griekenland en Rome weg en trekken Egypte en Assyrië in deze profetie. Weer anderen geven aan deze profetie een betekenis tot aan de eindtijd, zodat zelfs Nazi-Duitsland en het Babylon van de eindtijd binnen dit oordeel van de vier smeden vallen. Hoe dan ook, volken worden geoordeeld om wat zij Juda aandoen.
Dreigend klinkt het: ‘Zwijg, al wat leeft voor het aangezicht van de HERE, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning’ (2:13). Dit is nu zeer actueel! Waarom? De profeet geeft zelf de tijd aan: ‘De HERE zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen’ (2:12). Zo goed als de hele wereld dwingt Israël ‘de heilige bodem’ aan een bende terroristen te geven. De Islam houdt krampachtig vast aan Jeruzalem en de hele religieuze wereld loert op een kans een greep te krijgen op de stad die de HERE ‘nog zal verkiezen’. Wat dreigt er een oordeel over de weg die de hele wereld nu opgaat!

Hoop voor Palestijnen
In Zacharia 9:1-8 staan oordeelsprofetieën over de buren van Israël. Over Tyrus en Sidon in Libanon en over steden in de Gazastrook. Over de Palestijnen wordt het volgende oordeel uitgesproken: ‘…Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda’. (9:6,7). Hoe duidelijk: Hun handen zijn vol onschuldig bloed en hun mond gaan prat op hun gruwelen. Maar er is hoop voor goedwillende Palestijnen. Zij zullen ‘overblijven’ als zij zich schikken naar de God van Israël! Bidt dat er veel goedwillende Palestijnen overblijven!

Oorlogen en oordelen om Jeruzalem
Details over de komende oorlogen om Jeruzalem worden in Zacharia 12:1-9 en 14:1-7 beschreven. Er is veel discussie is over de uitleg van deze profetieën. Er zijn heel wat scenario’s van de strijd om Jeruzalem opgesteld. Sinds 1967, toen Israël de Oude Stad op Jordanië heroverde, zijn die oorlogen om Jeruzalem heel dichtbij gekomen. Sindsdien is Jeruzalem voor de Islam bijna nog heiliger geworden dan Mekka en Medina samen. Als we massa’s demonstrerende Islamieten zien en horen schreeuwen om Jeruzalem, dan weten we dat de stad al ‘een schaal der bedwelming’ (12:2) is geworden. Aan de andere kant zijn orthodox-Joodse groepen ijverig bezig met de voorbereidingen voor de herbouw van de Tempel. Uitleggers zijn het oneens over de vraag of het in die profetieën om één, twee of drie belegeringen van Jeruzalem gaat. De eerste zou dan een aanval van de ’volken in het rond’ (12:2) zijn. Daarna zou er dan een aanval van ‘alle volken der aarde’ (12:4), misschien een leger van de V.N. komen. De laatste oorlog loopt uit op een ingrijpen van de HERE Zelf door de glorieuze komst van de Messias op de Olijfberg.

Gods doel
‘Vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de HERE…’ (2:10). ‘In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judese man, en zeggen: Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is’ (8:23). En:’De HERE zal koning worden over de hele aarde’ (14:9). De overgebleven volken ‘zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de koning, de HERE der heerscharen, en het loofhuttenfeest te vieren’ (14:16). Zo zal de HERE tot Zijn doel komen met Israël en ook met de overgebleven volken. Wij, als Gemeente, doen meer dan ‘erbij staan en ernaar kijken’. Wij komen, zoals van ons gevraagd wordt (Deut. 23:3,4) Israël, dat op weg is naar God Koninkrijk, tegemoet met water (verkwikkende bemoediging) en brood (steun). Als de Gemeente dat doet zal er voor ons en ook voor ons volk nog een zegen zijn in deze tijd van oordelen.

drs. Jan van Barneveld