Een uitdaging voor alle christenen

Jeno Sebök • 83 - 2007 • Uitgave: 15
Een uitdaging voor alle christenen

Momenteel zijn er 1,2 miljard moslims op de wereld. Dat is ruim een zesde van de wereldbevolking. De islam en het christendom zijn de twee snelst groeiende godsdiensten van de wereld. Beide hebben als doel de hele wereld te bekeren. Een botsing kan niet uitblijven. Er zijn landen waar moslims de meerderheid uitmaken en waar christenen en moslims in betrekkelijke harmonie samenleven, zoals Jordanië. Maar in steeds meer moslimlanden worden christenen gediscrimineerd en verdrukt.

Hoe is de islam begonnen?

De islam is ontstaan in de zevende eeuw op het Arabische schiereiland. De Arabieren waren in die tijd voor het merendeel heidenen, die verschillende goden aanbaden. Maar er woonden ook Joden en christenen. Mohammed zocht oprecht naar God en hoopte Hem te vinden bij de Joden en de christenen, die slechts één God aanbaden. Die hadden het echter zo druk met hun onderlinge theologische twisten, dat ze hem niet tot de waarheid konden leiden. Mohammed, die niet kon lezen of schrijven, was erg onder de indruk van hun heilige boeken. In zijn tijd was de Bijbel vertaald in het Latijn, Syrisch, Armeens, Koptisch (Egyptisch) en het Oost-Gotisch (Germaans). Maar niet in het Arabisch. Mohammed verlangde naar een Godsopenbaring in de Arabische taal. Volgens de islamitische geschiedschrijving heeft Mohammed jarenlang een teruggetrokken leven geleid om over deze dingen na te denken. In het jaar 610 zou de engel Gabriel aan hem verschenen zijn in de grot waar hij zat te mediteren. De engel zei: reciteer!
Vanaf dat moment dicteerde de engel de ene zin na de andere. Mohammed leerde ze uit z´n hoofd, en na drie jaar begon hij de woorden van de engel aan de mensen te verkondigen. Het feit dat een ongeletterd man zulke mooie verzen kon voordragen, beschouwen de moslims als bewijs van de goddelijke inspiratie. Tot zijn dood in het jaar 632 bleef de engel met tussenpozen aan Mohammed verschijnen.
In 622 accepteerde Mohammed politieke macht en vanaf dat moment begint de islamitische jaartelling. Zijn volgelingen worden moslims genoemd, wat betekent onderworpenen. Zij hebben zich geheel onderworpen aan de ene god Allah en het leiderschap van zijn profeet Mohammed.
Onvermoeibaar nam Mohammed het op voor de eer van de ene god. De afgoden werden te vuur en te zwaard bestreden. In tien jaar tijd had hij het gehele Arabische schiereiland aan zich onderworpen en tot de islam bekeerd. Kort na zijn dood in 632 werden de uitspraken van Mohammed op schrift gesteld en verzameld in een boek: de Koran. Nu hadden de Arabieren ook hun heilige boek en hoefden ze niet meer naar de Joden of de christen te luisteren, want Mohammed was de laatste profeet, en met hem was de openbaring van God afgesloten. Er zou niets meer aan de woorden van God toegevoegd worden. De Koran was volledig. Dat geloven de moslims nog steeds.

Koran of Bijbel
De Koran bevat inderdaad veel elementen die we ook in de Bijbel tegenkomen. Maar ze zijn bijna altijd verdraaid. Alle kernpunten van het Evangelie worden ontkend.
“Jezus is Gods Zoon”, leert de Bijbel. Nee, zegt de Koran, dat is de grootste godslastering die er bestaat, een onvergeeflijke zonde.
“Jezus is Heer.” Nee, zegt de Koran, Jezus was een groot profeet, maar niet groter dan Mozes, of Salomo of Mohammed.
“Jezus is voor onze zonden gestorven aan het kruis en op de derde dag weer opgestaan uit de doden.” Nee, zegt de Koran, Jezus is niet gekruisigd. Bovendien moet ieder mens zijn eigen schuld dragen. Op de dag des oordeels worden je goede daden afgewogen tegen je slechte daden. Dus hoe beter je leeft, hoe groter de kans dat je behouden wordt. Maar vóór z’n dood weet geen mens of hij naar het paradijs zal gaan, of naar de hel. Zelfs Mohammed wist dat niet.
Jezus zegt: “Heb uw vijanden lief.” Nee, zegt de Koran, je moet de heidenen die de islam afwijzen, haten en bestrijden in de heilige oorlog.

Jihad
De jihad is voor de moslims wat de grote opdracht is voor de christenen. Net als de christenen hebben ook de moslims hun zendingsbevel. Zij moeten de wereld bekeren tot de islam. Alle middelen zijn daarbij toegestaan: zending, overtuiging door argumenten, maar ook het omkopen van bekeerlingen, discriminatie van andersgelovigen en desnoods het zwaard. Veel moslims zijn erop tegen dat de islam door middel van oorlog verbreid wordt, maar de Koran leert het en Mohammed bracht het in praktijk. Hij heeft Arabië in tien jaar tijd met het zwaard onderworpen. Mohammed wordt iedere moslim ten voorbeeld gesteld. Met het opkomende fundamentalisme klinkt ook de roep om de heilige oorlog weer luider. Ook de christenheid heeft haar heilige oorlogen gekend. Moslims wijzen hierbij graag op de kruistochten. Inderdaad vormen de kruistochten een schandvlek op de geschiedenis van de christenheid. Onder de leus ‘God wil het’ werd moslims en Joden onnoemelijk veel leed aangedaan. Het grote verschil met de islam is echter dat noch het Evangelie, noch het voorbeeld van Jezus Christus de heilige oorlog leert, terwijl de Koran en het voorbeeld van Mohammed dat wel doen.

Sharia
De islam is meer dan een godsdienst. De islam is een godsdienstig, maatschappelijk en politiek stelsel dat ernaar streeft de hele samenleving te beheersen. De jihad eist dat moslims er altijd naar streven de macht in een land te bezitten. Wanneer zij die macht hebben, zullen zij trachten de sharia in te voeren. De sjaria is de ‘grondwet’, gebaseerd op de Koran en het voorbeeld van Mohammed. De sjaria zou slechts voor de moslims gelden, maar in de praktijk hebben ook niet-moslims er mee te maken. Dit heeft o.a. in Soedan tot een burgeroorlog geleid en in Nigeria protesteren de kerken al jaren tegen de sharia.

Ons antwoord
Twee godsdiensten streven ernaar de hele wereld te bekeren. Op veel plaatsen in de wereld botsen christendom en islam al op elkaar. In sommige landen, zoals Iran, Saoedi-Arabië en Afghanistan, kunnen afvallige moslims geëxecuteerd worden. In veel moslimlanden worden afvallige moslims vermoord.
In veel moslimlanden hebben christenen het ontzettend zwaar. Zij moeten vernedering, haat en agressie beantwoorden met Gods liefde. Zij moeten de karikatuur die moslims hebben van christenen, rechtzetten. Voor moslims zijn Westerse cultuur en christendom één pot nat. Zij denken dus dat het christelijke geloof decadentie en zedeloosheid bevordert. Slechts het voorbeeld van mensen die Jezus zichtbaar maken in hun leven kan een moslim overtuigen. Wij kunnen hen helpen door ons met hen te vereenzelvigen in gebed en betoon van liefde. Laat de christenen in de moslimlanden weten dat zij niet alleen staan te midden van een vijandige wereld, maar dat zij deel uitmaken van het wereldwijde Lichaam van Christus.

Jeno Sebök