De vijf zuilen van de slam

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 15
De vijf zuilen van de slam

Van een islamitische website overgenomen staan hieronder de vijf zuilen van de islam. Je zou kunnen zeggen: vijf punten waaraan iemand moet voldoen om moslim te zijn.


Het geloof in de islam steunt op vijf pilaren. Deze pilaren zijn als de fundering van een huis; wanneer je een deel van de fundering weghaalt dan stort het huis in.
Bij het volgen van de juiste weg in de islam en om te kunnen zeggen: ‘Ik ben moslim’, is het dus noodzakelijk dat je in je geloof, naast het geloven in de zes basiselementen (elders in dit nummer), ook voldoet aan de vijf pilaren van de islam. Hieronder vind je de vijf pilaren:

1. Sahada (Geloofsgetuigenis)
2. Salaat (Gebed)
3. Zakaat (Armenbelasting)
4. Sawm (Vasten)
5. Hadj (Bedevaart)

1. Sahada (Getuigenis)

Het geloof begint met de Sahada, oftewel de getuigenis: “Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah.” Door dit te zeggen getuig je dat er geen God is dan Allah en Mohammed zijn dienaar en profeet is. Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft, dat Allah één is en dat Hij geen deelgenoten kent. Hiernaast dient men er met zijn hart in te geloven dat Mohammed zijn profeet is.

Een christen gelooft dat God zich openbaart in Zijn Woord, de Bijbel, met Zijn naam, die luidt in het Hebreeuws: JHWH, die de Schepper is van hemel en aarde. Voorts dat de God van de Bijbel Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld heeft gezonden, namelijk Jezus Christus, om te sterven voor onze zonden en op te staan als de Nieuwe Mens, de Tweede Adam. Door de Heilige Geest geeft God dat nieuwe leven ook aan een ieder die gelooft in Jezus Christus. Zo vinden we in de Bijbel JHWH, dat is God, de Vader, Jezus Christus, dat is God, de Zoon en God, de Heilige Geest. Eén God, die zich openbaart als Vader, Zoon en Geest.


2. Salaat (Gebed)
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, op het midden van de dag, in de namiddag, de avond en 's nachts. Volgens overlevering krijgt hij, die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer meer de beloning van een gebed, dan hij die het gebed alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.
Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.
Het gebed maakt je rechtvaardig, binnenin en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden, die over de dag en de nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze, waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allahs bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling: Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent.

Een christen kent geen gebedsvoorschriften. Hij mag bidden wanneer en waar hij maar wil. Er zijn geen voorschriften over de inhoud van het gebed. Door de inwoning van de Heilige Geest in het hart van de christen is er altijd en voortdurend een levende relatie met God. De vervulling van de wet is niet door eigen inspanning, maar door inwoning van de Geest van God, die een christen bewaart voor zonde en als hij heeft gezondigd dit direct doet belijden. Vergeving is altijd het onmiddellijke gevolg, omdat het bloed van Christus, dat Hij gaf toen Hij stierf aan het kruis, de losprijs is. Er is dus betaald voor je zonde.


3. Zakaat (Armenbelasting)
De derde verplichte zuil is de armenbelasting en heeft invloed op het economisch welzijn en de spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de Koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de nettospaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar, waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.
De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.
Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftige en de armen, uit zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de Koran de beloning van 700 maal of meer.

In de christelijke gemeente zijn diakenen aangesteld, die erop toezien dat de armen en behoeftigen worden onderhouden met wat ze nodig hebben. De Bijbelse norm voor geven is 10% van het inkomen, waaraan God een rijke zegen verbindt. Er is geen verplichting en geen beloning. In de Bijbel is alles genade.


4. Sawm (Vasten)
In de heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijd je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de Koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.
Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige Koran geopenbaard via de profeet Mohammed.
In de Koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten: Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangere of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten.
Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.
Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Id-ul-Fitr’ (Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden.

Het vasten komt uit de Bijbel en staat meestal in het teken van verootmoediging voor de Here. We lezen er al over in het boek Richteren. (Later werd het in Israël een onderdeel van de dienst aan God.) Nergens in de Bijbel is er een regel of wet voor gegeven. Het kan nooit in de plaats komen van het rechtvaardig handelen naar Gods wil. Het vasten op zich heeft in de Bijbel derhalve geen bijzondere betekenis voor God.


5. Hadj (Bedevaart naar Mekka)
Het is de plicht van iedere moslim die volwassen is en bij zijn volle verstand en een gezond en krachtig lichaam heeft, eenmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Ka’aba en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan.
De bedevaart is voor de moslim een middel om zichzelf tot Allah te richten om vergiffenis te vragen voor al zijn zonden en Allah plechtig te beloven om in zijn verdere leven nooit meer slechte daden te doen. Een bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Sociaal gezien lijkt de bedevaart op een internationaal congres, waar allerlei mensen van verschillende nationaliteiten, kleuren en rassen bijeen komen.

De Bijbel leert nergens dat er heilige plaatsen zouden bestaan, waarheen men moet reizen om welke reden dan ook. De Joden in de verstrooiing hebben door de eeuwen heen wel altijd verlangd terug te keren naar Jeruzalem en naar de plaats waar eens de Tempel heeft gestaan. De belofte van terugkeer van de Joden uit de verstrooiing naar hun land Israël en de herbouw van de Tempel in Jeruzalem doet de Bijbel spreken over Sion, Gods heilige berg. Maar Sion is ook een benaming van Gods eigen woning, waarvan de Tempel op aarde een afspiegeling is.

Feike ter Velde