Eerherstel voor Martha

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 25
Eerherstel voor Martha

We weten dat er in ‘de laatste dagen zware tijden zullen komen’. Van verschillende kanten worden we gewaarschuwd dat bijbelgetrouwe Christenen en orthodoxe Joden het moeilijk zullen krijgen. Zware tijden en verleidingen, vragen om volwassen en sterke gelovigen. Bijna iedere Christen denkt van zichzelf dat hij/zij geestelijk volwassen is. Toch lijkt het alsof een van de grootste problemen van ons, Nederlandse Christenen, geestelijke onvolwassenheid is. Het is absoluut niet leuk en we ergeren ons zelfs een beetje als iemand tegen ons zegt dat wij ons als geestelijke pubers gedragen. Onze onvolwassenheid is een van de redenen, waarom de opwekking, die zo hard nodig is, uitblijft. Daardoor spatten gemeentes uiteen. Omdat we vlak voor die ‘laatste dagen’ staan zullen we eens nagaan wat Martha ons kan leren over de weg naar geestelijke volwassenheid.

Hard
Martha komt er in preken meestal niet al te best af. Maria, dat was pas een echt geestelijke vrouw! Zij had ‘het goede deel uitgekozen’. Het meest vriendelijke wat er over Martha gezegd werd, was, dat ze haar bezem maar eens neer moet leggen. Maar wie houdt dan het huis schoon? Wie zorgt voor wat lekkers als de Here Jezus en zijn hongerige discipelen op visite komen? ‘Nog een kop koffie, broeder Petrus?’ Druk liep Martha heen en weer om Jezus en de discipelen te bedienen en het hen naar de zin te maken. Af en toe wierp ze een giftige blik op haar zuster Maria, die haar maar aan liet tobben en rustig ‘aan de voeten van de Heer zat en naar zijn woord luisterde’. Misschien heeft ze Maria wel fel toegefluisterd dat ze moest helpen. Of haar een stevige duw in de rug gegeven. Ten slotte werd Martha zo kwaad, dat ze alle Oosterse beleefdheid vergat, voor Jezus ging staan en Hem zelfs durfde te interrumperen met de opmerking dat Hij maar eens moest ingrijpen en Maria opdracht moest geven haar te helpen. Het antwoord van Jezus is zeer opvallend. Wij, als vrome gelovigen, zouden Martha een vriendelijk compliment hebben gegeven voor de gastvrije ontvangst, voor de heerlijke vijgenkoek, voor de koffie enz. Daarna was de weg vrij voor een zacht vermaan. Maar de vriendelijke, zachtmoedige Jezus is keihard: ‘Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel zaken, maar er zijn er weinig nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen’ (Lucas 11:38-42). Stel u voor. U dient de Heer al 30 jaar. U hebt uw (levens)huis voor Hem opengesteld en alles voor het Evangelie overgehad. Dan hoort u de Heer Zelf zeggen: ‘Jan, Jan, wat maak je je toch druk. Het is allemaal niet zo nodig. Je broer Peter (die naar uw idee niets of bijna niets voor het Evangelie heeft gedaan) heeft het goede deel uitgekozen’. Je zou bijna je geloof verliezen. Heb je je al die jaren daarom zo uitgesloofd voor de Heer?
• Waarom was de Here Jezus zo hard tegen Martha? Had het niet wat vriendelijker gekund?
• Was dat ijverige dienen van Martha fout?
• Wat was het ‘goede deel’ van Maria? Je kunt toch niet de hele dag ‘aan de voeten van Jezus zitten’?

Eerherstel
Een tijdje later bleek dat Martha een belangrijke les had geleerd. De broer van Martha en Maria, Lazarus was overleden. Jezus kwam expres vier of vijf dagen te laat naar Bethanië. Toen Martha hoorde dat Jezus was aangekomen ging zij meteen naar Hem toe. Maria ging niet. Zij bleef in huis en treurde verder, samen met de visite. Er is nog een verschil tussen het optreden van Maria en Martha. Als ze bij Jezus komen zeggen ze bijna hetzelfde. ‘Heer, als U hier geweest was zou mijn broer niet gestorven zijn’. Maar Martha zegt er nog iets bij. Zij is vol van geloof en zegt: ‘Ook nu weet ik dat God U geven zal al wat U van God begeert’. Maria zegt dat niet! Blijkbaar is Martha flink gegroeid in haar geloof. Nog een verschil: Martha was het eerst bij Jezus. Zij paste er wel voor op om niet in haar oude fout terug te vallen en zorgde ervoor om ‘aan de voeten van Jezus’ te komen. Haar loon was dat Jezus haar diepe, bijbelse waarheden vertelde en dat zij door de Heilige Geest een prachtige belijdenis over Hem mocht uitspreken. Martha had haar les geleerd. Het was dus tijd voor eerherstel voor de dienstige Martha. Dat kwam na een paar dagen. Er was in Bethanië een feest ter ere van Jezus. Lazarus, Maria en Martha waren er ook. Dan staat er ineens, zomaar tussen de regels: ‘En Martha bediende’ (Zie Johannes 11:1-44 en 12:2). Ze was in haar ‘bediening’ terug en was tegelijk geestelijk enorm gegroeid.

En nu wij
Martha was op de goede weg. Zij was het die de Here Jezus in haar huis ontving. Wat is er mooier en beter dan Jezus in je levenshuis te ontvangen! Zij was de bijbelse weg van het dienen opgegaan. Dat is de weg van Jezus, want Hij zegt: ‘Ik ben in uw midden als Dienaar’ (Lucas 22:27). Wat gebeurde er met Martha op die weg van het dienen? Zij werd zeer geïrriteerd en boos door het gedrag van haar zuster Maria. Dat was verkeerd. Het verkeerde, dat in ons zit moet aan de oppervlakte komen en moet eruit. Bij ons allemaal. Dit proces vindt voornamelijk plaats op de weg van het dienen. Op die weg ben je een slaaf. De mensen gaan over je heenlopen. Dan komen de irritaties, de hoogmoed, de trots, onze onvolwassen reacties, onze geestelijke puberhouding, enz. aan de oppervlakte en dus aan het licht. Dan komt de ‘harde aanpak’ van de Heer en leren we onze geestelijke lessen. We willen graag ‘grote dingen’ doen voor de Heer. We willen dat de mensen ons respecteren en eren. Eer bereik je niet op de weg van de ‘onnutte dienstknecht’ (Lucas 17:10). Op die weg word je voornamelijk met jezelf geconfronteerd en komt er heel wat boosheid naar boven. Maar tegelijk groei je in de heiligmaking en naar geestelijke volwassenheid. Om Martha verder te helpen op die weg, was de Here Jezus vrij pittig tegen haar geweest. En… ze had geleerd. In het verhaal van de opwekking van Lazarus lezen we hoe liefdevol ze toen, na de harde berisping van de Here Jezus,met haar bedroefde zuster Maria omging (Johannes 11:28).

Martha in de eindtijd
De Gemeente van de Here Jezus speelt in deze bijna-eindtijd een zeer belangrijke rol. Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij in Zijn voetstappen zouden gaan (zie 1 Petrus 2:21). Tot aan het kruis, Zijn ‘eindtijd’, diende Hij. Hij bad voor de mensen die Hem aan het kruis nagelden. Hij zorgde voor Zijn moeder. Hij had oog voor de nood van de moordenaar en bracht hem veilig in het Paradijs. Zo zullen wij dienend deze zware bijna-eindtijd binnengaan. Wij dienen onze medemens met het Evangelie in de volste zin van de bijbelse boodschap. Door daden én met het Woord van redding. Wij dienen Gods volk Israël met onze steun, liefde en met onze voorbede. Dat zal ons niet altijd in dank worden afgenomen. Veel mensen en daar maakt Israël geen uitzondering op, zijn er niet van gediend om gediend te worden. Dienaren worden vaak als slaven behandeld. Toch gaan we dankbaar door met onze Marthabediening, want we weten dat we op de goede weg zijn. De weg van heiligmaking en van geestelijke groei. Die weg is geplaveid met stenen van dienen en geven. Tegelijk zijn we op die weg tot grote zegen voor anderen.

drs. Jan van Barneveld