Geestelijke wapenrusting (2)

Hans Kruisman • 86 - 2010 • Uitgave: 5
Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid

‘Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen’ (Lucas 12:35,36). Deze tekst spoort ons aan tot waakzaamheid. Wanneer je paraat wilt zijn, moet je de lendenen omgorden. Staan we klaar?
Dit wetende, dienen wij ons vervolgens de vraag te stellen wat in Efeziërs 6:14 met ‘waarheid’ bedoeld wordt: ‘Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid.’ Spreekt dit vers over de waarheid die wij dienen te houden? Dat je niet mag liegen? Dit zijn op zichzelf mooie gedachten, maar het zou niet juist zijn om ons hiertoe te beperken. Dan staan wij bijzonder zwak tegenover de aanvallen van de duisternis. Wij moeten ons maar niet inbeelden dat wij uit eigen kracht in staat zijn om stand te kunnen houden. Misleid jezelf niet (1 Johannes 1:8)!
God weet dat wij erg kwetsbaar en onvolkomen zijn. Wij dienen ons persoonlijk te omgorden met de ‘Waarheid’. Het is God die nooit liegt. Alleen God en Zijn Woord is de Waarheid. En daar kan satan niet tegenop. Het is God die mij met Zijn volmaakte Waarheid wil omgorden. Heeft u uw lendenen omgord? Staan wij klaar om direct te kunnen reageren op de aanvallen van satan? De lende is het lagere gedeelte van de rug. Het is de plaats van waaruit de kracht komt. Een man kan geen zware lasten optillen, geen zwaar werk verrichten, als hij daar niet sterk is. Het Bijbelboek Job spreekt hierover. ‘…zijn kracht is in zijn lenden’ (Job 40:11, St.vert.).
Satan kan mij aanklagen bij God omdat ik geen waarheid spreek. Ik zal mijn fouten erkennen en deze ook belijden voor God. Ik zie mijn zwakte, maar ik mag satan wijzen op het feit dat ik in Hem sterk ben. Satan kan ook proberen om mij te doen twijfelen aan de Waarheid. Maar dan zal ik wijzen op Hem Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Want alleen met Hem wens ik mij te bekleden en weet dat er slechts één Waarheid is. Wij hebben de Waarheid omdat het geschreven staat in het ‘Woord der Waarheid’! Satan probeert mij een andere bron of het gevoel als fundament van de waarheid aan te smeren. Maar ik ga hier niet op in. De Waarheid, zoals geopenbaard in de Schrift, is het fundament van onze geestelijke kracht. Ik hoop dat u deze persoonlijke belijdenis met mij kunt delen.

Een historische schets
De gordel (Latijn: Cingulum), zie in figuur 1, was een riem waaraan een schort (Latijn: Apron) en een dolk (Latijn: Pugio) gehangen konden worden. Ook werd wel eens het zwaard hieraan gehangen. Een dergelijke riem was ook zinvol om de lange kleding tijdens het werk of bij een voettocht op een praktische hoogte te houden. ‘En de engel zeide tot hem: Omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed aldus. En hij zeide tot hem: Sla uw mantel om en volg mij’ (Handelingen 12:8). Omgord u! Staat u paraat?

Hans Kruisman