Herodes - De koning van de kindermoord

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 19
HERODES

De koning van de kindermoordHet evangelie van Matteüs is het ‘koningsevangelie’. We komen er steeds het woord ‘koninkrijk’ en ‘koninkrijk der hemelen’ in tegen. Het geslachtsregister van koning David en de geboorte van ‘de Koning der Joden’ vormen de opening ervan.

Tegelijkertijd komen we er een andere koning tegen: Herodes. Hij werd de koning van de kindermoord, ongekend wreed, van Edomitische afkomst. Zijn naam is ‘zoon van heros’, wat betekent: held of halfgod.

Zo staan Jezus en Herodes al direct tegenover elkaar. Profetisch!
De wijzen - letterlijk: magiërs - uit het Oosten, ze kwamen uit Babel, meldden zich aan het hof van koning Herodes. Ze vragen niet óf, maar wáár de koning der Joden is geboren. Dat feit stond voor hen vast. De koning der Joden had in hun denken misschien wel te maken met die wijze Joodse man, die zo belangrijk was aan het hof van hun machtige koning Nebukadnezar en destijds aan het hoofd stond van de magiërs, de profeet Daniël (Dan. 2:48). Hij had immers voorzegd dat er eens een koninkrijk van hemelse oorsprong zou komen (Dan. 2:44). De ontmoeting met deze aardse, maar verkeerde koning, loopt uit op het drama van Bethlehem. Want deze Herodes de Grote is allesbehalve afgestemd op het profetisch Woord van Israëls God. Hij is de zoon van Antipater, letterlijk ‘tegenbeeld van de vader’ en Edomiet. Als ‘zoon van de vader’ staat hij tegenover de eeuwenlang beloofde ‘Zoon des Vaders’ - de Messias van Israël. Toen hij hoorde dat de Koning der Joden geboren zou zijn, ontbrandde zijn afgrijzen van Gods plan tot redding der wereld en liet de kinderen van Bethlehem op gruwelijke wijze ombrengen (Matt. 2:16). Want dat de Koning der Joden in Bethlehem geboren zou worden, was hij te weten gekomen na overleg met de geestelijke leiders van Jeruzalem. Hij wist dus wél waar hij zijn moest om zijn inlichtingen te verkrijgen. Het stond beschreven in de profeten en de Schriftgeleerden moesten dus de details weten. Hij wist alles, maar buigt niet voor de waarheid van Gods Woord. Hij handhaaft zichzelf en zijn grote eigen ego. Wat een tragiek in een mensenleven zien we bij deze Herodes. Zo wordt hij handlanger van ‘de grote mensenmoorder van den beginne…’ (Joh. 8:44), door de leugen te volgen, tegen beter weten in!De komst van het Koninkrijk van God op aarde is al eeuwenlang omgeven met diezelfde ongekende vijandschap ertegen, ook vandaag nog. Want de komst van het Koninkrijk betekent de verlossing van de wereld uit de macht van het boze, dé Boze. Heel deze wereld bevindt zich nog steeds onder de macht van Satan, de grote tegenstander van de levende God. Christenen houden daar véél te weinig rekening mee. Deze grote tegenstander zorgt ervoor dat hij, via een zondige mensheid, enorme invloed heeft op heel de schepping, het hele leven van volkeren, landen, steden, huwelijken en individuele harten van mensen. Hij wordt ‘de overste van deze wereld’ en de vader van de leugen genoemd, de macht der lucht, de wereldbeheerser van de duisternis (Ef. 6:12). Zijn machtsgebied is deze wereld, waarover hij oorspronkelijk als ‘beschuttend cherub’ was aangesteld. Van Gods medewerker werd hij Gods tegenstander en sleepte de mensheid daarin mee. Deze wereld heeft God, haar eigen Maker, verbannen en is Hem vijandig geworden. Alles wat met Hem te maken heeft, wordt verdacht gemaakt. Overal waar de God van de Bijbel ter sprake komt, waar over Jezus Christus wordt gesproken, blijkt de vijandschap tegen Hem van een enorme kracht. De Bijbel, Gods eigen Woord aan ons, is besmeurd en ontkracht met verdachtmaking, vernedering en leugen. Er gloort echter licht aan de horizon, want ‘de Koning komt’. Nu staat deze wereld nog onder heerschappij van haar ‘overste’, die via de koningen der aarde zijn macht over de volken en zijn vijandschap jegens de hemel manifesteert. Nog zijn er oorlogen, regeert de leugen, is er criminaliteit en terreur en strijden de machten der duisternis op het slagveld van de wereld en op het slagveld in ieder menselijk hart. Maar het licht van Jezus’ liefde en genade strijdt ook om de ziel van ieder mens.

Nu nog keert deze wereld en keren de machthebbers van deze aarde zich tegen de levende God, omdat ze Zijn heerschappij niet wensen. Ze scharen zich in slagorde om alle hemelse invloed op aarde te weren. Wég met Hem! Wég met de wet van God, wij zijn onszelf tot wet! De menselijke maat zegeviert bóven de Goddelijke norm.In Psalm 2 staat de God des hemels tegenover de koningen der aarde. Zij spannen tegen Hem samen, geïnspireerd door de geestelijke machten in de onzienlijke wereld. Zij zijn als marionetten, die zich laten gebruiken in de slavendienst aan de overste van deze wereld, zonder dat zelf te zien. Maar de Here is op de troon en Hij lacht om hun overmoed. Want tegenover deze koningen der aarde staat de Koning van Sion, de heilige berg Gods. Sion is Israël. Zijn Koning is niemand minder dan de Here Jezus Christus. Zoals Hij bij Zijn eerste komst arriveerde in het herbouwde Jeruzalem, zo zal het bij Zijn tweede komst ook zijn. Het herbouwde Jeruzalem onder Ezra en Nehemia - na de Babylonische ballingschap - had het zwaar te verduren van de omringende Arabieren. Men moest bouwen “met in de ene hand de troffel en in de andere hand het zwaard” (Neh. 4:17,18).

Zó wordt ook vandaag Jeruzalem herbouwd en vrijgemaakt voor de komst van de Koning. Nu nog zucht Jeruzalem onder ‘de gruwel der verwoesting’. Vanaf de zevende eeuw heeft de Islam zijn voet gezet op de heilige berg, waar eens de Tempel des Heren stond. Maar dat zal niet zo blijven. Jeruzalem is verkozen door Jahweh, als de stad van de grote Koning, Jezus. Hoe ook de koningen van de wereld, de politieke leiders, de spraakmakers en opiniemakers van de televisie allerlei meningen, oplossingen en drogredenen de wereld insturen, de Here heeft Jeruzalem verkoren. Hijzelf gaat Jeruzalem verlossen uit de macht van alle vijanden, van de Herodessen en andere politieke machten en krachten. Vanuit menselijk en politiek oogpunt bekeken lijkt alles vast te lopen, maar Gods beloften houden stand en Hij staat daar Zelf garant voor.Alle volken zullen vandaag de Arabieren wel een handje gaan helpen om Israël op de knieën te krijgen. Ze zullen zelfs militair geweld niet schuwen tegen het Joodse volk, teneinde het te dwingen de politieke oplossingen voor het Midden-Oosten te slikken (Zach. 12:2,3). Maar dan zal de Here uittrekken ten strijde, zoals Hij vroeger streed ten dage van de krijg (Zach. 14:3). Want Hij heeft Jeruzalem verkozen, de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Arabische Liga en alle andere marionetten in de wereldpolitiek ten spijt. Zij zullen zich stellen tegenover de Jahweh en Zijn Messias (Ps. 2:2), maar ze zullen gewis ten onder gaan. Deze Boodschap van de profetie moet vandaag vanuit de kerk worden gehoord: ‘Laat u gezeggen, gij koningen der aarde, kust de Zoon, opdat gij onderweg niet te gronde gaat’ (Ps. 2:10-12). Als de kerk deze boodschap niet brengt, wie zal het dán doen? Dan is er niemand meer in deze wereld, die de Bijbelse toekomst van de wereld verkondigt en blijven de mensen in de duisternis van een onzekere toekomst. De toekomst van de wereld en de volken is de Bijbelse toekomst. We kunnen wéten hoe laat het is op de klok van God. Is er nu ook in Nederland niemand, ook niet in de christelijke politiek(!), die durft spreken namens Israëls God? Niet de Palestijnen, niet de Arabische Liga, of wie dan ook, zelfs Israël en zijn politieke leiders niet, hebben weet van de toekomst. Wel Gods Woord, dat vast en zeker is. We moeten niet bij Herodes - d.w.z. bij de politieke leiders van vandaag - zijn. Dan zijn we aan het verkeerde adres. We moeten niet zien naar wat voor ogen is, want dan worden we misleid en verblind. Dan zullen we, politiek gezien, net zo handelen als Herodes en zal er opnieuw veel bloed vloeien van de kinderen van Gods volk. We moeten hóren wat God heeft gezegd en spréken wat God bedoelt. Want de Koning komt uit Sion en tot Sion!Feike ter Velde