Gedreven of geroepen? (1)

Bert Reinds • 87 - 2011 • Uitgave: 10
‘Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen’
Kolossenzen 3:23


Inleiding
Een dag heeft 24 uur. Dat moet voldoende zijn, anders had God de dag wel langer gemaakt. Toch vinden we de invulling van tijd lastig. Elke dag beloven we Bijbelse principes inhoud te geven aan ons gezinsleven, het huwelijk en andere relaties. We vragen ons af hoe we de aandacht tussen onze baan, de Gemeente en de vrije tijd moeten verdelen. Maar wat kan het frustrerend zijn te concluderen dat ‘de tijd door onze vingers glipt’, en/of we nauwelijks vrucht op onze arbeid zien.
Hoe zou dat komen? Komt dat omdat u bij ‘sluitingstijd-van-de-dag’ ontdekt dat u toch de regie had in plaats van de Hemelse Vader? En dan? Belijden en weer afstemmen op de Here of gewoon een beetje van de Here God en een beetje van uzelf?

Het ‘leven’ leven als voor de Here, hoe doe je dat? Die vraag wil ik in twee artikelen proberen te beantwoorden. In dit artikel gaat het over de vraag of er sprake is van een geestelijk en een alledaags leven en hoe de Here Jezus Zijn tijd invulde.


1. U leeft geestelijk of vleselijk
U kent ze vast wel, christenen die scheiding maken tussen het dagelijks en het geestelijk leven. Ze zeggen: “In het dagelijks leven gaat het om dagelijkse dingen zoals: relaties, vrije tijd, geldbesteding, werken en naar school gaan. In het geestelijk leven gaat het om geestelijke dingen zoals: naar de kerk gaan, bidden, stille tijd houden, giften geven, zendelingen steunen, kerkenwerk. En dat laatste is het belangrijkste.”
Maar is dit een Bijbelse gedachte? Is er inderdaad sprake van zo’n gescheiden leven, een leven met geestelijke activiteiten en algemene activiteiten en dat het een belangrijker is dan het andere?

• Gescheiden activiteiten
Wanneer ik 1 Timoteüs 3:5 lees, ‘Indien iemand zijn eigen huis niet kan bestieren, hoe dan het huis van God’, zie ik juist het tegenovergestelde.
Een ander voorbeeld is te vinden in Galaten 1:10 ‘Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.’
Een dergelijk gescheiden leven heeft geen Bijbelse onderbouwing. God vraagt van ons juist een geïntegreerd leven te leven, zoals onder andere beschreven staat in Psalm 15 en 24.

• Belangrijker
Dan is er nog de vraag of de ene activiteit belangrijker is dat de andere? Wat denkt u: ‘Is het geestelijker als u zendeling bent in plaats van bakker, of thuis voor de kinderen zorgt? Is het geestelijker als u preekt dan wanneer u de koffie schenkt na de dienst?’

Ik denk het niet. Wanneer ik de Bijbel bestudeer, ontdek ik dat het bij God in eerste instantie niet gaat om wat u doet maar vooral hoe u het doet (bijv. Kolossenzen 3:17,23). God vraagt u niet de geestelijke dingen te doen, maar Hij vraagt van u de dingen geestelijk te doen.
Een mooi voorbeeld daarvan zien we in het leven van Henoch. Hij wandelde met God (Genesis 5:24) Deze wandeling was niet zo af en toe, of maar een aantal jaren, nee deze ‘wandeling’ was 24 uur per dag en duurde eeuwenlang tot dat Henoch ‘thuis’ was.

U leeft geestelijk of vleselijk, meer ‘smaken’ zijn er niet (of u bent nog geen kind van God, dan moet u eerst wedergeboren worden, tot leven worden verwekt).
Toen God Adam en Eva schiep, gaf Hij hen de opdracht om de tuin (het Paradijs) te bewerken en deze te onderhouden (uiteraard in een dagelijkse wandel met hun Schepper). Daarin en daardoor werd de grootheid van de Schepper zichtbaar. Deze tuin staat symbool voor verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Na de zondeval is er veel veranderd behalve deze opdracht.
Hij geeft u opdracht als een verstandig rentmeester, onder Zijn leiding (Psalm 127:1a) ‘uw tuin’ te onderhouden en te bewerken. U bent geroepen om de werken te doen die Hij voor u heeft klaar gelegd (Johannes 6:28, 9:4), in plaats van gedreven de werken doen die u denkt te moeten doen, of opgejaagd dat doen wat men zegt dat u moet doen.


2. Jezus, geroepen of gedreven?
Hoe deed Jezus dat dan, want u wilt toch ook hierin op Hem lijken? Om deze vraag te beantwoorden gaan we naar drie gedeelten in de Bijbel kijken, allereerst het gedeelte in Johannes 11:1-8,17.
In Johannes 11 zien we twee vrouwen die met hun nood bij de Here komen. Wat is het probleem? Hun broeder Lazarus is ernstig ziek. Ze vragen Jezus of Hij Zijn werkzaamheden wil neerleggen en snel met hen mee wil gaan om Lazarus te genezen. Maar de reactie van de Here Jezus is opmerkelijk. Hij gaat niet mee, Hij blijft nog twee dagen ter plaatse. Pas vier dagen na de vraag van Maria en Martha, komt Hij bij het graf aan, want Lazarus is ondertussen overleden en begraven. Wat motiveert Hem om zo te handelen?

Laten we het tweede Bijbelgedeelte, Johannes 5:19-20 bekijken. Dit gedeelte laat zien waarom Jezus zich niet door de nood of de druk van buitenaf laat leiden. De Here Jezus komt in actie wanneer Zijn Vader Hem daartoe roept. Jezus gaat naar Lazarus wanneer de Vader Hem daartoe de opdracht geeft.
We zien deze houding van de Here Jezus ook terug bij de bruiloft te Kana (Johannes 2:3-4), ons derde Bijbelgedeelte. De wijn is op en Maria, Zijn moeder, komt dit Hem melden. Maar Jezus’ reactie is te vergelijken met Zijn reactie in Johannes 11: “Vrouw, wat heb ik met u van node. Mijn ure is nog niet gekomen?”

Jezus leeft en handelt als een geroepene. Is dat ook uw motief waarmee u uw dagen invult? Komt u ook pas in beweging als uw Hemelse Vader u roept. Leeft u als een geroepene of als een gedreven persoon?

Een geroepene is constant afgestemd op de wil van de Here God, hoe kan hij anders de wil van de Vader uitvoeren. Een geroepene wil niet buiten het centrum van Gods wil leven. Dat vraagt dus een constante afstemming op Hem in alles! Onder andere in uw huwelijk, uw gezinsleven, uw geldbesteding, uw tijdsinvulling, het Bijbellezen en bidden, de boeken die u kiest te lezen, de tv-programma’s die u kiest om te bekijken, het gemeenteleven.

Hoe voert u uw werken uit?
In het tweede artikel gaan we de verschillen naast elkaar zetten en kijken hoe het bij u zit. Als huiswerk kunt u alvast lezen: Jeremia 17:5-9.

Sjalom, want Hij die roept is getrouw!

Bert Reinds

Vragen om over na te denken:
1. Zijn er momenten in uw leven dat u scheiding maakt tussen geestelijke en alledaagse dingen? Zo ja, schrijf ze op, belijdt ze en maak een plan hoe u dat wilt voorkomen.
2. Als Maria en Martha bij u waren gekomen met hun vraag, wat was dan uw reactie? Motiveer uw antwoord.
3. Wanneer u Jeremia 17:5-9 hebt gelezen, vraag ik u een paar voorbeelden op te schrijven waarin u zichzelf als de struik herkent en een paar voorbeelden als de boom.
4. Als Jezus morgen terugkomt, wat zou u, in het kader van dit thema, vandaag nog gaan veranderen?