De toekomst van onze wereld

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Veel dingen zijn onzeker geworden. De verkiezingen in Nederland kregen plotseling een gewelddadige en dreigende bijklank. Hoewel de welvaart nog nooit hoog was is de ontevredenheid en het gevoel vang leegheid bij veel mensen alsmaar gegroeid. Soms 'nemen' jonge mensen geen kinderen meer omdat ze geen hoop meer hebben voor de toekomst. Toch geen vrolijk beeld.

Bij grote en schokkende gebeurtenissen in de wereld hoor je z'n naam nogal eens noemen. Hij wordt gezien als profeet, 'ziener' van de toekomst en hem worden nogal wat voorzeggingen toegedicht. De grote oorlogen heeft hij voorspeld, rampen die nu gebeuren heeft hij eeuwen geleden al gezien en beschreven. Meer dan duizend boeken verschenen over hem. Hij is de grote profeet van onze tijd: de fransman, Michel Nostradamus (1503 - 1566). Hem worden in onze tijd bijna goddelijke eigenschappen toegedicht door overigens heel serieuze mensen. Hij beschrijft zijn eigen goddelijk gezag, als hij verhaalt van zijn nachtelijke vèrgezichten: "Un peur et voix frémissent par les manches: Splendeur divine. Le divin prés s'assied - Een gevoel van angst en een stem trekken omhoog door de armen heen: Goddelijke luister. Het goddelijke komt naderbij".

De ster van Nostradamus steeg in de zestiende eeuw tot ongekende hoogte. Mensen klampten zich vast aan zijn inzichten, die echter niet meer waren dan een brei van duistere, ondoorzichtige wartaal van een astroloog. De heidense astrologie was in die tijd zeer populair en groeit ook in onze tijd weer in populariteit. Mensen zoeken naar houvast in onzekere tijden. Waarzeggerij, horoscopen en allerlei andere ongrijpbare dingen zijn bronnen waaruit de moderne mens vandaag put.

We zijn goddeloos geworden
Velen vragen zich af hoe dat komt. Er worden allerlei oplossingen gezocht om de groeiende uitwassen in onze samenleving te beteugelen. De om zich heen schietende middelbare scholier in Duitsland, korte tijd geleden, die tien leraren doodschoot en toen zichzelf, heeft iedereen verbijsterd. In Amerika doet zich dit verschijnsel al zeer regelmatig voor. In ons land wordt Pim Fortuyn vermoord door een linkse milieu-activist, die zo gewelddadig was dat hij over een vuurwapen beschikte, klaar voor de weloverwogen moord. Hoewel hij zei voor de pelsdieren op te komen, beraamde hij - hoe lang tevoren reeds? - een moordaanslag. De onveiligheid is een groot politiek punt geworden. De hardheid en de onbeschaamdheid in het straatbeeld zijn soms alarmerend. Criminaliteit is onderwerp van dagelijkse discussies. Er is iets grondig mis in onze wereld. Met het individualisme, de hebzucht en het verlies aan morele waarden, is onze samenleving in een alarmerende fase van verbrokkeling en afbraak, gekomen. Een Joods spreekwoord zegt: "Waar geen medeleven is, neemt de misdaad toe" - rabbi Nachman van Bratslav.

Onveiligheid
De spanningen, de onzekerheid, de onveiligheid en de dreiging nemen dagelijks toe in de wereld waarin we leven. Velen denken: het zal mijn tijd wel uit duren en vluchten in hun denken eigenlijk weg uit de werkelijkheid. Met de grote terreuraanslag in New York op 11 september vorig jaar, schudde de vrije wereld op haar grondvesten. Alle zekerheid leek plotseling weg. Maar we vergeten snel als het puin op Ground Zero eenmaal is opgeruimd. En er is niets veranderd. Veiligheidsdeskundigen in Amerika en Europa waarschuwen voor meer terreur, mogelijk ook met biologische en atomaire wapens, gericht op massavernietiging. Duistere, demonische krachten, zijn de realiteit waarmee de wereldleiders zich moeten bezighouden. In maart van dit jaar was er een bijna historische ontmoeting in Libanon tussen vertegenwoordigers van Al-Qaida van Osama Bin Laden, de Hamas-terreurorganisatie (van de Palestijnen) en de Hezbollah (gesteund door Iran en Syrië). Volgens inlichtingendiensten worden er zowel in Amerika als in Europa door deze groepen - maar ook andere groeperingen - terreuraanslagen voorbereid.

Het gevoel van onveiligheid is daarom dan ook sterk gegroeid in de hele westerse wereld. Landen als India en Pakistan beschikken nu ook over kernwapens. Hoe verhoudt zich het moslimland Pakistan met de rest van de Islamitische wereld? Landen als Syrië, Irak en Libië, landen die hard werken aan wapens voor massavernietiging en de dreiging daarvan groeit met de dag.

De droom voorbij
Moeten we ons allemaal niet ernstig afvragen waar we ons houvast in zoeken en hoe we in het leven en in de samenleving staan? Het 'ieder voor zich en God voor ons allen', kan niet de levenshouding zijn die aan een opgroeiende jeugd moet worden voorgehouden. De levende God zegt: "De mens kan niet leven van brood alleen". M.a.w. er zijn meer dimensies aan het leven dan alleen materiële welvaart en een bloeiende economie. Is de na-oorlogse generatie niet in sterke mate los van God opgegroeid, zodat we nu - mede dankzij een goddeloze overheid waarin kerk en christendom verdacht werden gemaakt - in een tijd geraken van wetteloosheid en dreiging? De kaboutertijd - die toch al niet bestond - is ook in Nederland voorbij. De Paarse droom is voorbij, de socialistische utopie is voorbij. Steeds meer mensen hebben politiebescherming nodig.

Er is meer
De levende God heeft Zichzelf in deze wereld bekend gemaakt. Eerst aan de persoon van Abraham, geleidelijk aan een heel volk, Abrahams nageslacht, Israël. Na de Pinksterdag, bijna tweeduizend jaar geleden, aan de hele wereld, in het Evangelie van Jezus Christus. We vinden de grote levensvragen daarom dan ook in de Bijbel. Vragen als: Waarom ben ik op aarde? Wat gebeurt er in de toekomst? Waaraan heb ik houvast in dit leven? Elk denkend(!) mens stelt zichzelf van tijd tot tijd deze levensvragen. De Schepper van hemel en aarde weet op deze en alle andere vragen het antwoord.

In het wereldgebeuren vinden we 'de tekenen van de tijd' - tekenen, die zeggen dat onze wereld grote veranderingen zal ondergaan. Tekenen die samenhangen met Gods oordelen over de aarde en de mensheid, maar ook met Gods liefde en genade. Hij wil niet dat iemand in die oordelen omkomt, maar behouden wordt.
Die tekenen van de tijd hangen samen met de ontwikkeling van de volkeren. De groeiende eenheid van Europa - naar het model van het vroegere Romeinse rijk, de ontwikkeling van en rond het volk Israël, zoals de profeten daarover spreken.

De kranten staan er nu dagelijks vol van. De toekomst van onze wereld is in handen van de levende God en Zijn Zoon, Jezus Christus, die komen zal als de Koning der koningen. Dat is geen vlucht in een droomwereld, maar een stap in het volle licht van de bijbelse openbaring. Wie denkt (!) moet geloven - geloven in de bijbelse zin van het woord.

Waarom zou je niet de moeite nemen in de Bijbel te lezen? Over Gods plan met de wereld en Gods plan met uw leven?

Feike ter Velde