Het Evangelie is Gods Woord

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 2
God heeft in het verleden op vele wijzen gesproken, vastgelegd in het Oude Testament. Hij heeft ook gesproken door Zijn Zoon, die het Woord wordt genoemd (Hebr. 1:1-2; Joh. 1:1; Op. 19:13). Het getuigenis van de Here Jezus is vastgelegd in de evangeliën en in het onderwijs van de apostelen. Het Evangelie is het Evangelie van het Woord, in overeenstemming met de Bijbelse Apostolische leer en trouw aan het historisch onderwijs van de trouwe kerk. Het Woord van God, de Bijbel, is een betrouwbaar getuigenis van het spreken van God.
Dat “Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften” (1Kor. 15:3-4) heeft tot gevolg dat het Evangelie verkondigd moet worden in overeenstemming met de Schriften (dit was voor Paulus het Oude Testament) en het getuigenis van de apostelen, het Nieuwe Testament. “Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus” (Rom. 10:17). Het Evangelie is de levenwekkende boodschap van het Woord van God.
Het Evangelie is Schriftuurlijk. Het is het Evangelie van de Schrift alleen: Sola Scriptura.
Tegenwoordig neigt men steeds meer naar het toekennen van gezag aan de lezer. Tegenwoordig is geloof steeds minder gebaseerd op de waarheid van de Schrift. Geloof wordt steeds meer gestalte gegeven door de eigen individuele ervaring. In de postmoderne tijd gaat het niet meer om ‘wat er staat’, maar om ‘wat betekent het voor mij’. Het apostolisch leergezag wordt hiermee ondermijnd en de deur wordt geopend voor allerlei dwaalleer.

Jef De Vriese