De wapenrusting van God (1)

Jeep van der Schoot • 96 - 2020 • Uitgave: 11
Een geestelijk conflict

Ieder opnieuw geboren christen staat in de frontlinie van een geestelijke oorlog. Deze strijd speelt zich af in de onzichtbare wereld, ofwel in de hemelse gewesten, namelijk tegen de duivel en Gods afvallige engelen. De apostel Paulus beveelt daarom dat het van groot belang is dat de gelovigen zich bekleden met de wapenrusting van God (Efeze 6:10-17). Elk onderdeel is nodig en moet toegepast worden in de strijd, om stand te kunnen houden.

Deze strijd is geen fictie, maar realiteit! Hier moeten we niet bang van worden, maar vooral ook niet onverschillig over doen. De apostel Petrus zegt hierover: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’ (1 Petrus 5:7-8). De duivel is niet altijd direct herkenbaar, want hij kan zich ook voordoen als een engel van het licht (2 Korinthe 11:14). Argeloze mensen, maar ook degenen die weinig kennis van de Bijbel hebben, zijn hier kwetsbaar voor. In Hosea 4:6 lezen we: ‘Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is’. We mogen niet lichtzinnig doen over geestelijk leiderschap. Christocentrisch preken en onderwijzen is essentieel bij het recht snijden van Gods Woord (2 Timotheüs 2:15).

De tegenstander
De duivel is een bovennatuurlijk boosaardig wezen. Hij is de tegenstander van God en mensen. Zijn naam is in het Hebreeuws satan en in het Grieks diabolos. In de Bijbel wordt hij ook wel aangeduid als ‘de vorst der wereld', 'de oude slang’, of ‘de draak’.
De boze is een lasteraar, maar ook een valse raadgever. Iemand die lastert, doet aan kleineren, spreekt kwaad en is een roddelaar (vgl. Zacharia 3). Een valse raadgever is iemand die liegt en opzettelijk misleidt (vgl. Genesis 3:1-5). Paulus waarschuwt om ons niet zo te gedragen, omdat wij Christus hebben leren kennen (Efeze 4:20-24). Ook roept hij op tot waakzaamheid: ‘en geeft de duivel geen voet’ (4:27, NBG). Een christen behoort herkenbaar te zijn door zijn geloofswandel, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Satans val
In Jesaja 14:12 wordt satan morgenster genoemd, dit is in het Latijns lucifer en betekent lichtdrager. De naam lucifer komt uit de Vulgata, de Latijnse vertaling van de Tenach (Oude Testament). Voor zijn val was hij een engel des lichts, een beschuttende cherub. De hoogste engel door God geschapen. Hij was volmaakt in zijn wegen, was vol van wijsheid en bezat volmaakte schoonheid. Totdat zijn hart trots werd op zijn schoonheid (Ezechiël 28:12-17). Hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijk stellen, door voor zichzelf een troon op te richten in de hemel (Jesaja 14:12-14). Die verheven positie was echter bestemd voor Christus, Gods Zoon (Hebreeën 8:1; Openbaring 3:21). In zijn val nam satan een derde deel van Gods engelen mee. Mogelijk heeft hij hen op een listige wijze bedrogen, dat zij aan God gelijk konden worden. Op deze wijze heeft hij ook Eva verleid in het paradijs, de Hof van Eden.
Bijzonder is dat er in Openbaring 12 een ultieme strijd plaats vindt tussen de aartsengel Michaël en zijn engelen en die van satan en zijn trawanten. Dit is nog toekomst. Het zal gebeuren na de opname van de Gemeente, in het midden van de zevenjarige verdrukking. Dan zullen satan en zijn engelen uit de hemel op aarde geworpen worden (vers 10-12). De Heere Jezus heeft hiervan voorzegd: ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’ (Lukas 10:18). De hemel is vergelijkbaar met een rechtszaal, waaruit de satan dan voorgoed als aanklager verdreven zal worden (vgl. Job 1:6 en 2:1).

Satans doel
Satan en zijn engelen zijn erop uit Gods plannen te ontwrichten. Zij zijn de overheden en machten in de hemelse gewesten en oefenen hun heerschappij en macht uit op alle ongelovigen op aarde (Efeze 2:2). Met alle gevolgen van dien. Want zonder Christus vindt niemand in dit wereldse bestaan absolute zekerheid en waarheid. Paulus waarschuwt hiervoor in Kolossenzen 2: ‘Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus’ (vers 8).
Gods tegenstander heeft een hekel aan het gezaghebbend Woord, want dat verspreidt licht (Psalm 119:105). Het Woord van God is volkomen betrouwbaar en is een leidend kompas voor alle gelovigen. De Bijbel helpt ons goede keuzes te maken, leer en dwaalleer van elkaar te onderscheiden (2 Timotheüs 3:16).

Een geestelijke strijd
Onze strijd is geestelijk en dus niet tegen mensen van vlees en bloed. Mensen die de gemeente van God vervolgen, worden geïnspireerd en geleid door de boze. Om ons tegen de krijgslisten van de duivel te verdedigen hebben wij Gods wapenrusting nodig. Het gehele lichaam moet bewapend zijn. Dan zullen wij standhouden en geen schade leiden in de strijd. Paulus zegt hierover in Efeze 6: ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel’ (vers 10-11).

De onderdelen van Gods wapens
De geestelijke wapenrusting bestaat uit de volgende wapens: 1. De gordel van waarheid, 2. Het borstpantser van gerechtigheid, 3. De schoenen van vrede, 4. Het schild van geloof, 5. De helm van redding en 6. Het zwaard van de Geest.
Opmerkelijk is, dat op het zwaard na, het allemaal verdedigingswapens zijn. Met als doel weerstand bieden en standhouden.
In de volgende twee artikelen zullen we al de genoemde onderdelen van de wapenrusting bespreken. Het is bemoedigend om te weten dat wij in de strijd mogen delen in Christus’ overwinning. Met Jezus zijn wij zelfs meer dan overwinnaars (Romeinen 8:31-39). Geloof je dat ook?

Gespreksvragen:
• Lees Jesaja 14:12-14 en Ezechiël 28:12-17. Welke dingen vallen op? En wat kun je als christen hiervan leren?
• Satan is een lasteraar en kwaadspreker. Christenen zijn geroepen om in liefde te wandelen en vergevensgezind te zijn. Lees en bespreek met elkaar Efeze 4:31-5:2.
• Standhouden is de belangrijkste reden bij het toepassen van de wapenrusting. Waarom standhouden, in plaats van zelf ten strijde trekken? Zie hiervoor Kolossenzen 1:13-14 en 2:13-15.


Gebedspunten:
• Dank de Heere Jezus dat Hij je verlost heeft van je zonden en heeft gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed.
• Vraag Hem om kracht en wijsheid in je levenswandel als christen, om stand te kunnen houden. Dat je mag leven tot Zijn eer (Filippenzen 2:13).

Jeep van der Schoot