De toekomst van de wereld

Feike ter Velde • 84 - 2008 • Uitgave: 12
De toekomst van de wereld
Mens- en wereldbeeld… met of zonder Bijbel?

Wie op reis in een hotel verblijft, treft tegenwoordig vaak een mededeling aan in de badkamer, waarop met grote letters vermeld staat: “Als u wilt meewerken aan de redding van onze planeet geven wij u hierbij een tip…”. Dan volgen instructies over het gebruik van de handdoeken in de badkamer, zodat er minder onnodig in de was komt.
Hoe dat verder ook zit: men is bezig met de toekomst van de wereld, de redding van de planeet aarde en de reclame haakt in op dat nieuwe levensgevoel. Een griezelige ontwikkeling! Maar hoe denken christenen, die zèggen in de Bijbel te geloven.


De Bijbel houdt zich sterk bezig met de toekomst van de wereld, de schepping en de mensheid. Die toekomst is in Bijbels perspectief niet rooskleurig, hoezeer wij ons op aarde ook een paradijs trachten te scheppen. Wetenschap en techniek hebben ons in ons deel van de wereld heel wat weelde gebracht. Maar iedereen weet inmiddels wel hoe kwetsbaar deze weelde is, hoe zij bedreigd wordt door economische malaise, een dreigende energiecrisis, de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de dreiging van de islam en de spirituele en morele zwakte van de Westerse samenleving. Zaken die mensen, bewust en onbewust, bezighouden.
De vraag die daarbij vanzelf naar voren komt is: hoe zal de toekomst eruit zien? Er zijn allerlei ‘broodetende profeten’ die in deze situatie graag worden gehoord, zoals de Amerikaanse politicus Al Gore. Hij maakte zo’n twee jaar geleden een film over de opwarming van de aarde en de meest ongelofelijke gevolgen die dat zou hebben. Het klimaat in onze Westerse wereld wordt rijp gemaakt voor de komst van de Antichrist en zijn oplossingen voor de wereldproblemen.

Christenen lijken nog nauwelijks enige bijdrage te leveren aan het debat. Integendeel, men gaat meestal mee in het doemdenken, zoals dat ons wordt gepresenteerd in de media. “Er wordt bij ons in de kerk nooit gepreekt over de wederkomst en de dingen die daarmee samenhangen, zoals de tekenen der tijden (Matt. 24:33)”, is een vaakgehoorde klacht, zowel in de gevestigde kerken als in evangelische kringen. Hier en daar wordt soms wel eens een tekst aangehaald, maar er is geen samenhangend en Bijbels gefundeerd mens- en wereldbeeld meer. Daarmee zijn ook de dingen van de wederkomst van Christus onder het stof geraakt. De Hervormde dr. G.C. van Niftrik zei vijftig jaar geleden al: “Christelijk geloof, dat niet geheel en al van de verwachting van de toekomst Gods doortrokken is, heeft met Christus helemaal niets van doen” *
Wat een geweldige uitspraak! Toch is er sinds die tijd niets veranderd. Men leeft in onze christelijke wereld erop los alsof dit leven en dit kerkelijk leven al het koninkrijk Gods is. “Men kan het toch niet weten en er is al zo veel gespeculeerd over de wederkomst” en dat soort argumenten zijn vaak te horen.
De Heiland zegt echter dat we op moeten letten, zodat we weten! Dat is dus: niet speculeren, geen onzin uitkramen, maar de Bijbel lezen, naar de wereld kijken en weten hoe laat het is op de klok van God. Het is in ons land aan veruit de meeste christenen voorbijgegaan, dat het voortbestaan van Gods volk, de Joden, fundamenteel werd bedreigd door de onvoorstelbare holocaust en de dood van de zes miljoen. Vandaag debatteert men maar eindeloos over de vraag of de kerk nog wel achter Israël moet staan. Een beschamende vertoning. En nog wel in deze eindtijd, waarin de rol van Israël en de toekomst van de wereld fundamentele elementen zijn.

Nog een geluid uit de Hervormde kerk, van dr. A.A. van Ruler, over de profeet Zacharia: “Maar de levende God heeft nog steeds iets achter de hand gehouden: Zijn volk Israël. Er staat kennelijk nog een en ander op het programma. De geschiedenis is nog niet uit… aanleiding om uitermate opmerkzaam te zijn op de tekenen der tijden.” **
Deze geluiden worden niet of nauwelijks meer gehoord. Zo raken we steeds meer verwijderd van een Bijbels doordacht mens- en wereldbeeld. Het vacuüm dat is ontstaan in de christenheid kan straks makkelijk worden opgevuld door een heel gelovige en hemelgerichte persoon, die ook wonderen en tekenen zal verrichten, waar de hele wereld versteld van zal staan: de antichrist.

Het derde Hervormde geluid over de Bijbelse profetie komt van Johannes de Heer: “Hetgeen in de Gemeente der eerste eeuwen ‘de enige hoop’ was, bleef in de laatste eeuwen helaas slechts ‘de hoop van enigen.” ***)

In de 20e eeuw is de wereld donker geworden: er zijn twee wereldoorlogen geweest, de Europese Joden werden uitgeroeid, de zogenaamde ‘moderne’ theologie heeft de Bijbel uitgehold, de waarheid van de Schrift is ten onder gegaan in de leugens van het zogenaamde wetenschappelijke denken, maar de ogen van de meeste christenen zijn niet opengegaan voor juist deze feiten, die in de Schrift tekenen van de tijd zijn. Sterker nog: er is vijandschap gekomen tegen het profetisch Woord. Duistere geesten leggen een rookgordijn over de Bijbel, er is een totale vergeestelijking gekomen van concrete tekenen van de tijd, waarover de Schrift, de profeten, de Heiland zelf en Zijn apostelen spreken. Alles is teruggebracht tot een zelfgecreëerd paradijsje op aarde, waarin Jezus als grote wonderdoener al onze problemen moet oplossen. “Want”, zo leert men, “het koninkrijk van God is gekomen en in dat Koninkrijk is Jezus de Koning en wij (de kerk) zijn Zijn onderdanen.” Dit is de leer in de ‘geest van de antichrist’, die nu al in de wereld is. Het is een vooruit grijpen op de beloften van het Koninkrijk waarin Jezus de Koning is van het volk van Israël, de Joden. Niets in de Schrift laat toe dat we hierin verandering zouden mogen brengen, want dan worden we verleiders en misleiders. En die zijn er veel vandaag, overal en onder ons! Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus de Koning van de Kerk is. Helaas is dit al vijftien eeuwen (vanaf Augustinus) de bekende theologische opvatting en vandaag doet die opvatting ook opgeld in steeds meer evangelische kringen. In de gevestigde kerken echter zien we ook een openheid groeien over het profetisch Woord, de onvervulde beloften voor de Joden en voor Israël in deze wereld. Maar er is ook veel onkunde, onbegrip en vijandschap.

De in 2002 overleden Amerikaanse theoloog, dr. John F. Walvoord, professor aan Dallas Theological Seminary, schrijver van tal van boeken over de profetie, heeft veel studiemateriaal nagelaten, dat verwerkt werd in een heruitgave van een prachtig boek dat al verscheen in 1974 (een jaar ná de Jom Kippoeroorlog) onder de titel ‘Armageddon, Olie en Terreur’. ****
Geen kretologie, maar feiten op een rij, het wereldgebeuren van vandaag, de Bijbel ernaast en het hele scenario van het Bijbels onderwijs door apostelen en profeten komt in helder licht te staan. De wereld loopt op haar laatste benen, de muren van Babel zullen weldra vallen en wij vieren onze feesten in de wereld van welvaart en weelde.
Het Mené, mené, tekèl, ufarsin staat op de muren van onze wereld, onze cultuur en misschien ook wel op de muren van het (verwaterende) christendom. Het verloop der dingen wordt in dit boek helder uiteengezet en men kan het zelf makkelijk verifiëren in de Bijbel. Het staat vol interessante toelichtingen op Bijbelverzen, vol met interessante en actuele gebeurtenissen in de wereld van vandaag. Kortom, een fascinerend boek om eerst zelf te lezen en dan door te geven aan mensen die belangstelling hebben voor Gods Woord. Het is nodiger dan ooit om aandacht te besteden aan de tekenen der tijden. De Bijbel is actueel en de profetie maakt de Bijbel relevant voor de moderne mens. De toekomst is niet rooskleurig, maar voor een ieder die gelooft is de komst van Jezus Christus een vreugdevolle zaak. Hij komt en… elke gelovige weet: Ik zal Hem zien!

Wie de Bijbel serieus neemt, wil zich niet langer bij de neus laten nemen door vlotte babbels, lege preken en kretologie, maar ontwikkelt een Bijbels mens- en wereldbeeld. Dan zijn er antwoorden voor de wereld, die angst kent voor de toekomst. Antwoorden voor mensen die denken dat ze ergens mee kunnen helpen de aarde te redden. Wat een arrogantie zit er achter zoiets! Land, land, land, hoort des Heren Woord.

Feike ter Velde

* Kleine Dogmatiek, pag. 196, niet meer verkrijgbaar
** Heb moed voor de wereld, pag. 75, niet meer verkrijgbaar
*** Het duizendjarig Vrederijk, pag. 11, niet meer verkrijgbaar
**** Armageddon, olie en terreur, verkrijgbaar bij Het Zoeklicht!