De islam laat zich gelden!

Feike ter Velde • 85 - 2009 • Uitgave: 9
De islam laat zich gelden!

De islam is een niet weg te denken factor in Europa en dus ook niet in Nederland. De politieke islam haalt de kastanjes uit het vuur voor de zwijgende meerderheid van de moslims. In interviews keren moslims zich af van geweld, maar in de praktijk is hun houding er meer een van begrip voor geweld. Want diep in hun hart woont iedere moslim in ons land in ‘een huis van ongeloof’. Hij weet: dat moet eens veranderen en iedere moslim is verplicht daaraan bij te dragen. Maar Europa slaapt en Nederland lijkt onnozel.


Veel jonge moslims worden sterk aangetrokken door extreme vormen van de islam en door gewelddadige islamitische organisaties. Dat blijkt steeds weer uit rapporten van inlichtingendiensten in heel Europa. Ook onze eigen AIVD meldt dit al enkele jaren achtereen. Je kunt niemand in zijn hoofd kijken, wat hij of zij werkelijk denkt over gewelddadige acties die regelmatig in het nieuws zijn. We moeten echter wel aandacht schenken aan wat men gelooft en wat de koran aan hen leert. Want de islamitische leer, volgens de koran, verplicht iedere moslim het land waarin hij woont zo te ‘bewerken’ dat er uiteindelijk een islamitische wetgeving komt en het land volgens de regels van de koran en van de profeet Mohammed wordt geregeerd. Dit doel kan met alle mogelijke middelen worden nagestreefd. De acties van Al Qaida dienen naar het eigen zeggen van Osama Bin Laden juist dat doel: de vestiging van de zuivere islam tot in het hartland Saoedi-Arabië toe. Want ook dat land is veel te aardig voor de heidenen van Europa en Amerika, vindt hij.
Dat geloof dat men uit de koran put, is en blijft een grote bedreiging voor elke vrije natie. Om die redenen en vanuit de ervaringen in het recente verleden, hebben we strenge veiligheidsmaatregelen gekregen, vooral in de burgerluchtvaart. We worden gescreend van top tot teen, we mogen zelfs geen flesje water meer meenemen in het vliegtuig. Het verleden heeft aangetoond dat men niet schroomt een vliegtuig met onschuldige burgers op te blazen. De meest gruwelijke aanslagen met honderden doden zijn een treurig bewijs van een wrede godsdienst. In hun heilige boek, de koran, wordt dan ook gesteld dat niet-moslims varkens en apen zijn. Nou die kun je rustig afslachten… toch?

In een gesprek met dr. Hans Jansen, een arabist, verdedigde de jonge Nederlandse Marokkaan, Tofik Dibi (28) van de GroenLinks-fractie teksten uit de koran, zoals bovengenoemde: niet-moslims zijn varkens en apen. Hij ging er behendig omheen toen dr. Jansen zelfs in het Arabisch de tekst citeerde. Hij beriep zich op het feit dat de meeste slachtoffers van islamitisch geweld de moslims zelf zijn en niet de niet-moslims. Dat is in feite natuurlijk wel waar, maar dat komt omdat, met name in Irak, soennieten en sjiieten elkaar afslachten met tientallen doden tegelijk en soms met honderden tegelijk.
Dat laat juist zien (!) hoe gewelddadig en gruwelijk de religie is. Want de teksten van mishandeling staan in de koran zelf. De koran hamert voortdurend op het feit dat niet-moslims de moslims zouden haten. Bij die haatgedachte groeit een jonge moslim op. Hij is al jong achterdochtig in een omgeving die hem haat. Wat doet dat aan een kinderziel? Die haat is natuurlijk volstrekte nonsens, maar dat ligt nu eenmaal zo. Er is een zekere mate van basisminderwaardigheid in het hart van de meeste moslims, vermoed ik. Dat tracht men steeds te overschreeuwen, maar het laat zich niet wegsturen.

Dan leest men: ‘Zeg: o, mensen van het Boek (de Joden) gij haat ons slechts, omdat wij in Allah geloven en in hetgeen ons is nedergezonden en in hetgeen voordien was nedergezonden of doordat de meesten van u ongehoorzaam zijn. Deze zijn het die Allah heeft vervloekt en over wie hij zijn toorn heeft uitgestort en van wie hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt’ (Soera 5:60,61).
‘Uw vrienden zijn slechts Allah en zijn boodschapper en de gelovigen die het gebed houden, de za’kaat (armenbelasting) betalen en aanbidden’ (:56).
En dan wordt het nog erger: ‘Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af’ (Soera 8:13).

‘Gij weet dat Allah de ongelovigen (niet-moslims) zal vernederen’ (Soera 9:2) en dan volgen weer schrikbarende teksten: ‘Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag’ (Soera 9:5).

Met deze en nog veel meer teksten uit de koran in het hoofd zie je dan een sympathieke jonge man, Tofik Dibi, zeer goed van de tongriem gesneden, vertellen dat hij zijn eigen uitleg aan de koran geeft en zijn eigen islamitische geloof erop na houdt. Is dat mogelijk, of is dat een grove misleiding van het Nederlandse tv-publiek? Prof. Hans Jansen kwam er op de televisie niet doorheen omdat Tofik alles handig omspeelde.
Maar in het gesprek met islamieten in ons land moeten de dingen helder worden, zonder dat we ook maar enige moslim zouden kwetsen of hem zouden krenken in zijn geloof. We leven in vrij land, met vrijheid van godsdienst en dat is een groot goed. Dat moeten ook christenen steeds weer tegen zichzelf zeggen. Maar doen we de moslim recht als we verzwijgen wat wij hier door vrij wetenschappelijk onderzoek weten over de 7e eeuwse religie van Mohammed? De grote hoeveelheid handschriften van de koran, de duidelijke, feitelijke fouten en naamsverwarringen in de koran zijn allemaal niet bespreekbaar in moslimlanden. Maar met vrijdenkende islamieten in ons land zou dat toch moeten kunnen. Ook met een Nederlandse parlementariër als Tofik Dibi van GroenLinks. Maar daar komt men moeilijk doorheen.

Ik las op een islamitische website (www.kalifaat.org) de volgende tekst:
Islam verplicht al de moslims van de moslimlanden tot een inspanning om hun landen van Dar al Koefr (huis van de ongelovigen) tot Dar al Islam (huis van gelovigen) terug te laten keren. Dit kan enkel bereikt worden door het Islamitisch Kalifaat (islamitische regering) weder op te richten, een Kalief (Khalifa) te benoemen, en hem de bay’a (eed van trouw en gehoorzaamheid) te geven op voorwaarde dat hij in het land met het woord van Allah (swt) zal regeren en de wetten van islam ten uitvoer zal brengen. Vervolgens zouden de moslims zich moeten inspannen om de overige moslimlanden met de Islamitische Staat te verenigen. Daardoor zullen deze landen van Dar al Koefr terugkeren tot Dar al Islam en zullen deze landen verenigd worden onder de vlag van het Kalifaat, die islam uit zal dragen naar de rest van de wereld als een intellectueel leiderschap middels da’awa en djihad.

De inzet van Al Qaida is om dit te bewerkstelligen. Door terreur in het Westen uit te oefenen zoekt Osama bin Laden steun onder de moslimmassa’s om regeringen in islamitische landen, die niet voldoen aan bovengenoemde eisen, te ondermijnen. Zelfs het meest orthodoxe moslimland, Saoedi-Arabië, voldoet niet aan de eisen die men uit de koran destilleert.
Dus ook daar moet terreur worden gepleegd. Logisch dat er meer slachtoffers vallen onder moslims dan onder niet-moslims, maar het argument is leugenachtig. Daarmee is niet gezegd dat men terreur en geweld afzweert en zich er tegen keert. Op deze wijze laten wij ons steeds misleiden en houden niet op de islam een vredelievende godsdienst te noemen, daarmee de feiten maar even vergetend. Want de vraag is hoe het gevaar van de politieke islam voor de vrije wereld en de kerk te keren. Daartoe moeten de dingen eerlijker bespreekbaar worden gemaakt en niet onder het vloerkleed van de politieke correctheid worden geveegd.
De politieke islam, die de kastanjes uit het vuur haalt in het vrije westen, blijft oprukken. Op het moment dat ik dit schrijf wijst NAVO-lid Turkije de Deense kandidaat Rasmussen af als opvolger van Jaap de Hoop Scheffer. Op welke gronden? Omdat Rasmussen de vrijheid van meningsuiting in Denemarken heeft verdedigd rondom de Deense cartoonrel, waarbij het ging om afbeeldingen van Mohammed. Om Turkije toch over de schreef te trekken heeft men een Turk de post van tweede secretaris-generaal gegeven. De boodschap die het Westen hiermee aan de islam geeft: ‘Je ondemocratische gedram werkt.’ Dat is een gevaarlijke glijbaan naar beneden.

Moslims in ons parlement zeggen de democratie te hebben omarmd, maar wat te zeggen van dit citaat uit diezelfde website: Het republikeinse systeem is geen islamitisch systeem en, of het nu parlementair is zoals in Amerika of presidentieel zoals in Duitsland, islam staat het niet toe. Omdat het republikeinse systeem in beide gevallen op het democratische systeem is gebaseerd dat het oppergezag aan de mensen geeft, terwijl het systeem van Kalifaat gebaseerd is op het systeem van islam waarbij de soevereiniteit bij Allah ligt.
Van de islamiet moet worden gevraagd zich publiekelijk tegen dit soort gedachtespinsels in het denken van de islamiet te keren, anders blijft dit een ondergrondse veenbrand die eens tot een vuur wordt dat alles zal vernietigen en Europa tot Eurabië zal maken.

Ook christelijke partijen in Europa en in Nederland doen er verstandig aan dit soort dingen publiekelijk ter sprake te brengen, opdat de kinderen van gevluchte moslims uit moslimlanden uiteindelijk niet door diezelfde moslimregeringen worden ingehaald en opnieuw moeten vluchten. Van islamieten in ons land mag actie worden gevraagd. Dat zal onze overheid op alle niveaus moeten doen. Dat geldt ook voor toezicht op de schoolboeken in de islamitische scholen in ons land. Alles laten voortmodderen omdat we politiek correct willen zijn roept alleen maar meer zetels op voor Wilders en een groeiend onbehagen in de samenleving.

Feike ter Velde