Geloven is…

Hans Kruisman • 84 - 2008 • Uitgave: 20
Mag ik u vragen wat u onder ‘geloven’ verstaat? En waarin gelooft u? Gelooft u dat ook buiten het evangelie om mensen gered kunnen worden?

Er is geen onderwerp dat door satan zo wordt aangevallen als het onderwerp ‘geloven’. Satan heeft geen behagen in het Bijbels geloven. U mag geloven, maar dan wel volgens een postmoderne manier. Met dit laatste heeft de satan geen problemen.
Ook de Bijbelse inhoud van dat zaligmakend geloof is hem een doorn in het oog. Hij doet er alles aan om te voorkomen dat het Bijbels evangelie wordt gehoord. Vier uitspraken die ik tijdens diverse ontmoetingen heb opgevangen.
- Geloven is het erkennen dat Jezus de weg tot de Waarheid is!
- Geloven is doen zoals Jezus, die de sociale en wereldomvattende transformatie wenst.
- Ik geloof in de naam van Jezus!
- Als je ‘vroom’ leeft, kom je ook in de hemel!
Bent u het met deze uitspraken eens? Deze vraag mag ik u eigenlijk niet stellen. Want u kunt niets met deze uitspraken doen, tenzij u eerst hebt afgestemd. Want woorden worden vaak anders gedefinieerd. Het woord ‘Jezus’ kan namelijk een heel andere ‘Jezus’ inhouden. Spreken wij hier slechts over een voorbeeldfiguur die binnen de niet rationele werkelijkheid geleefd zou hebben? Of spreken wij over Jezus, de Zoon van de levende God, die werkelijk naar deze aarde is gekomen? Ik hoop dat u de tijd neemt om dit schrijven met een biddend hart en een opengeslagen Bijbel te bestuderen.

Geloven is…
Wat versta ik onder ‘geloven’?
Met het bestuderen van diverse Bijbelteksten kunnen wij invulling geven aan het begrip ‘geloven’. Het Schrift met Schrift vergelijken is dikwijls noodzakelijk, aangezien de Heilige Geest een gegeven dikwijls via verschillende invalshoeken laat zien. Zo zijn we in staat om tot op zekere hoogte de omvang en de diepte van een gegeven, zoals het woord ‘geloven’, te bevatten. Het Woord van God, de Bijbel, moet immers als één geheel gezien worden. De Bijbelboeken zijn geen los op zichzelf staande geschriften.

Het Bijbels geloof, of het zaligmakend geloof, gaat uit van een kennen of weten. ‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus’ (Rom. 10:17).
Het Bijbels geloof neemt het Woord ook voor waar aan. Het is een erkennen (inzien; toegeven van haar juistheid; zeker weten) van wat men weet. Maar ook de duivel gelooft zo in God. ‘Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen’ (Jak. 2:19). Maar het ‘zaligmakend geloof’ is meer dan alleen denken dat het zo is.
Het Bijbels geloof gaat uit van het geloof in Hem, waardoor wij Hem aannemen. ‘…gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven: want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed’ (Rom. 3:22-25).
Het woordje ‘gerechtigheid’ (= rechtvaardiging; rechtvaardigmaking) is iets anders dan ‘vergeving’. Rechtvaardiging is een niet toerekenen van schuld, is de bevrijding van iedere aanklacht. Het spreekt van vergeving, heiliging en vernieuwing. Het gaat hier over de rechtvaardiging van een onrechtvaardige. Dat is het wonder van het evangelie, dat zondaars gerechtvaardigd kunnen worden. Gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus. Wie kan mij verlossen? Jezus Christus is het die verlost. Dit is het antwoord op de vraag van Job. ‘Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God’ (Job 25:4).
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe… opdat de wereld door Hem behouden worde’ (Joh. 3:14-18).
Wij moeten niet geloven zoals, maar in Hem. Hij is de oorzaak van onze redding. Het resultaat hiervan is dat wij Hem ‘aannemen’ ( = toe-eigenen; toevertrouwen). Het is het openen van de deur van ons hart voor Hem en Zijn Woord. ‘Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden’ (Hand. 16:31); ‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven’ (Joh. 1:12). Het ‘aannemen’ is het derde onderdeel van dat zaligmakend geloof. Het aannemen is als het inslikken van een medicijn. Alleen dan werkt het. Dan gaan uw ‘geestelijke’ ogen open.
Het Bijbels geloof is Hem kennen, erkennen en aannemen.
Het Bijbels geloof is een actief persoonlijke daad, waardoor de gelovige zich aan Hem toevertrouwt.

Uw ogen gaan open! U ziet de liefde van God. Hij stierf aan het kruis voor mij! U ziet de levensweg die u, als verloren zoon of dochter, bent gegaan. Een weg die geen rekening hield met God, uw hemelse Vader. En wat doet u?
De bekering is altijd het gevolg van dit geloven in Hem. Bekering is geen ‘sorry’. Bekering is niet alleen een schuld belijden. Bekering, een menselijke uiting, mogen wij zien als het resultaat van dat zaligmakend geloof dat door genade in de ziel bewerkt wordt. (Opmerking: Al weten we dat bekering en wedergeboorte processen zijn die gelijktijdig optreden in de regie van God, werkt een vereenvoudigde zienswijze verhelderend. Bekering door het geloof in Hem is het ‘ja’ tot God en wedergeboorte is het ‘ja’ van God.)
Bekering is het verlangen om tot God te gaan en bij Hem uit te spreken dat u berouw hebt over uw zonden en uw levenswandel die u niet in afhankelijkheid aan God hebt bewandeld. ‘…toen kwam hij tot zichzelf… Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u’ (Luc. 15:12-24). In deze gelijkenis zien wij het werk van de Heilige Geest ‘toen kwam hij tot zichzelf’ en de uitwerking ‘naar mijn vader gaan… ik heb gezondigd’ hiervan. Wij mogen in de ‘bekering’ die heerlijke wisselwerking zien tussen God en u.
Wat een heerlijke blijdschap als u met een gebroken hart tot Hem mag komen en weet dat Hij u al staat op te wachten. U bent van harte welkom bij de hemelse Vader. Wat een feest!!
En satan? Tandenknarsend ziet hij dit aan, maar bedenkt zich dat er nog andere ‘giftige’ pijlen zijn die de mens van het ‘zaligmakend geloof’ kunnen afhouden.

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van
De Bijbel aan het Woord, een actueel handboek bij de Bijbel.