De lofzang van de engelen

ds. Theo Niemeijer • 79 - 2003/04 • Uitgave: 20
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
(Lucas 2:13-14)

Een engelenverschijning...
Het zal je maar gebeuren! Midden in de nacht staat er ineens een engel voor je. De duisternis is op slag verdwenen en badend in het hemelse licht sta je dan oog in oog met de gezant van God. We lezen over de herders, overigens stoere en geharde mannen, dat ze zeer bevreesd werden. Een begrijpelijke reactie toch…u zou niet anders gereageerd hebben!
De laatste tijd is er veel te doen om engelenverschijningen. Vragen zoals: wat voor wezens zijn engelen en bestaan engelen wel echt, dringen zich aan ons op. De Bijbel geeft ons hierop een duidelijk antwoord.
Volgens Hebreeën 1:7 en 14 zijn engelen dienaren van God, dienende geesten die door God uitgezonden worden ten dienste van de gelovigen. In de Bijbel lezen we ook over verschillende soorten engelen. Zo lezen we over de cherubs als de beschuttende engelen van Gods heiligheid, de serafs die Gods heerlijkheid zonder ophouden bejubelen en de aartsengelen, zoals Michaël, die de strijd aanbinden met de satanische machten in de hemelse gewesten. Er wordt ook gesproken over engelen als boodschappers, zoals de engel Gabriël, die we verschillende keren in Gods Woord tegenkomen om een goddelijke boodschap aan de mens(en) door te geven. We lezen ook over engelen, die ons beschermen: "De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen." (Psalm 34:8) en de engelen, die juist voor kleine kinderen "voortdurend voor Gods aangezicht verschijnen". (Mattheüs 18:10)

Een grote hemelse legermacht...
Maar of de verschijning van deze engel aan de herders nog niet genoeg was, dan is daar plotseling ook nog die grote hemelse legermacht! Waar die nu zo maar ineens vandaan kwam? Hemel en aarde blijken dan ineens wel heel dicht bij elkaar te zijn.
Er wordt hier over een grote hemelse legermacht gesproken…dus nog niet eens alle engelen!
De Bijbel vertelt ons dat er drie momenten zijn, waarin de grote hemelse legermachten de heerlijkheid van God bejubelen.
1. Allereerst bij het grondvesten van de aarde: "Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren (engelen) tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden?"
2. Vervolgens bij de geboorte van de Here Jezus, waarbij de Here God de hoeksteen voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gelegd heeft.
3. Tenslotte bij de wederkomst van de Here Jezus, waarbij alle engelen met Hem zullen komen en Hem zullen eren (Mattheüs 25:31).
Over hoeveel engelen hebben we het dan wel?
In Mattheüs 26:53 spreekt de Here Jezus over twaalf legioenen engelen, die op zijn wenk voor Hem zouden strijden. We hebben het dan wel over 12 x 6000 = 72000 engelen! Dit getal is nog niets vergeleken met het astronomische getal uit Openbaring 5:11: tienduizend tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. Het gaat hier om vele miljarden engelen!

Ere zij God en vrede op aarde…wens of vervulling? Het gaat hier om een lied, dat de engelen niet eens zongen, maar spraken! Volgens 1 Corinthiërs 13:1 moet een "engelentong" wel iets heel bijzonders zijn…een gesproken woord zal waarschijnlijk als een prachtig lied in de oren klinken.
Het loflied gaat over twee onderwerpen: De heerlijkheid van God in de hoge en de vrede beneden op de aarde.
Door de uitdrukking: "Ere zij God…" denken we dat we hier met de optatieve vorm (de wensende wijs) te maken hebben. In het Grieks is hier echter van de indicatieve vorm (aantonende wijs) sprake. Het gaat in dit lied dus niet over de wens, maar over de aanwezigheid van Gods eer in de hoge en vrede op aarde.

Gods heerlijkheid in de hemel...
Het woord "Ere" komt van het griekse "Doxa" en het Hebreeuwse "Kabod" en heeft te maken met aanzien, ere en heerlijkheid. Gods liefde, die Hem tot het afstaan van zijn eniggeboren Zoon voerde, bracht de engelen tot diepe bewondering en aanbidding. In 1 Petrus 1:12 lezen we dat de engelen er naar verlangen, een blik in Gods heilsplan te slaan.
Op het moment waarop God zijn Zoon voor de verloren mensheid afstond, mochten de engelen voor het eerst een stukje van dit heilsplan zien, waarop ze vol bewondering de heerlijkheid Gods bezongen. En zo zien we Gods heerlijke, onvergelijkbare glans van heiligheid in zijn eeuwige schoonheid openbaar worden bij het zenden van zijn Zoon op aarde. Het was geen onvervulde wens…maar een geopenbaarde grote heerlijkheid Gods in de hoge, die door deze grote hemelse legermacht bezongen werd en waarvan de herders getuigen mochten zijn.

Vrede op aarde...
Net zoals het voorafgaande, gaat het ook hier niet om een wens, maar om een daadwerkelijke vervulling. De vrede is op aarde gekomen! In Efeziërs 2:14 lezen we, dat de Here Jezus Zelf onze vrede is. In Christus kwam de vrede op aarde. Het gaat hier niet om de wereldvrede…die komt pas later, wanneer Christus wederkomt om zijn vrederijk op aarde te vestigen. Het gaat hier om de vrede, die in Christus reeds op aarde is, en waaraan u nu deel kunt krijgen. Wanneer u de Here Jezus niet nodig denkt te hebben, zult u deze diepe vrede ook niet ervaren. De Here Jezus werd niet in een, voor ons ontoegankelijk, paleis geboren. Nee, Hij werd tussen gewone mensen geboren en nederig in een voerbak gelegd… bereikbaar voor iedereen, ook voor u en ook voor jou! Er is vrede op aarde… binnen handbereik, we moeten Hem alleen aannemen!
In dit engelenlied worden we "mensen van Gods welbehagen" genoemd. Het gaat hier niet om "mensen van goede wil", zoals sommige mensen ons willen doen geloven, maar om mensen, die in Gods ogen welgevallen gevonden hebben. Het gaat hier om de "antropois eudokias", de mens waarin God welgevallen heeft. Met grote goedertierenheid en mensenliefde (Titus 3:4) heeft God zich over een verloren mensheid ontfermd.
In dit prachtige engelenlied worden we opnieuw verbaasd over de enorme liefde die God voor de verloren mensheid toont. Laten we dit prachtige lied weer eens opnieuw met de engelen meezingen: Gods heerlijkheid in de hoge…vrede op aarde voor mensen van Gods welbehagen.

ds. Theo Niemeijer