Het dal van Achor

Joop Schotanus • 80 - 2004/05 • Uitgave: 14
Het dal van AchorVoor de Najaarsconferentie van Het Zoeklicht werd ik uitgenodigd om te spreken over het dal van Achor. Een goede aanleiding om er ook over te schrijven. We zingen heel enthousiast over de leiding van God in ons leven. Een geliefd lied in dit verband is ondertussen nr 266 uit Opwekkingsliederen. Heer, U leidde mij in de wildernis, in het dal van Achor. De zanglustigen zullen zich niet altijd bewust zijn van de betekenis hiervan en daarom even aandacht hiervoor.De achtergrond

In Hosea 2:2-13 spreekt de profeet Hosea van het oordeel over de afgodendienst van Israël. Die afgodendienst wordt in het boek Hosea weergegeven als de ontrouw van zijn overspelige vrouw Gomer. De kern is dat het volk Israël de Here God heeft verlaten. In ons tekstgedeelte vinden we de mogelijke gevolgen hiervan. Want wat de mens zaait zal hij oogsten. Het resultaat wordt aangeduid met het woordje daarom:

:5 Daarom zie: Ik ga uw weg versperren met doornen.

:8 Daarom zal ik mijn koren weer wegnemen in de oogsttijd.In het vervolg van dit gedeelte zouden we een verdere uitwerking van dit oordeel over hun zonde verwachten. Zoals in vers 12 aangegeven: Zo zal Ik haar bezoeken de dagen dat zij offers voor Baäl ontstak! Omdat ze Mij vergeten zijn. Zij hebben een surrogaat tot centrum van hun leven genomen. Mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij de Bron van levend water hebben ze verlaten en Zichzelf bakken uitgehouwen, gebroken bakken die geen water houden (Zie Jer 2:7-13).Keerpunt in de oordeelsaankondiging

Er komt een plotseling keerpunt in de oordeelsaankondiging. Wat een onverwachte ommekeer! Wat een verrassende omslag! Vers 13 "Daarom zie", Dit is een totaal andersoortig ‘daarom’. De Here laat weten dat Hij met de dreiging van het oordeel, tegelijkertijd iets anders gaat doen. Het ‘daarom’ van vers 13 overvleugelt de vorige ‘daaroms’. Daarom zie, Ik zal haar lokken!. Waarmee zal God haar lokken? God brengt mensen in een plaats van volkomen afhankelijkheid. Ik zal haar lokken in de woestijn vanuit de gebieden van de Baäls en de Astarte, naar een open gebied, waar herstel van relatie weer mogelijk zal worden. God wil het weer in orde hebben. Hij wil haar brengen op de plaats van berouw en verbrokenheid. Hij verlangt ernaar, de van Hem vervreemde vrouw weer terug hebben. Al heeft zij Hem vergeten, Hij heeft haar niet vergeten.Ook al heeft zij zich verschrikkelijk in de nesten gewerkt, Hij wil haar eruit redden. God zal haar overtuigen Hem te volgen in de woestijn. De plaats waar alle eigen emotionele, lichamelijke en geestelijke reserves zijn opgedroogd. Waar niets is over gebleven om op te vertrouwen. Hij wil haar brengen op een plaats waar Hij haar alleen voor zichzelf kan hebben. Buiten de invloed van de Baäls. Daar in de woestijn zal Hij haar apart nemen, om tot haar hart te spreken. De Here heeft het gemunt op het hart. Hij wil tot het hart doordringen.Een deur van hoop

Het dal van Achor dat hier genoemd wordt in vers 14 ligt op de Westoever, niet ver van Sichem. Tegenwoordig beslist niet een plaats van goddelijk feestgezang, maar de plaats van een voortdurend conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ik zal het dal van Achor maken tot een deur van hoop. Het lijkt zo tegenstrijdig om het dal van Achor te maken tot een deur van hoop. Het dal van Achor is een verwijzing naar een gebeurtenis uit Jozua 7. Het zou voor Israël de laatste plaats zijn om hoop te verwachten. Het duidt op de plaats van nederlaag, na de glorieuse inname van Jericho. Na deze inname ging het leger verder om Kanaän te veroveren en al bij de eerste onderneming om Ai in te nemen leed men een teleurstellende nederlaag. Achor is synoniem met totale mislukking. Een plaats om totaal ontmoedigd te raken. Wie denkt er nu bij Achor aan een deur van hoop. Er was een duidelijk verbod uitgegaan om niets van de buit uit Jericho mee te nemen. Maar Achan werd aan dit verbod ongehoorzaam. Hij nam van de buit en verborg het in zijn tent. De nederlaag van Ai vond hierin z’n oorzaak. Jozua wist dat er ergens iets grondig mis was. Hij verootmoedigde zich voor de Here in zak en as. De Here openbaarde aan Hem de zonde van Achan. De doodstraf over Achan en zijn gezin werd uitgevoerd in het dal. Jozua gaf aan dit dal de naam Achor.Nieuw perspectief

De Here zal proberen de situatie terug te brengen tot wat het was. Tot het feestgedruis zoals bij de verlossing uit Egypte (Zie Ex 15:1 en 2). Hij zal proberen haar belangstelling van de Baäls af te wenden en haar belangstelling voor Zichzelf terug te winnen. Hij zal proberen haar tot berouw en verbrokenheid te brengen, door haar helemaal apart te nemen in het open gebied van de woestijn. In de woestijn zal ze gaan verlangen naar de overvloed van de wijngaarden. Via rampspoed zal Hij haar terugbrengen tot het feest. Via rampspoed haar wijngaarden teruggeven. Langs de weg van de ondergang naar de opgang. Er helemaal onderdoor gaan om er helemaal bovenop te komen. De deur gaat open waar alle andere deuren gesloten zijn. Vanuit de meest troosteloze en meest wanhopige situatie zal er hoop ontstaan. Daar worden de klaagzangen tot feestzangen "Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd" (:14). Er zal een einde komen aan de baäldienst en verderop wordt gesproken van veilig wonen .Tot op de dag van heden is Achor beslist niet een plaats van veilig wonen. Volkomen het tegenovergestelde. Israël heeft nu nog niet de vertrouwelijke omgang zoals die in vers 19 omschreven wordt. "Ik zal u Mij als bruid verwerven door trouw en gij zult de Here kennen" Ook al is Israël in 1948 teruggekeerd naar het land, maar nog niet tot de Here. De complete vervulling van deze profetie ligt nog te wachten in het duizendjarig rijk, zoals o.a. omschreven in Hosea 1:10-12, Jesaja 11 en Openbaring 20.Christus is de deur

Langs de weg van rampspoed zal de Here proberen Israël terug te krijgen. Dit is een goddelijk principe. Het Kruis van Christus leek vanuit menselijk oogpunt een ware ramp. Langs de weg van een ogenschijnlijk onherstelbare mislukking opende de Here God de deur tot een volkomen herstel. Daarom staat er van de Here Jezus dat Hij de deur is. Op het moment dat Israël als volk de betekenis van het Kruis van Christus zal ontdekken, zal voor haar de deur wijd open gaan.Joop Schotanus