Het Evangelie leeft de wet

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 11
Is het Evangelie is geen breuk met het Oude Testament. Jezus zegt: “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen” (Matt. 5:17) en “Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Matt. 5:20).
Het Evangelie is dat Jezus de eis van de wet vervult. Hij volbrengt de wet van God volkomen en tegelijkertijd wordt door Hem, als slachtoffer voor de zonde, volkomen aan de eis van de wet (de vergelding van de zonde) tegemoetgekomen. Bovendien volbrengt Hij door Zijn Geest de uitvoering van Koninklijke wet van de liefde in ons.
Dat Christus het einde is van de wet, betekent dus niet dat de wet is opgeheven. Het betekent dat Hij het begin is van het levensprincipe dat leven voor God niet kan door de wet na te leven, maar door genade en de Heilige Geest. De wet als middel om tot God op te klimmen, die bewees dat wij de dood verdienen, daarvan zijn we vrijgemaakt. Maar de wet als hartslag van Gods gerechtigheid, de weerspiegeling van Zijn karakter en van Zijn heerschappij, die wordt juist in ons door genade volbracht. Wij wijzen dus de werken van de wet af, die Paulus verwerpt (Ef. 2:8-10), maar wij bevestigen de noodzaak van goede werken die aantonen dat ons geloof in Christus geen lege geloofsverklaring is, maar levend geloof (Jak. 2:14-26).

Jef De Vriese