Het beeld van koning Nebukadnezar

Gert van de Weerd • 83 - 2007 • Uitgave: 1
Het machtige Babylon

Niemand weet of de komst van de Messias, Jezus Christus, nog maanden, jaren, tientallen jaren of zelfs eeuwen van ons verwijderd is. Er zijn echter vele tekenen die erop wijzen dat we de Eindtijd nu dicht genaderd zijn. Dus zullen we wellicht in tientallen jaren moeten denken, misschien zelfs minder.

De Bijbel spreekt op vele plaatsen over de Eindtijd. Dat is geen statisch gebeuren, want de kennis daarover blijkt afhankelijk te zijn van de verstreken tijd. Na vele eeuwen, waarin maar weinig feitelijks werd toegevoegd, is in onze dagen sprake van een opvallende en gestage toename van die kennis.
Als de Eindtijd aanstaande is, zo is voorzegd, zal het boek Daniël zijn geheimen prijsgeven en dat is onmiskenbaar heden het geval. Want er staat geschreven: velen zullen (dan) onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. (Daniël 12:4). Dat wordt in onze tijd wonderlijk vervuld. Die belofte betreft echter niet alleen het boek Daniël, maar alle Eindtijdprofetie!

Maar de verstandigen zullen het verstaan! (Daniël 12:10b)
Wie zijn dat, die met velen worden omschreven (Daniël 12:4)? Daarmee worden de verstandigen bedoeld. In Bijbels perspectief zijn dat die gelovigen die de Bijbel biddend bestuderen. Zij worden niet overvallen door de gebeurtenissen van de Eindtijd, maar kijken uit naar de vervulling van de profetie; 1 Tess. 5:4 Maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags.
Nu we dicht bij de Eindtijd leven, gaat het boek Daniël voor ons open. Niet iedereen is echter in staat het boek te begrijpen. Dat blijft beperkt tot de verstandigen (Daniël 12:10). Alleen zij ontvangen wijsheid om de profetieën aangaande de Eindtijd te kunnen verstaan. Dit bijzondere proces van kennisverwerving loopt parallel aan de toename van het kwaad in de wereld. Ook dat is een kenmerk, waaraan kan worden afgemeten of de Eindtijd aanstaande is. Evenals de toenemende staat van heiligheid, die de ware gelovige dan zal kenmerken. Daniël 12:10 (grondtekst): Velen zullen gelouterd worden en onberispelijk gemaakt en gezuiverd worden. Maar de goddelozen zullen goddeloosheid blijven bedrijven en geen enkele goddeloze zal het opmerken. Echter, zij die wijs zijn, zullen het wel begrijpen.
Het ware kind van God wordt dus heiliger in de Eindtijd en daarmee meer afkerig van het kwaad. Parallel aan dat fenomeen neemt de diepte van het kwaad toe. Daarover spreekt ook Openbaring 22:11 (NBG-vertaling): Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
Wel, dit proces, waarin door de gelovige wijsheid, dus inzicht, wordt verkregen; maar ook goed en kwaad beide toenemen (en daardoor scherper tegen elkaar gaan afsteken), is vandaag in werking!

De Droom van Nebukadnezar
Koning Nebukadnezar droomt. In zijn droom ziet hij een groot beeld waarvan elk lichaamsdeel een bepaald wereldrijk, of fasen daarvan, vertegenwoordigt. Dat beeld blijkt model te staan voor een belangrijk stuk wereldgeschiedenis. Het reikt in zijn betekenis tot in de toekomst; de Eindtijd.

Het beeld dat Nebukadnezar ziet, is in feite een buitengewoon vreemd beeld. Het was namelijk topzwaar. Het hoofd was van goud, wat een soortelijk gewicht heeft van 19,3. Daarna kwam zilver, een soortelijk gewicht van 10,51. Daarna koper of brons, met een soortelijk gewicht van 8,5. Dan ijzer, soortelijk gewicht 7,6 en uiteindelijk ijzer vermengd met klei, soortelijk gewicht ongeveer 2,0.
Door zijn grote hoogte, de ongelijke gewichtsverdeling en de zwakke benen, was het beeld gedoemd ten onder te gaan. De voeten konden de bovenbouw onmogelijk lang dragen. Het moest wel onder zijn eigen gewicht instorten. Daarin typeert het beeld alle grote werken van de ‘mens zonder God’. Die zijn nooit duurzaam en altijd gedoemd tot ondergang.

Het beeld uit de droom van Nebukadnezar typeert vier 4 machtige rijken der mensen. Voor een deel is dat nog onvervulde profetie. In zijn eindstadium zal het laatste rijk samengaan met de afgevallen kerk, onder leiding van de antichrist.

Het beeld van Nebukadnezar wordt gedomineerd door het gouden hoofd en dat is Babylon. Daarin vinden we aansluiting bij de profetie van Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
De stad Babel wordt in de Bijbel omschreven als ‘Babylon de grote hoer’. Dit kwam door de vergaande afgoderij van de inwoners. De stad staat in de Bijbel dan ook symbool voor alles wat met perverse en onreine zaken te maken heeft.
Babylon wordt in de Bijbel als de bron van immens kwaad gezien; hét machtscentrum van de tegenstrevers van God. Zoals Daniël voorzegt, zal dit goddeloze rijk in de Eindtijd ten onder gaan. Daar spreekt ook Openbaring 18:2 van: En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.
De ondergang van het Grote Babylon zal zich in heel korte tijd voltrekken. De profeet Daniël spreekt daarover in hoofdstuk 2:35, maar ook Openbaring 18:10 Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen...

De Heerschappij der Mensen
Koning Nebukadnezar zag een beeld dat een overzicht biedt van het gehele tijdperk van de menselijke heerschappij. Dat betreft de grote koninkrijken der mensen, voor zover deze te maken hadden en hebben met het volk Israël. Niet de geschiedenis der mensen, maar de voortgang van het heil is daarin het kernpunt.

Hoe Daniël verstaan?
De profetie van Daniël 2 is maar zelden onderwerp van diepgaande studie. We gaan veel gemakkelijker over tot speculaties over de Eindtijd en daarbij gaat soms geen zee te hoog. Dat is jammer, want Daniël geeft ons in zijn profetie verbazingwekkende details over ‘wat komen gaat’. Die details komen aan het licht als we de Goddelijke profetie naar de letter proberen te verstaan. Dat begint bij een nauwgezette bestudering van de grondtekst. Want in Gods Woord liggen alle antwoorden.

Gert A. van de Weerd