Een succesvolle list

Franklin ter Horst • 84 - 2008 • Uitgave: 10
Een succesvolle list

De antichrist is een geheimzinnig figuur, die volgens de Bijbel zal verschijnen in de zevenjarige periode, voorafgaand aan de terugkomst van de Here Jezus. Hij is ‘de mens der zonde’ en de verpersoonlijking van Gods tegenstander. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat hij naar voren komt in een tijd van grote nood en ontreddering. Hij zal zich voordoen als verlosser en redder van een wereld die op dat moment in totale chaos verkeert. Maar in werkelijkheid is hij een tegenstander van God, die de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid zoals nog nooit gezien is. Het is Johannes die hem de antichrist noemt (1Joh. 2:18, 2:22).
De in nood verkerende mens zal geloven dat deze ‘geweldenaar’ de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen. Hij zal Israël voorspiegelen dat hun lang verwachte Messias is gekomen en zelfs christenen zullen geloven dat de Here Jezus is teruggekeerd in de gestalte van deze geweldenaar. Het succes van deze list is ontstellend, want velen zullen hem aanbidden. Dat komt omdat de mens de liefde tot de waarheid niet aanvaard heeft. De opstandige mens moet oogsten wat hij gezaaid heeft. Daarom laat God de verschijning van de antichrist toe. Mensen als Antiochus IV Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist.

De mens verheerlijken
Miljoenen mensen staan heden ten dage onder invloed van figuren die zich bezig houden met het manipuleren van de menselijke geest en plaveien daarmee de weg voor acceptatie van de antichrist. De Indiase goeroe Deepak Chopra bijvoorbeeld legt uit hoe de mens God kan vinden. God is volgens hem een fenomeen dat niet aan een religie gebonden is. Het menselijk lichaam is een stukje van het universum en de menselijke gedachten reflecteren de wetten die in het heelal regeren. Via allerlei niveaus kan de mens in een hogere sfeer komen, bij de intelligentie van God.
Benadrukt moet worden dat de aanhangers van dit soort figuren vaak ter goede trouw zijn en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld. Velen hebben geen idee dat het hier gaat om demonische en occulte machten die erop gericht zijn de mens te verheerlijken in plaats van God. De kern van tal van heidense religies en mysterie godsdiensten, maar ook van de huidige New-Agebeweging, leert dat de mens in zijn diepste wezen een god is. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, de kroon der schepping, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid aan Gods geboden tot zonde vervallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Christus.
De boze is springlevend en is vertegenwoordigd in de popmuziek, videoclips, computerspelletjes, films en occulte literatuur. Astrologie, magnetisme, spiritisme, helderziendheid, voodoo, zwarte magie, hekserij en satanisme zijn de normaalste zaak van de wereld geworden en mensen die zich er mee bezig houden, worden van Gods waarheid weggehouden. Zo leren zij de merktekens van het komende ‘beest’ te aanvaarden en worden zij klaargemaakt om straks zonder protest de antichrist te aanvaarden als de grote verlosser van deze wereld. Er zijn jongeren die niet meer weten wie Adam, Eva, Mozes of Noach waren, of die denken dat Jezus een broer van Christus was.

Paranormale werkelijkheid
Internet biedt de surfer een scala aan obscure religieuze bewegingen als neo-heidenen, UFO-sekten, sjamanen, satanisten en spirituele media. Een anonieme tegenstander van het christendom biedt via internet een spel aan dat gericht is tegen het christendom. Daarbij kan op alles geschoten worden wat met het christelijk geloof te maken heeft. Men kan zelfs op de Here Jezus schieten die voorbij zweeft op een hemeltroon. De internetsite spoort mensen ertoe aan, zich op de ‘terreur van het christendom’ af te reageren, door op engelen, dominees, kerken en de Bijbelse God te schieten. Alles heeft een begin, eerst in spelvorm later in werkelijkheid. Achter dit soort internetspellen steekt de grote woede van de duivel tegen alles en iedereen die trouw blijft aan Gods Woord.
Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. De in Openbaring voorgestelde feiten beginnen griezelig echt te lijken. Paranormale krachten worden aangewezen als bewijs dat de mens een goddelijk wezen is. Het vermogen gedachten te kunnen lezen, buiten het lichaam te kunnen treden en te reizen worden uitgelegd als tekenen van goddelijke oorsprong. Al deze zaken leren dat de mens in zijn diepste wezen God is. Maar al deze zaken komen rechtstreeks uit de koker van ‘de heer der vestingen’ en zijn gruwelen in Gods ogen.

Verwarring
Petrus voorspelde al in zijn tweede brief dat er valse leraren zouden komen, die vermomd als dienaren van God verderfelijke ketterijen zouden gaan verkondigen. Zij zouden de Bijbelse waarheid belasteren en de profetische geschriften en de belofte van de wederkomst van Jezus ontkennen (2Petr. 2:10). Deze leraren maken de massa rijp om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan.
In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. Ten tijde dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar, verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was. Vandaag leven wij in een wereldwijd systeem van geestelijke verwarring, verdorvenheid en van schijnheilige begeerte in al haar verschrikking.

Goddelijk geduld
Maar het echte ‘Lam van God’ is degene die uiteindelijk triomfeert en Gods eeuwige plan verwezenlijkt. De overwinning wordt vooruit aangekondigd (2Tess. 2:8). De wreedheid en goddeloosheid van het beest zijn slechts tijdelijk, terwijl de genade en heerlijkheid van het Lam eeuwig zijn. Maar de mens heeft de deur opengezet voor gedachten die tegen Gods Woord ingaan. Desondanks geeft God in Zijn oneindig geduld de mens nog de tijd om Zijn Woord te bestuderen en zich van zijn zonden te bekeren. Er is geen redding mogelijk buiten de Here Jezus. De enige weg om te ontkomen is door persoonlijk geloof in Jezus en het bloed dat Hij liet op Golgotha.

Franklin ter Horst