Een Kind is ons geboren

Dirk van Genderen • 82 - 2006/07 • Uitgave: 19/20
God koos ervoor om Zijn Zoon als een Kind op deze aarde te laten komen. Niet met pracht en praal, maar heel klein. Zo begon Gods handelen in feite ook al in het paradijs. Hoe groot en machtig het scheppingsgebeuren ook was, het paradijs was maar een klein plekje op deze aarde, met eerst één mens. En je ziet dit heel de geschiedenis door. Gods werk begint altijd klein. Het wordt echter steeds groter en eenmaal zal Zijn heerlijkheid de ganse aarde bedekken. Dat is ook de machtige belofte die in het Kerstgebeuren klinkt.

‘Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,’ jubelt Jesaja 9:5. ‘En zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven,’ profeteert de engel Gabriël tot Maria. En in Johannes 1:14 klinkt het: ‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.’

Een klein begin
Gods handelen begint vaak met het kleine, met de enkeling. Dat werd ook zichtbaar in het leven van Abraham. God riep één man om Hem te volgen naar het land dat Hij hem wijzen zou. ‘En in gehoorzaamheid is Abraham getrokken (...) zonder te weten waar hij komen zou’ (Hebr. 11:8).
Uiteindelijk ‘groeide’ uit hem het volk Israël, eerst een klein groepje mensen, dat echter in aantal zo ontelbaar zal zijn als de sterren aan de hemel (Genesis 15). En hoe is deze belofte ook geestelijk vervuld! Tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen werden volgelingen van de Here Jezus, net als Abraham. En nog steeds groeit dit aantal.

Denk ook eens aan de twee verspieders, Jozua en Kaleb. Twee dappere geloofshelden tegenover tien zwakkelingen. Het duurde veertig lange jaren voordat zichtbaar werd dat de keuze van deze twee uitmondde in de verovering van Kanaän.
Ook gemeenten beginnen bijna altijd klein en kunnen door Gods genade in de loop van de tijd uitgroeien. Bij de meeste opwekkingen zie je eenzelfde patroon. Een klein begin, een gebedsgroep vaak, maar als het Gods werk is, kan het iets groots worden.
En is het met Gods wereldwijde Gemeente anders? Een heel klein begin groeit in de loop van de wereldgeschiedenis uit tot een schare die niemand tellen kan, uit alle volk en stammen en natiën en talen (Openb. 7:9).

In ons eigen leven is het toch niet anders? Zoals de Here Jezus in Bethlehem in deze wereld kwam, zo wil Hij ook in ons leven woning maken. Dat gebeurt niet vanzelfsprekend, maar als we Hem hebben leren kennen, is er een moment geweest dat Hij in ons leven kwam. Dat begin was klein en het is Zijn verlangen dat dat kleine begin zal uitgroeien tot iets groots. ‘Wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus’ (2Petr. 3:18).

Ook een groot begin
Ook Jezus’ komst op aarde begon als iets heel kleins. Het was geen wereldnieuws. En hoe klein dat begin ook was, toch raakte Herodes in paniek. En ook de godsdienstige leiders uit Zijn tijd moesten niets van Hem hebben. De ‘grote’ koning Herodes was doodsbang voor een klein kind. Hij, de ‘grote’ koning, voelde zich bedreigd.
Toch kun je ook zeggen dat zelfs het begin van dit Kind al groot was, hoewel velen dat niet zagen. In Lucas 1:32 zegt de engel Gabriël immers tegen Maria: ‘Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here zal Hem de troon van zijn vader David geven en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en Zijn koningschap zal geen einde nemen.’
Voor het oog was het ‘begin’ van de Here Jezus op aarde klein. Jozef en Maria zagen Hem in het begin als baby, net als de herders. En ook de wijzen uit het oosten zagen Hem als klein kind. Toch zagen ze toen allemaal al iets groots in Hem.

‘Een Kind is ons geboren.’ Deze boodschap zal in de decembermaand centraal staan in vele diensten en bijeenkomsten. En wat voor een Kind! In de loop van Zijn leven op aarde openbaarde Hij Zijn heerlijkheid meer en meer. Johannes 1:14 spreekt ook al over Zijn heerlijkheid. De Bijbel is er vol van om Zijn grootheid onder woorden te brengen. Een eenmaal zal iedereen Hem aanschouwen als de Here der Heren en de Koning der Koningen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle knie zal zich voor Hem buigen. Het kleine Kind is tegelijk de allergrootste Koning! Laten we dat nooit vergeten.

De wereld ziet dit nog niet, omdat zij Hem niet kent. En misschien zijn ook wij het zicht op Zijn komst wel eens een beetje kwijt. Maar Hij komt. Nu niet als Kind, maar als Koning, hoewel ook de wijzen al spraken over de geboren Koning van de Joden (Matt. 2:2).

Dirk van Genderen