Getuigen door de Geest

ds. Oscar Lohuis • 86 - 2010 • Uitgave: 10
Wat is het heerlijk om in de kracht van de Heilige Geest te mogen dienen. Laatst was er een zondag waarop ik in drie verschillende gemeenten een afspraak had om voor te gaan in de dienst. Tegen de tijd dat de laatste dienst begon, voelde ik mij moe en leeg. Omdat er zeer weinig tijd zat tussen de tweede en deze derde dienst, was ik ook niet in de gelegenheid geweest mij tussendoor nog wat voor te bereiden. Ik vroeg mij af hoe het goed zou moeten komen. Omdat ik mij kwetsbaar en onzeker voelde, bad ik om kracht. Vanuit de persoonlijke zwakte stelde ik mij bewust afhankelijk op. En toen ging het verrassend goed. De broeder die de dienst leidde tot aan de prediking deed dat op zo'n wijze dat het mij opbouwde. De liederen waren tot rijke troost. Toen ik begon met de preek, merkte ik van het begin af aan dat ik helderheid van denken door de Geest ontving. Terwijl ik voorafgaand aan de dienst weinig voelde, merkte ik nu dat ik met mijn hart betrokken raakte bij wat ik zei. Uiteindelijk was er van begin tot eind volle aandacht in de zaal voor Gods Woord, enkelen werden emotioneel geraakt en het was bijzonder stil na de prediking. Deze derde dienst was van alle drie de diensten die zondag de meest gezegende.
Corrie ten Boom heeft geschreven: "Om te proberen het werk van de Heer te doen in onze eigen kracht is het meest verwarrende, uitputtende en vervelende werk dat er bestaat. Maar wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest dan vloeit het werk van Jezus gewoon uit je." Ook voor ons als christenen geldt het woord van de Here dat de profeet Zacharia tot Zerubbabel moest zeggen: 'Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest!' (Zacharia 4:6).
Jezus heeft gezegd: "Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen zijn" (Handelingen 1:8). Er ligt een bijzondere bemoediging voor ons in hoe het in het begin van de Gemeente van Christus is gegaan. De apostelen hadden drie jaar met Jezus geleefd. Zij hadden veel naar Hem geluisterd, hadden Hem wonderen zien verrichten, hadden zelfs Zijn kruisiging en opstanding uit de dood meegemaakt. Veertig dagen lang was Hij na Zijn dood aan hen verschenen in Zijn verheerlijkte lichaam. Je zou toch zeggen dat ze na dat alles genoeg hadden om over te spreken van te getuigen? Alles met Jezus had toch een ongelooflijke indruk op hen gemaakt en daar moeten zij toch heel vol van zijn geweest? Nu zijn ze toch wel klaar om hier over te gaan vertellen?
Maar Jezus zei tegen hen: "Wacht! Trek er nog niet op uit! Jullie zijn nog niet toegerust. Ga nog niet, maar blijf in Jeruzalem totdat jullie bekleed worden met kracht uit de hoge!" (n.a.v. Lucas 24:49). En inderdaad, na tien dagen heeft Jezus de belofte van de Vader op hen doen komen. Zij werden gedoopt met de Heilige Geest en daardoor kwam er een kracht in hun leven die veel groter was dan de kracht van hun eigen inzichten, ervaringen en woorden. De bemoediging is deze, dat ons deze zelfde kracht ook wordt geschonken. Het is nog even actueel als toen. Als de kracht van het getuigenis van de eerste Gemeente had gelegen in hun eigen ervaringen met Jezus toen Hij als mens op aarde was, dan was die kracht er alleen voor hun, toen en daar geweest. Maar de kracht van hun getuigenis was de kracht van de Heilige Geest en díe kracht wordt hier en nu nog net zo gegeven als ook toen en daar. Jezus vervult nog altijd de belofte van de Vader aan al Zijn kinderen. Dat is de reden dat er door de eeuwen heen steeds meer mensen tot bekering en geloof zijn gekomen.
Wij moeten leren om ons steeds meer te laten leiden door de Here Jezus. Hij leidt ons door Zijn Geest. Het is net als met ons eigen lichaam. Op dit moment ben ik dit artikel aan het schrijven op mijn laptop. Mijn vingers drukken de toetsen in die ik wil dat ze indrukken. Mijn beide handen en alle tien mijn vingers (jawel, tien-vinger-blind) doen wat mijn hoofd ze zegt om te doen. Mijn handen laten zich leiden door mijn hoofd. Wanneer bijvoorbeeld een vinger zich niet meer zou laten leiden door mijn hoofd, dan zou die vinger verlamd zijn. Zo zijn wij het Lichaam van Christus. Wij zijn als leden van het lichaam en Hij is het Hoofd. Er zal kracht en effectiviteit in ons leven en in ons getuigenis zijn, wanneer wij ons laten leiden door het Hoofd. Wij kunnen daarin groeien door ons in gebed bewust afhankelijk van de Here op te stellen en Hem te vragen om ons te leiden. Het is goed om regelmatig en bij allerlei taken en opdrachten bewust te bidden om de leiding van de Heilige Geest en Hem die ook te geven. Dan zullen wij merken dat Hij ook werkelijk ons leidt en ons kracht geeft. Ook zal Hij ons de woorden geven die nodig zijn om van Hem te getuigen naar mensen die wij tegenkomen. Het is ten slotte alleen de Heilige Geest die de harten van mensen kan openen. Onze woorden kunnen het denken van mensen informeren. Onze ervaringen kunnen de emoties van mensen raken. Maar alleen de Geest kan het hart van ongelovigen openen, zoals Hij ook deed bij Lydia: "de Here opende haar hart" (Handelingen 16:14).

ds. Oscar Lohuis