De geestelijke wapenrusting (6)

Hans Kruisman • 86 - 2010 • Uitgave: 11
Het zwaard des Geestes

‘…en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest…’ (Efeziërs 6:17-18). Het zwaard van de Heilige Geest is een verdedigingszwaard dat zeer effectief gebruikt kan worden. Een mooi voorbeeld geeft de Here ons met de verzoeking in de woestijn. De Here Jezus versloeg satan met ‘er staat geschreven’! Zie Lucas 4:1-13. De mensenmoordenaar komt met allerlei dwaalleer en verleiding om ons de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten te ontnemen.
Wij hebben het zwaard des Geestes te hanteren en satan met een ‘er staat geschreven…’ terug te wijzen. Werk Schriftgericht! Laat u in een discussie niet verleiden tot het hanteren van andere ‘wapens’ dan die God ons heeft gegeven. Het vraagt wel enige oefening om met dit ‘zwaard des Geestes’ effectief om te gaan. Kennis van het Woord is niet voldoende. Denk eraan dat de satan ons Bijbelteksten wenst te geven waarvan de betekenis niet juist wordt weergegeven. Op deze plaats mag ik persoonlijk getuigen van de grote genade van God die door mijn zwakheid de overwinning geeft. Alleen door Woord en Geest zijn wij in staat om satan effectief te weerstaan. Het Woord van God is een zwaard dat in de strijd alleen goed gebruikt kan worden als dat met de kracht van de Geest wordt ingezet.

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest.
Wij kunnen dit als zevende en belangrijkste wapen zien. Alles staat of valt met het gebed. Bidt daarbij! Elk wapen kan pas effectief gebruikt worden wanneer wij hierbij bidden. De besproken wapens zijn niet afzonderlijk te gebruiken. Doe de gehele wapenrusting Gods aan! ‘.En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen’ (Efeziërs 6:18).
Het ‘bidden in de Geest’ wil zeggen dat wij ons bij het bidden afhankelijk weten van de leiding van de Heilige Geest die in ons woont. Ons gebed is niet verbonden aan een bepaalde plaats of tijd. Wij mogen in elke situatie tot Hem komen. Kom! Kom tot Hem in de Geest. Zo ontvangt je de kracht en het inzicht om satan te weerstaan. Satan tracht ons gebedsleven te beknotten, of de verhoring van ons gebed op te schorten of te verhinderen. Wij hebben te allen tijde te bidden met alle gebed en smeking in de Geest. Bidden is, in legertermen uitgedrukt, de verbinding met het Hoofdkwartier.

Een historische schets.
Dit verdedigingszwaard (Latijn: Gladius), zie nr. 6, was kort (lengte blad 40-50 cm), puntig en tweesnijdend. In de Griekse grondtekst van de Bijbel wordt gesproken van ‘Macharia’. Dit woord komt overeen met het eerder genoemde Gladius. Dit zwaard werd eerder gebruikt om te steken dan om te houwen in het gevecht van man tegen man.
Het gebed, zie nr. 7. Het sterkste wapen in onze strijd.

Wij zien in de rechterhand van deze Romeinse legionair een werpspeer (Latijn:
Pilum). Dit was een belangrijk aanvalswapen. Een houten schacht van circa 1 meter waarop, met eenzelfde lengte, een buigbare ijzeren stang met geharde punt was gemonteerd. Het is opvallend dat Paulus in zijn brief aan de Efeziërs geen enkel specifiek aanvallend wapen beschreef. Deze wapens passen niet bij de ‘Wapenrusting Gods’.

Samenvatting
In Efeziërs 6:10-11 staat ‘Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan…’ Deze tekst spreekt tot een ieder van ons! Om op de juiste wijze paraat te staan, zou ik u willen vragen om nogmaals deze artikelenreeks over de wapenrusting na te lezen en voor uzelf een korte samenvatting te maken.
Persoonlijk heb ik deze artikelenreeks als volgt samengevat:
“Als wedergeborene ben ik reeds bekleed met de waarheid (gordel), gerechtigheid (pantser) en de vrede (schoenen) en wens een levenswandel die daarmee in overeenstemming is. Om stand te kunnen houden tegen de duisternis ben ik paraat door de hoop (helm) die mijn denken richting geeft naar de wil van God en zal hierbij - ongeacht de omstandigheden - voortdurend Hem in het geloof voor mij houden (schild) en naar Woord en Geest (zwaard/gebed) handelen”

Hans Kruisman