De Here is een man van oorlog

Henk Schouten • 85 - 2009 • Uitgave: 24
De Here is een man van oorlog

Dat roept vragen op. Bovenstaande titel ligt niet lekker in het gehoor. Maar het is wel een Bijbelse beschrijving van onze God. In Exodus 15:3 staat: ‘De Here is een krijgsheld’ de Engelse Statenvertaling, de King James Version, schrijft: ‘The Lord is a man of war’ en onze eigen Statenvertaling zegt: ‘De Heere is een Krijgsman’. In onze naar vrede smachtende wereld, moet je zulke dingen niet noemen. Onze wereld verbindt zulke woorden met radicale, fundamentalistische ideeën. In het moslimfundamentalisme is een leven niet heilig; dood en angst zijn een middel om anderen te onderwerpen. Dagelijks horen en zien we schokkende beelden daarvan. Religie heet oorzaak te zijn van veel geweld in de maatschappij.
Gevolg van bovenstaande is dat we de liefde en de genade van God overaccentueren, tenminste voor zover dat mogelijk zou zijn. Teksten die spreken van God als krijgsman en woorden die spreken van toorn en oordeel worden op de kansels nauwelijks nog gehoord of worden verbloemd. Met zulke woorden boek je geen succes als je de kerk vol wilt hebben en een voor buitenstaanders toegankelijke evangelie verkondiging zoekt. Helaas laten we op die manier wel hele delen van de Bijbel dicht en veel teksten onbesproken.

Bovengenoemde tekst vinden we direct na de nederlaag van Farao, die in de achtervolging door de Rode Zee achter het volk Israël aanjaagt. De Here God strijd voor Zijn volk en de zee sluit zich boven de Farao en zijn legermacht. De inderhaast afgebouwde piramide voor Amenhotep II, de farao van de uittocht, is daar tot op vandaag het monumentale bewijs van.
Wanneer we de geschiedenis van Israël vanaf dit punt volgen, komen we al heel snel veel meer oorlogen tegen: in de woestijn met Amelek, om het beloofde land met de Kanaänieten. De oorlogen van Saul en David. Er wordt wat een bloed vergoten. Al dat bloed stoot sommige mensen zo af, dat ze suggereren dat de God van het Oude Testament een andere is dan de God van het Nieuwe Testament. Men vergeet dan gemakshalve dikwijls dat ook de Here Jezus zelf als een krijgheld wordt afgebeeld. Wie Openbaring 19 vanaf vers 11 leest, ziet Hem als een tot de tanden bewapende krijgheld verschijnen, waarvan de kleding van bloed druipt. De dingen worden voor ons haast onbegrijpelijk, zeker wanneer we beseffen dat de Here God Nebukadnezar tegen Juda laat optrekken en vervolgens zien we hoe de Here God de Meden en de Perzen weer aanzet om het Babylonische rijk ten val te brengen. Er is veel onduidelijk voor ons en dit alles roept veel vragen op, maar de Bijbel getuigd: God is een man van oorlog.

Alles, hoeveel vragen het ook oproept, heeft te maken met de opstand van satan. Door hem werd strijd en dood geïntroduceerd. Satan wordt in de Bijbel de mensenmoorder van het begin genoemd (Joh. 8:44, 1Joh. 3:15). Dat de Here God Zich als een krijgsheld opstelt is juist tot ons heil. Onze God bindt de strijd aan met die moordenaar van het begin.

Wanneer we God als krijgsheld zien, dan zijn er wel een paar dingen die daarbij genoemd moeten worden. Hij is Here der Heerscharen (Jes. 47:4). De hemelse machten staan Hem volledig ter beschikking. Anders gezegd: Hij is de Almachtige God voor wie niets en niemand bestand is.
Maar in de strijd is Hij altijd ook rechtvaardig, de strijd is eerlijk en waardig.
Wanneer we dat beseffen, ontvangen we troost. Ons leven lijkt immers dikwijls klein en zwak en we voelen ons machteloos en moegestreden. Hij, onze God, is de God der Heerscharen en laat niet varen, wat Zijn hand begon te doen. Wat een troost! Hij is overwinnaar, zelfs over dood en hel.

Psalm 18:35 zegt ons nog iets: ‘Die mijn handen oefent ten strijde’. Je zou kunnen zeggen dat de Here God als een goed generaal Zijn manschappen geeft en toerust met wat ze nodig hebben in de strijd. David stapte op Goliath af in geloof en vertrouwen dat zijn God hem helpen zou. Maar David moest wel zelf op de reus afgaan. Steeds worden we er in de Bijbel bij bepaald dat God erbij is in de strijd. God zorgt, God is een sterke held, maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoording. We krijgen het goede leventje niet uit de hemel voor onze voeten neergelegd. Er moet wat voor gedaan worden, we moeten ons inzetten. Gelovigen komen niet in een gespreid bedje. Geloofsleven is niet achterover leunen: nu komt de zegen wel.
Het Nieuwe Testament spreekt ook over strijd, dan gaat het om een geestelijke strijd. Een heftige inspanning. De Hebreeënschrijver stelt: ‘Gij hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden’ (Hebr. 12:4). Die strijd wordt met andere middelen gestreden, maar is niet minder ernstig of heftig. Voor die geestelijke strijd geldt hetzelfde: De strijd is volbracht, de overwinning behaald en toch moeten ook wij strijden. ’Strijdt de goede strijd’, zegt Paulus tegen Timoteüs (1Tim. 1:18). De Bijbel leert ook dat we met Christus meer dan overwinnaar zullen zijn (Rom. 8:37). Ja, de Here God is een man van oorlog. Een krijgsheld, de strijd is een reële, de vijand is de boze met alles wat hij weet te mobiliseren. De strijd zal in de eindtijd - en die is nu - heftiger worden. De boze beseft dat hij weinig tijd heeft en zal zich meer en meer werpen op zijn vijand, dat is Gods volk Israël en de gemeente van de Here Jezus. Die toenemende strijd is weer een teken dat het niet lang meer duren zal, dan zal onze Here komen. Hij is onze krijgsheld. Dat overwinningsfeest zal groot zijn.

Ik weet, Jezus zal zeker komen.

Ds. Henk Schouten