De opmars van Perzië

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 4
Het is gelukt: Iran kan uranium verrijken. De weg ligt open voor de atoombom en daarmee worden de verhoudingen in het Midden-Oosten en in de wereld dramatisch gewijzigd. Wordt Iran, geregeerd door fanatieke sji’itische imams, een wereldmacht? En wat dan? Wat dan met Israël?

In de politieke column van de Iraanse krant Iran Daily van donderdag 13 april jl. stond onder de kop ‘Einde aan Nucleaire Apartheid’ o.a. te lezen:
Iran is vandaag toegetreden tot de nucleaire club van de wereld. Deze enorme ontwikkeling is niet alleen een bron van glorie voor de natie, maar het markeert ook het einde van de nucleaire apartheid. Het succes in het verrijken van uranium voor burgerlijke doeleinden zet een blijvende punt achter het onacceptabele nucleaire monopolie, dat de grootmachten meer dan een halve eeuw verdedigde ten bate van hun eigenbelang. We hebben een belangrijke stap voorwaarts gedaan in een wetenschappelijk en gecompliceerd technologisch proces en dat is een grote prestatie van onze natie...Het maakt ons volk gelukkig en verheugt ook de voorstanders van de Islamitische staat in de regio en wereldwijd.

De Perzische natie, die wij vandaag Iran noemen, heeft een lange geschiedenis, die tot ver voor onze jaartelling teruggaat. In de Bijbel komen we het Perzische rijk tegen bij Daniël en Esther met de machtige koning Xerxes (Ahasveros) die heerste van India tot Ethiopië (Esther 1:1). Het was een wereldmacht. Gedurende dat rijk was er altijd al strijd tegen het Westen (de Grieken). Er is niets veranderd. Vandaag staat Iran – in eigen ogen – tegenover ‘de Grieken’ van het Westen, Europa en Amerika. In de oudheid trachtte Xerxes de Grieken aan zich te onderwerpen, want hij beschouwde ze als een allegaartje van terroristen en morele onbenullen. Dat is hem echter niet gelukt. Uiteindelijk delfde hij het onderspit, zijn vloot werd verslagen en hij werd later vermoord door zijn eigen paleiswachten. Daar ligt tevens het begin van de Europese geschiedenis.

Als de Perzen de Grieken toen hadden overwonnen had de Europese wordingsgeschiedenis waarschijnlijk heel anders gelopen. Maar Perzië is er desondanks nog steeds en doet zich vandaag geducht gelden.

In de Bijbelse tijd van koning Kores was de staatsgodsdienst het zoroatrisme. De Perzische ‘profeet’ Zarathoestra was er de grondlegger van. Hij leefde eeuwen vóór Christus, maar de schattingen lopen flink uiteen van de 14e tot de 6e eeuw vóór Christus. Het zoroatrisme bestaat nog steeds als religie in Iran en India. Het bleef in Perzië staatsgodsdienst, tot de gewelddadige verovering van Iran door de Islam in de 7e eeuw. Velen zagen zich genoodzaakt uit te wijken naar India, waar tot op de huidige dag de Parsi een vorm van dit geloof aanhangen. Er zijn tegenwoordig naar schatting zo’n honderdduizend parsi’s. De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) was een bewonderaar van Zarathoestra, maar ook de Engelse popzanger Freddy Mercury noemde zichzelf parsi.

In 228 voor Christus herstelt Ardashir-i-Babakan het Perzische rijk weer in haar oude glorie, totdat in 639 na Christus, de legers van Mohammed Perzië binnenvallen en het rijk vernietigen. Vanaf dat moment wordt Perzië islamitisch. Men had geen keus: moslim worden of het land verlaten. Perzië kwam onder het kalifaat van Bagdad, maar na Mohammeds dood begon de strijd over Mohammeds opvolging: we krijgen dan de soennieten en sji’ieten. Perzië blijft verdeeld tot de invasies van de Mongolen van Dzjengis Khan (1226) en later van de Tataren (1451); dan komt er een einde aan de onderlinge strijd. Vanaf dat moment regeren de sjah’s over het koninkrijk Perzië, dat dan ook nog Afghanistan, Armenië en Georgië omvat. In de 18e eeuw hebben de Afghanen en Koerden zich van het koninkrijk losgemaakt. In de 19e eeuw verliest Perzië ook Georgië en Armenië na oorlogen met Rusland. Er volgt dan ook nog een grensconflict met de Engelsen in Afghanistan. Pas aan het einde van de 19de eeuw worden de noord- en oostgrens van Perzië definitief vastgesteld.
De Russen en de Britten houden er aanvankelijk grote invloed. Engeland controleert en exploiteert de oliebronnen die het land rijk is. In 1935 wordt de naam van Perzië veranderd in Iran. Tot 1979 regeerden de sjah’s, de laatste was Mohammed Reza Pahlavi die het veld moest ruimen voor ayatollah Khomeiny die een islamitische revolutie ontketende. De korte periode ná Khomeiny met zijn gevreesde geheime politie, onder de liberalere ayatollah Khatami, is Iran terug bij het islamitische fundamentalisme door de keuze van ultraorthodoxe president en regering, die vaart zet achter het Iraanse atoomprogramma. Verrijking van uranium begint in het geheim, maar werd dankzij Amerikaanse satellietfoto’s, enkele jaren
geleden, bekend.

Perzië staat in de Bijbel ook voor een grote geestelijke macht in de hemelse gewesten, één van de twee die met name wordt genoemd: ‘de vorst der Perzen’ (Dan. 10:13). Deze hemelmacht wilde voorkomen dat de engel Gods (of was het Jezus Christus?) tot Daniël kwam om hem de toekomst van Israël en de volkeren in de eindtijd te tonen. Hoewel Perzië dus, evenals Griekenland, staat voor een grote macht in de hemelse gewesten, was het toen óók een natie op aarde. Omdat diezelfde machten in de eindtijd terugkomen in één en dezelfde figuur, namelijk de antichrist (Op. 13:2), het zijn dezelfde dieren als uit Daniël 7 – de vier wereldrijken van de eindtijd – is het van belang dat wij vandaag letten op deze macht van Perzië, die opkomt in het Midden-Oosten, maar kennelijk de ambitie heeft om de wereld van het Westen te tarten en uiteindelijk te overwinnen. Wat de Perzische koning Xerxes niet is gelukt, de overwinning op de Grieken, is opnieuw een ambitie van het Perzië in deze eeuw! De moderne wereld der Grieken, namelijk Europa en Amerika (ik schreef hierover in eerdere artikelen) staat op dit moment verbijsterd toe te kijken. Israël wordt direct bedreigd en wel met totale vernietiging. Achter dit Perzië, nu dus Iran, staat dezelfde geestelijke macht in de hemelse gewesten als toen. Het is Gods grote tegenstander, de duivel.

President en volk van Iran vierden feest bij het gelukken van de uraniumverrijking. President en politici, ook uit landen als Syrië en Sudan feliciteerden Iran met deze grote stap voorwaarts. Niet, zo zei president Assad van Syrië, alleen voor Iran, maar voor heel de Islamitische wereld. Europa en Amerika hebben de afgelopen maanden grote druk op Iran uitgeoefend om te stoppen met dit gevaarlijke experiment. Het is inmiddels naar de Veiligheidsraad van de VN overgegaan en die stelt een ultimatum. Maar Rusland en China gaan een eigen weg met Iran. Uitdagend zei de Iraanse president tegen Europa en Amerika: “Jullie zijn woedend, maar we zullen ons door niemand laten tegenhouden. Jullie kunnen in je woede stikken.” Iran leeft in eigen ogen in profetische tijden. De twaalfde imam, die in de negende eeuw na Christus verdween, zal terugkeren. Dan zal de wereld aan de Islam onderworpen worden. Sjiieten hebben de verwachting dat de ware, door God gezonden imam, Mohammed al-Mahdi, eens zal verschijnen. Nu wordt hij door Allah beschermd, maar keert in het einde der tijden terug om de ware islamitische staat in de wereld te stichten en dat zal vrede en rechtvaardigheid brengen. Het satanische surrogaat voor het Vrederijk van Koning Jezus.

Feike ter Velde