Evolutie of schepping?

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 1
Evolutie of schepping?

‘Waar komt dat allereerste begin, dat eerste piepkleine celletje vandaan?’ vroeg Johan Huibers aan Midas Dekkers in het tv-programma ‘Pauw en Witteman’. Ze zaten beiden in die uitzending om in te gaan op de ophef die was ontstaan over de brochure ‘Evolutie of schepping; wat geloof jij?’ (www.creatie.info), die dit voorjaar huis-aan-huis verspreid gaat worden ter gelegenheid van het Darwinjaar. Althans, als er voldoende geld binnenkomt om die actie te kunnen betalen.

Het antwoord van Midas Dekkers (bioloog) op de vraag van Johan Huibers (bekend van de Ark van Noach) was onthullend. Hij gaf eerlijk toe dat hij ook niet wist waar dat allereerste begin vandaan kwam, maar dat kon nooit bij God vandaan komen, beweerde hij met grote stelligheid. Hij noemde er direct de reden bij: omdat hij beslist niet in God wil geloven. Vandaar dat hij in de evolutie gelooft, zonder het te kunnen bewijzen.

Een mix
Ondertussen zie je dat steeds meer christenen, ook christelijke leiders - wetenschappers, voorgangers en theologen - hun toevlucht nemen tot een mix van schepping en evolutie. Ze laten God niet helemaal los en geloven wel dat Hij aan het allereerste begin heeft gestaan. Hij heeft, als het ware, de evolutie in gang gezet. Ze kiezen daarmee voor een door God geleide evolutie, die in de loop van miljoenen jaren is geëvolueerd tot de situatie zoals die nu is. Zij zien de eerste hoofdstukken van Genesis dan ook niet als een historisch betrouwbaar verslag, maar meer als een loflied op de schepping.

Het is de vraag waarom christenen voor deze ‘oplossing’ kiezen. Is het omdat ze niet kunnen geloven dat God in zes dagen alles geschapen heeft? Is het omdat ze ‘erbij’ willen horen en niet als ouderwets willen worden beschouwd? Proberen ze zo hun geloof in overeenstemming te brengen met de resultaten van de wetenschap?
Met nadruk mag tegelijk wel worden opgemerkt dat er ook wetenschappers zijn die wel degelijk vasthouden aan een schepping in zes dagen, door God zelf, zo’n 6000 jaar geleden.

Geestelijke risico’s
Ik zie grote geestelijke risico’s aan de opvatting dat God slechts de oorsprong van alles is, waarna het leven in de loop van miljoenen jaren in de weg van geleidelijke ontwikkeling is ontstaan. Allereerst omdat je dan niet meer letterlijk neemt wat de Schrift hierover zegt in de eerste hoofdstukken van Genesis en ook op diverse andere plaatsen. Die zes dagen worden dan lange perioden van vele duizenden of miljoenen jaren.
Ook loop je vast in wat we in Genesis 3 lezen over de zondeval. Pas na de zondeval is de dood in de wereld gekomen. Ik geloof dit omdat de Bijbel het zegt en omdat ik geloof dat ook de eerste hoofdstukken, evenals de rest van de Bijbel, absoluut historisch betrouwbaar zijn.

Wanneer je uitgaat van een ontwikkeling van miljoenen jaren, dan heeft de dood al veel eerder z’n intrede in de wereld gedaan. Voor mij is dit echt een onoverkomelijk probleem. Dat botst finaal met wat de Bijbel hierover zegt en is onmogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen.
En wat doe je vervolgens met de kernboodschap van de Bijbel, dat de Here Jezus naar deze aarde is gekomen met een radicale oplossing voor het zondeprobleem? Waarom zou Hij dan nog Zijn leven hebben gegeven aan het kruis? Hij deed dat toch als verzoening voor onze zonden, zoals de Bijbel nadrukkelijk stelt. Wanneer je de zondeval niet meer letterlijk neemt, loop je ook hier hopeloos vast.

Trouw blijven
Het is triest dat christelijke leiders en voorgangers ‘gewone’ gelovigen in verwarring brengen door het uitdragen van zulke standpunten. Dat hoor ik tenminste regelmatig. Iemand zei: ‘Ik heb altijd geloofd dat het zo gegaan is als in Genesis wordt beschreven, maar nu hoorde ik… (naam bewust weggelaten, red.) onlangs zeggen dat het echt niet zo is gegaan.’
Wie stelt dat je de eerste hoofdstukken van Genesis niet letterlijk moet nemen, komt vroeg of laat in de verleiding ook andere delen in de Bijbel niet letterlijk meer te nemen. Je begeeft je op levensgevaarlijk terrein door het innemen van zo’n standpunt. Laten wij alstublieft trouw blijven aan het getuigenis van de Bijbel en vasthouden aan de absolute historische betrouwbaarheid van het hele Woord van God.

Dirk van Genderen