Democratie als totalitaire dictatuur

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 17
Democratie
als totalitaire dictatuur


Wie een betere samenlevingsvorm kan vinden dan onze democratie mag het zeggen. Theocratie, zoals in het oude Israël, is geen optie. Dus gaan we vrolijk naar de stembus om onze politieke leiders te kiezen. Maar christenen zijn een minderheid en die kunnen slachtoffer worden van de dictatuur van de meerderheid. Meerderheid is waarheid geworden. Bedreigend in Europa?


Kranten meldden enkele weken geleden een interessant bericht, namelijk dat de Raad van Europa een rapport heeft aangenomen om in het onderwijs te verbieden dat aan kinderen wordt geleerd, dat God de Schepper is van hemel en aarde. De Raad van Europa werd opgericht in 1949 om na de oorlog gestructureerd overleg te kunnen hebben in het getraumatiseerde Europa. Het begon met tien landen en nu zijn er zevenenveertig lidstaten. Voorzitter is de Nederlandse CDA’er René van der Linde. We moeten de Raad van Europa niet verwarren met de Europese Unie, maar natuurlijk is het met elkaar verweven.
Uit het Katholiek Nieuwsblad citeer ik het volgende:

Raad van Europa: creationisme is gevaar
Het creationisme is niet gebaseerd op feiten, doet niet aan wetenschappelijk onderzoek en is daarom ’ziekmakend ongeschikt’ voor wetenschappelijk onderwijs. Het zou kinderen verwarren en uiteindelijk schade opleveren voor de democratie. Dat staat in een rapport van de adviescommissie cultuur, wetenschap en onderwijs van het parlement van de Raad van Europa, zo meldt Trouw.

Geen twijfel over evolutietheorie
Volgens de opstellers van het rapport bestaat er ’absoluut geen twijfel over’ dat de evolutietheorie de centrale theorie is om het heelal en het leven op aarde te begrijpen, maar wordt deze theorie aangevallen door ’religieuze fundamentalisten’ die zich beroepen op het scheppingsverhaal.

Amerikaans
De commissie wijst erop dat het creationistisch geluid, dat lange tijd een exclusief Amerikaans fenomeen was, steeds vaker in Europa te horen is. Vooral moslims en christenen zouden in toenemende mate het scheppingsverhaal als ‘wetenschappelijke discipline’ in het onderwijs brengen.

Creation Museum
In Trouw schaarden afgelopen week enkele religieuze vertegenwoordigers zich achter het opzetten van een ’scheppingsmuseum’ in Nederland. Onlangs werd in de Amerikaanse staat Kentucky op initiatief van christenfundamentalisten het Creation Museum geopend. Het museum wil de autoriteit van de Bijbel op alle gebied aantonen.
In een speciale expositie wordt 'bewezen' dat Adam en Eva samen met de dinosauriërs in het aards paradijs vertoefden. De reuzenreptielen zaten volgens dit museum na de zondvloed in de Ark van Noach.


We moeten hier ook letten op het woordgebruik, want dat is veelzeggend. Het woord fundamentalisme keert telkens terug, maar nu ook gebruikt voor christenen die in de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God geloven, ook als het gaat om de schepping. Voorheen kende men het woord fundamentalisme alleen voor moslimterroristen. Nu worden christenen onder diezelfde noemer geplaatst. Deze Raad van Europa openbaart in toenemende mate een antichristelijk karakter en was derhalve ook niet gevoelig voor opmerkingen die haar eigen dictatoriale karakter blootlegden. In het Nederlands Dagblad van 5 oktober jl. werd uitgebreid verslag gedaan van deze bedreigende ontwikkelingen. Daar stond o.a. dit:
Ondanks de verschillende protesten heeft de Raad van Europa toch het omstreden rapport over creationisme aangenomen. Creationisme als wetenschap kan een gevaar zijn voor de mensenrechten, aldus de mensenrechtenorganisatie. Tijdens de behandeling van het rapport gisteren is nog een poging ondernomen om de meest scherpe passage over de bedreiging van de mensenrechten te schrappen, maar dit haalde geen meerderheid.
De Zweedse sociaal-democraat Johansson: “Dit gaat om mensenrechten. Elk mens heeft het recht te horen wat de wetenschap heeft bereikt. Ouders hebben niet het recht dat tegen te houden.” Ook de passage dat de creationistische beweging ‘echte politieke macht’ heeft en dat sommige creationisten democratie door theocratie willen vervangen, is gehandhaafd.
Men heeft de drogreden uit de kast gehaald, namelijk, dat mensen die in de Schepper van hemel en aarde geloven, erop uit zijn de democratie te vervangen door een theocratie. Die baarlijke nonsens werd door de meerderheid van dit college in Straatsburg geloofd en onderschreven en bleef derhalve in het rapport gehandhaafd, ondanks protesten. Men stelde ook voor (juridische) instrumenten te ontwikkelen, die ervoor zorgen dat ook op christelijke scholen niet langer kan worden onderwezen dat er een Schepper is. De opsteller van het rapport verklaarde dat de evolutietheorie is bewezen en dat het scheppingsgeloof geen wetenschap is, maar geloof. Als een leerling aan zijn biologieleraar vraagt: “Wáár komt het Leven zelf vandaan, dan moet de evolutionist zeggen: “Dat weten we niet”, maar de christenleraar mag niet zeggen: “Dat komt van de Schepper.” Opmerkingen van leerlingen over niet één gevonden ‘tussenvorm’ tussen mens en aap mogen niet meer worden gemaakt, want dat is een aantasting van het bewijs naar de evolutie.

De Raad van Europa - net als de afgewezen Europese Grondwet, die diezelfde geest in haar voorwoord ademt - heeft opnieuw bewezen dat Europa een bedreiging wordt voor christenen en dat haar drang naar een totalitair regeren steeds sterker blijkt. Wat in de 20e eeuw in de voormalige Sovjet-Unie werd gedaan, gaat nu in Europa gebeuren: weg met alles wat doet denken aan de christelijke wortels van het Constantijnse tijdperk. Weg met de christelijke wereldbeschouwing. Want… - en dan komen we bij het profetisch Woord - de ‘mens der wetteloosheid’ is in opmars in Europa! Het voorwoord van de weggestemde Europese grondwet meldde dat het ‘humanisme’ de dominante ‘geloofsfactor’ in Europa is. Wie rondkijkt tijdens een duizend kilometer lange autorit door Europa ziet niets anders dan in alle steden en dorpen kerktorens oprijzen. Maar dat wordt hartgrondig weggewuifd. De opmars van het goddeloze humanisme, dat de mens op de troon zet en de mens maakt tot norm van alle dingen, is niet meer te stuiten. De publieke media bazuinen de religie van de mens dag en nacht rond, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in het einde van onze vrijheid. Die vrijheid is met name de zegen van de 16e-eeuwse Reformatie en de gezonde Bijbelse prediking als gevolg daarvan. Noord-Europa en Amerika ondervonden daarvan eeuwenlang een grote zegen in de vorm van vrijheid van denken, ontwikkeling van de wetenschap en de kunst en grote materiële voorspoed.
De geest van de Franse Revolutie in 19e eeuw brak dit langzaam maar zeker af. De Franse Revolutie bracht de mens terug in het middelpunt van alle dingen en zei: “Geen God en geen Meester.” De drie geestesstromingen die daaruit voortkwamen waren het socialisme/communisme (Stalin, 30 miljoen doden), het fascisme (Hitler, 15 miljoen doden, waarvan 6 miljoen Joden) en het liberalisme (abortus en euthanasie, 45 miljoen per jaar wereldwijd, sinds 1975 is dat is anderhalf miljard mensenlevens in de moederschoot).
Direct na de Franse Revolutie hadden we natuurlijk de Franse dictator Napoleon Bonaparte. Zijn avonturen kostten naar schatting ook nog eens aan vele honderdduizenden het leven. Op deze bloederige grond groeide het humanisme zoals we het vandaag kennen en vormgegeven zien in tal van politieke partijen ter linker en ter rechter zijde. Weg met Gods geboden en weg met God zelf. De mens heeft ervoor gekozen om niet meer van God af te willen stammen, maar van de wilde beesten, de verscheurende dieren. De 20e eeuw is hiervan het schrikwekkende toneel.

Nu richt deze zelfde geest - want het zijn de machten der duisternis in de geestelijke wereld(!) die de dienst uitmaken (Ef. 6:12) - zich op de Bijbelgetrouwe christenen. Eerst werden de Joden uitgeroeid in Europa, door de nazi’s met medewerking van bijna alle Europese landen. Want Hitler wilde zijn duizendjarig Europese Vrederijk oprichten. Maar dan moesten eerst de Joden uitgeroeid worden. Wel, dat is gelukt, in een paar jaar tijd. Na de dood van Hitler kon alles rustig doorgaan. Zijn dromen konden ook zonder hem wel worden verwezenlijkt: een sterk Europa, met een krachtige gezamenlijke economie, sterke buitengrenzen en open binnengrenzen, overal autosnelwegen, iedereen een auto en een Europese munt. Het is er allemaal gekomen. Nu de christenen nog weg, want die zouden nog roet in het eten kunnen gooien. Als die zijn verdwenen, tot zwijgen zijn gebracht, dan kan het gedroomde rijk van de antichrist een aanvang nemen. Want de wereld is het gesloten systeem van een onpersoonlijk evolutieproces, waarin de mens de macht wil grijpen en als marionet van de wereldbeheersers dezer duisternis (Ef. 6:12) over alles kan heersen. Waarom zwijgen kerken en christenen toch nog altijd? Hoelang zal de God des hemels nog zwijgen?

Feike ter Velde