Image

Genderzorg groeit explosief. Dit is de reden.

Roelof Ham

Genderzorg groeit met ongelofelijk grote stappen. Dat is niet zomaar. In dit artikel leg ik uit hoe dit zit.

Dat genderzorg explosief groeit kun je lezen in een rapport van de overheid op basis van onderzoek door ZonMW en SiRM [1] in samenwerking met de Radboud Universiteit. Er wordt melding van gemaakt van een groei van meer dan 200% van aanmeldingen in krap twee jaar tijd: men ging van 2820 aanmeldingen in oktober 2019 naar 8630 in 2022. Maar dit is slechts de groei van de laatste paar jaar. Al in 2013-2014 werd er melding gemaakt van een soortgelijke groei van zeker 200% ten opzichte van de periode daarvoor. [2] In absolute aantallen ging het destijds nog om 400 volwassenen en 200 kinderen, ten opzichte van totaal circa 200 gevallen daarvoor. De sterke groei is dus niet alleen iets van de laatste jaren alleen. Al meer dan een decennia groeit de vraag naar transgenderzorg in een onvoorstelbaar tempo; van een klein 200 aan het einde van het eerste decennium van deze eeuw, naar 8630 vorig jaar. Hoe komt dit?

De ideologie werkt door
Opvallend in het onderzoeksrapport is de constatering dat de grootste toename aan zorgvraag voor trans personen te vinden is onder vrouwen. Van de nieuwe aanmeldingen voor transgenderzorg is het aantal afkomstig van vrouwen 50% hoger dan die van mannen, zowel in de leeftijdsgroep minderjarig als meerderjarig. [3] Wat daarnaast opvalt is de oververtegenwoordiging van jongeren. In de gehele bevolking is 28% jonger dan 25, maar in de transgemeenschap is dat 51-56%. [4] Voor minderjarigen is dat niet anders. 19% van de Nederlandse bevolking is jonger dan 18 jaar, maar onder trans personen is dat percentage 37%. [5]

Wat we in deze opvallende cijfers zien is het effect van ideologische propaganda op dit thema. De voortdurende aandacht voor dit onderwerp in de media en de cultuur en de verplichte aandacht in programma’s op scholen van voortgezet en basisonderwijs hebben effect. Dat dit effect het sterkst is op jongeren is begrijpelijk. Zij zoeken nog volop naar hun identiteit. Daarbij zijn meisjes gevoeliger voor dit soort zaken dan jongens. In de jaren ’90 bijvoorbeeld van de vorige eeuw was het aantal meisjes dat leed aan een eetstoornis groot, omdat daar toen relatief veel aandacht voor was. Het is voor juist deze groep ‘aanstekelijk’ om dingen over te nemen van andere leeftijdsgenoten. In de oververtegenwoordiging van jongeren én van meisjes in de vraag naar transgenderzorg zien we mijns inziens daarom niet toevallig ditzelfde effect.

Dit blijkt ook uit het rapport zelf. Het rapport dat gemaakt is door mensen uit het veld van de transgenderzorg en dat als klankbordgroep allerlei activisten en behandelaars noemt, spreekt over verschillende toekomstscenario’s. Een van deze, het zogenaamde scenario B, gaat uit van een verdere toename van de vraag naar zorg als gevolg van de toename van trans personen. Hierbij wordt letterlijk geschreven over ‘…grotere maatschappelijke bekendheid en acceptatie…’ welke ‘onder meer voortkomt uit activisme en aanhoudende aandacht die in media en cultuur (kranten, tijdschriften, films, muziek, literatuur…) aan het thema besteed wordt.' [6] U krijgt wat u zaait.

De reden voor de groei
Kortom dé reden voor een groot deel van de enorme groei van transgenderzorg in Nederland is dit: het is een ‘modeverschijnsel’ gedreven door ideologische propaganda. De mate van toename is op geen enkele andere wijze te verklaren. Uiteraard is er een inhaalslag te maken na jaren van weinig ruimte en openheid voor zorg aan trans personen, maar dit verklaart deze mate van groei niet.

Dat deze ideologie zo gretig ingang vindt, heeft volgens mij te maken met onze maatschappij en de mensvisie die wij delen. Bij ons is de mens de maat van alle dingen. En dus geldt: als jij je zo voelt en jij die verlangens hebt, is dat goed in zichzelf. Dan is dat jouw waarheid en dat is voldoende. Een ander kan (en mag) daar nooit over oordelen. Een ideologie die deze bewering zo ver doorvoert dat zelf het biologische geslacht niets meer zegt over jou en wie je werkelijk bent, sluit hier naadloos op aan. Alles moet kunnen en absolute standaarden, ook biologische, beknellen enkel jouw vrijheid!

Toch leert de Bijbel dat het anders is. ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen,’ zegt Gods Woord in Genesis 1: 27. Kan daarin nooit iets fout gaan? Tuurlijk wel, dat is de doorwerking van het kwaad en de zonde die voor nu de schepping aantast en corrumpeert. Hermafrodieten bijvoorbeeld en mensen met echt genderdysforie als psychisch beeld bestaan. Dit is echter uiterst zeldzaam en niet zo wijdverspreid als de tegenwoordige cijfers doen geloven.

Wat we in onze tijd zien gebeuren is totale waanzin. Het gaat te ver om de mens, zeker de jonge en vaak zelfs minderjarige mens, tot maat van dingen te maken. We richten onherstelbare schade aan vanuit de waan van de dag. Puberteitsremmers bijvoorbeeld zijn niet ontwikkeld met deze doelgroep in gedachten en er lijken medische complicaties en bijwerkingen te zijn. Geslachtsveranderende operaties leiden tot onvruchtbaarheid. Bovendien zit iemand die deze wegen bewandelt voor het leven vast aan zorg. En als men later spijt krijgt of beseft dat er andere redenen waren voor de problemen dan transgender zijn, is het te laat. Afgezette borsten komen niet weer terug, een verlaagde stem kan niet weer verhoogd worden, onvruchtbaar zijn betekent onvruchtbaar voor het leven en dus nooit kinderen van jezelf. Hoe verschrikkelijk zijn de gevolgen!

Bovendien, wat weerhoudt mensen om nog verder te gaan? Als we alles overboord gooien wat goed en heilig is en alles louter subjectief wordt, is het hek van de dam. Bent u man, maar voelt u zich een vrouwelijke tijger en wilt u daarom uw hele huid tatoeëren met vlekken en allerlei plastisch chirurgische ingrepen ondergaan? Ga uw gang! Of voelt zich eerder een jong tienermeisje terwijl u een man van 31 bent en wilt u daarom meesporten met het meisjeselftal van de plaatselijke voetbalvereniging? Waarom niet! Wat of wie kan zeggen wat juist of onjuist is? Dit klinkt wellicht absurd, maar deze twee voorbeelden zijn uit het echte leven gegrepen! [7]

Dit alles is het resultaat van goddeloosheid en losbandigheid. Zoals het in Romeinen 1 vers 28 staat beschreven: ‘En omdat het hen niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.’ We leven in tijden dat we dit voor onze ogen voltrokken zien worden.

De afgod van het zelf moet vereerd worden in deze door de duivel geleide westerse wereld die totaal is losgeslagen van God en alles wat goed en heilig is. Naarmate de dag van openbaring van de mens van de wetteloosheid dichterbij komt (2 Tess. 2), zal dit alleen nog maar toenemen. Uiteraard zien wij uit naar onze verlossing daarin en dat is een hoopvolle verwachting. Maar wee al die mensen die Jezus niet kennen en die boot gaan missen en ten onder zullen gaan. Dat de Heer genadig moge zijn over ons land.

Roelof Ham

Noten:
[1] ZonMW is een samenwerkingsverband tussen Zorg Onderzoek Nederland en Medische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, SiRM een strategisch adviesbureau in de zorg.
[2] Zie bijvoorbeeld: https://coc.nl/vumc-overweegt-stop-nieuwe-genderpatienten/
[3] ‘Onzekerheid over vraag transgenderzorg, inhaalcapaciteit zeker nodig’, Onderzoek vraag transgenderzorg in Nederland (online te vinden), 9
[4] Ibidem, 13
[5] Ibidem
[6] Ibidem, 21
[7] De tijgerman heette Dennis Avner. Hij nam zijn leven op 54-jarige leeftijd. De trans persoon die zich een meisje van 15 voelt is de als man geboren ‘Marjolein’ van 31, waarover verschillende media berichtten in augustus 2022.