Genezen worden door Jezus

ds. Oscar Lohuis • 84 - 2008 • Uitgave: 14/15
‘Uit de werken van de wet zal niemand ooit gerechtvaardigd kunnen worden’ (Rom. 3:20). ‘Al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed.’ (Jes. 64:6). Aldus schreef ik u in mijn bijdrage de vorige keer, met de belofte daarbij de volgende keer over de uitweg te schrijven.
Stelt u zich eens voor dat u in het ziekenhuis ligt en uw lichaam is ernstig aangetast door kanker. Er bevindt zich iets in uw leden dat uw lichaam zo heeft aantast, dat het uw leven hoe langer hoe meer ernstig bedreigd. Aan de ziekte waaraan u lijdt zult u gaan sterven, tenzij er iets aan gedaan wordt. En stelt u zich eens voor dat er dan iemand langs komt die het volgende tegen u zegt: “Ik ben hier gekomen om alle zieke cellen die zich in jouw lichaam bevinden in mijn lichaam op te nemen. Daarvoor in de plaats krijg je alle gezonde cellen die ik heb, zodat jij weer helemaal gaaf wordt. Alles wat jouw leven bedreigt neem ik van je over, alles wat ongezond aan jou is dat neem ik in mijn lichaam van je over en ik geef jou mijn volmaakte gezondheid. Het gevolg daarvan zal zijn dat ik zal sterven en dat jij kan leven. Straks mag je hier helemaal genezen vandaan lopen, maar ik zal hier blijven en spoedig sterven.” Dit is natuurlijk niet mogelijk als het gaat om een dergelijke ziekte. Maar dit is wál wat de Here Jezus heeft gedaan met iets in ons dat veel erger is dan een lichamelijke ziekte, namelijk met onze zonde. De Bijbel zegt: “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem” (2Kor. 5:21).
De natuur van de mens is totaal verdorven geraakt door de zonde. Erger dan kanker in het lijf is zonde in het hart. Het hart van de mens is ziek geworden, omdat uit het hart van de mens slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid komen (Marc. 7:22). De geschiedenis van de mensheid bewijst dat wat Jezus hier zegt over de mens waar is. We hoeven de krant maar open te slaan of maar één keer naar het Journaal te kijken om er achter te komen dat mensen ziek zijn geworden door het kwaad. Of we hoeven de persoonlijke geschiedenis van welk mens dan ook maar na te gaan, om er achter te komen dat mensen geneigd zijn tot alle kwaad. En dat is een ziekte die veel erger is dan kanker in het lichaam. En er is maar één manier waarop iemand genezen kan worden van die ziekte.
Jezus is voor ons tot zonde gemaakt, dat wil zeggen dat Hij werd gemaakt tot wat wij van nature zijn. Hij werd zelf niet zondig, maar Hij nam onze zonde op zich. “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen” (Jes. 53:4). “Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek” (Jes. 53:10). Dit alles ‘opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem’ (2Kor. 5:21). Dat laatste betekent twee dingen.
In de eerste plaats betekent dit, dat ieder die tot zaligmakend geloof in Jezus Christus is gekomen, is gerechtvaardigd. Dat wil zeggen dat de gerechtigheid van Jezus Christus aan de gelovige is toegerekend. De volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus, Zijn verdiensten, het zondeloze leven dat Hij heeft geleid, wordt overgedragen op ieder die in Christus is. Het wordt hier door Paulus genoemd de ‘gerechtigheid Gods’. Het is dus de gerechtigheid van God zelf die geopenbaard is door het leven van Jezus Christus. Jezus heeft altijd zo geleefd dat de Vader van Hem kon getuigen: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Matt. 3:17). Jezus deed altijd in alles wat de Vader van Hem vroeg en wat God van de mens eist. Nu wordt dit zondeloze leven van Jezus overgedragen op de gelovige. Het krediet dat Jezus heeft opgebouwd, wordt als het ware op de rekening van elke gelovige bijgeschreven. Nu wordt de gelovige(!) ‘gerechtigheid Gods in Hem’. Dezelfde mens, die uit zichzelf zo zondig is en wiens gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed, wordt nu door God beschouwd als zonder zonde. Omdat de mens Jezus Christus zonder zonde was.
In de tweede plaats betekent dit, dat de gelovige een nieuwe natuur krijgt. Er gebeurt iets in het wezen van de mens die tot geloof in Jezus Christus komt. De oude, zieke, zondige, aan de dood overgeleverde mens, wordt daadwerkelijk door de Here Jezus genezen. Hij of zij krijgt een nieuw hart. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen.” Jezus is werkelijk de Here die ons geneest. Het verdorven hart wordt vernieuwd, waardoor er nieuwe verlangens komen en de mens van binnenuit liefde krijgt tot God en een verlangen krijgt om Hem te gehoorzamen. “Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

Ds. Oscar Lohuis