Heilig leven… op hoger niveau

Feike ter Velde • 88 - 2012 • Uitgave: 8
De boeken van dominee Andrew Murray (1828-1917) zijn voor heel veel christenen over de hele wereld tot grote zegen geworden. De diepe beleving van zijn geloof, zijn verbondenheid met de Here Jezus en zijn Bijbelstudies zijn bronnen van inspiratie voor zeer velen. Veel van zijn boeken zijn gelukkig ook in het Nederlands vertaald en nog steeds beschikbaar. Zesmaal was hij voorzitter van de Nederduits-Gereformeerde kerk van Zuid-Afrika en bij Kaapstad staat een standbeeld van deze begaafde en zeer geliefde predikant.

De vader van Andrew Murray was een zendeling in Zuid-Afrika vanuit Schotland, waar Andrew in 1828 werd geboren als een van de zeventien kinderen in dat gezin. Hij kreeg al jong de roeping om theologie te gaan studeren, eerst in Schotland, waar hij vanaf zijn negende jaar een schoolopleiding ontving en daarna theologie in Utrecht. In Nederland kreeg hij een diepe geestelijke ervaring, een rijke levensvernieuwing, die hij later zelf zijn wedergeboorte heeft genoemd. Hij keerde, na de voltooiing van zijn theologische opleiding, twintig jaar oud, terug naar Zuid-Afrika waar hij direct werd aangesteld als predikant in de NG-kerk. Hij werd een beroemd spreker, een bekend evangelist en een zeer begeerde conferentiespreker. Vijfenveertig jaar lang, tot zijn dood aan toe, was hij getrouw de predikant in de West-Kaap, in de stad Wellington.

Een wonder!
Op 52-jarige leeftijd echter leek zijn rol als predikant plotseling uitgespeeld. Een ernstige keelaandoening maakte hem het spreken onmogelijk en artsen gaven hem geen hoop dat dit ooit nog anders zou kunnen worden. Andrew besloot om naar Engeland te reizen om daar deskundige artsen te raadplegen. Maar eigenlijk luidde de boodschap steeds dezelfde. Hij zou zijn beroep als prediker niet meer kunnen uitoefenen. Diep teleurgesteld besloot hij de Keswick Bijbelconferentie in Engeland te bezoeken. Een jaarlijkse Bijbelconferentie die geestelijke verdieping van de gelovigen beoogt. De beste predikers van het land werden daartoe uitgenodigd. Murray wist van de grote zegen die er van deze conferenties uitging.
In een soort van na-samenkomst, voor mensen die nog niet weg wilden maar wilden napraten of die gebed nodig hadden, sprak Andrew zijn diepe verlangen uit naar een leven dat vol zou zijn van de Heilige Geest, want dat was ook het Bijbelse thema van die dag en avond geweest. Hij deelde zijn nood, zijn geestelijke verlangen naar meer van het leven van Christus. De dag die daarop volgde zou het hele leven van de predikant veranderen. De Here zelf openbaarde zich aan Andrew op een diepe wijze, zoals hij dat nog nooit had ervaren. Hij werd vervuld met de Heilige Geest. God deed tegelijkertijd een wonder van genezing; hij kreeg zijn stem volledig en gezond weer terug. Vol van de Heilige Geest begon hij aan de terugreis naar Zuid-Afrika. Een wonder van de levende God, geestelijk en lichamelijk, had zijn leven diepingrijpend veranderd.

Een boek schrijven
Andrew Murrray begon aan het schrijven van boeken. Geloofsboeken, die in heel de Engelssprekende wereld en ook in ons land tot grote zegen werden. Het eerste boek was Gelijk Jezus, over het wonder van onze gelijkvormigheid aan Hem. Dat is het werk van de Geest, die in het leven van iedere gelovige werkt (Romeinen 8:29). Zijn boek In de school van het gebed (With Christ in the School of Prayer) werd een bestseller in de hele wereld. In enkele landen ontstonden er opwekkingen en geestelijke vernieuwingen in kerken, onder mensen en predikanten die dit boek gingen lezen. Hij onthult in dit boek hoe het gebed voor hem de sleutel werd om deuren te openen tot een veel rijker geloofsleven. Ook stelt hij in dit boek indringende vragen aan zijn lezers, zoals bijvoorbeeld: Heb ik werkelijk wel eens een gebed tot God gebeden? Kan ik aanwijzen waar en wanneer God een gebed heeft verhoord? Ken ik de weg van het dagelijks gebed en het ontvangen van antwoorden daarop? Heb ik mezelf er (ten onrechte) aan gewend om niets op mijn gebeden terug te horen? Het boek laat ons zien welke prijs er moet worden betaald, de prijs van de volledige geloofsovergave aan Christus, wil het gebed in de Hoge worden gehoord!
Andrew Murray werd een van de initiatiefnemers en geestelijke leiders van een Keswick Conferentie in zijn woonplaats Wellington, Zuid-Afrika. Over heel het land was de geest van opwekking en geestelijke vernieuwing, ten tijde en na de opwekking in Wales (1905) op gang gekomen. Er kwam vergeving en verzoening tussen boeren en Engelssprekende Zuid-Afrikaners. Een boer, nuchter en in zichzelf gekeerd had ooit verklaard de Engelsen nooit te zullen of te kunnen vergeven. Maar tijdens de opwekking zei hij: “Nu móet ik wel en ik kán het ook en doe het met vreugde!” Toen de opwekking uitbrak in Murray’s kerk kwam er een diepe overtuiging van zonde. Zonden werden hardop beleden in een tumultueuze bijeenkomst. Dominee Murray riep dat de menigte tot de orde moest komen, maar niemand reageerde. Ze kónden niet meer stil zijn en de dominee realiseerde zich dat de opwekking, waarvoor hij zo lang had gebeden, nu daadwerkelijk was gekomen.

Verdere verdieping
In de boeken die Andrew Murray achtereenvolgens heeft geschreven zien we een groeiende geestelijke verdieping, die leidt tot een hoger geestelijk leven. Steeds weer is op verrassende wijze de Here Jezus zelf het middelpunt in al zijn Bijbelse verhandelingen. In zijn verklaring van de brief aan de Hebreeën leidt hij de lezer het Heiligdom binnen tot achter het Voorhangsel, daar waar de heerlijkheden van Jezus worden gevonden. Hij schrijft: ‘Al de zwakheid van ons geestelijk leven komt voort uit het feit, dat wij Jezus in de hemel niet kennen.’ De moderne, voortgejaagde mens komt zo vaak niet meer toe aan de rust van God die in het Heiligdom wordt gevonden. Zijn eenvoud is tevens kenmerk van de kracht in deze verkondiging.
Bij al die boeken, zoals ook De volle Pinksterzegen en Nederigheid, het sieraad der heiligheid moet toch zeker ook De kracht van het Bloed van Jezus worden genoemd. Vandaag veelal een verloren gegane boodschap, maar het Bloed, waarin de ziel is, het leven, is de losprijs voor ons geworden. Van Hem wordt gezegd: ‘Gij hebt ons voor God gekocht met Uw bloed’ (Openbaring 5:9).
Andrew Murray is een uitlegger van Gods liefde en genade vanuit een zelf ervaren dagelijkse tegenwoordigheid van de Heiland in Zijn leven. Zijn woorden wekken iedereen die ze leest tot dieper verlangen op naar verootmoediging, belijdenis van zonde en het loslaten van een oppervlakkig en zondig leven, naar dat hógere leven, die dagelijkse wandel met Jezus.

Feike ter Velde